งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวิเคราะห์ รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวิเคราะห์ รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวิเคราะห์ รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม A11 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยี หมู่บ้านครู นางสาวสุกัญญา เย็นยิ้ม วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู สังกัดสำนักงานบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน

2 นักเรียนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในวิชา บัญชีเบื้องต้น 1 เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้าทำให้ผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ไม่สามารถจำแนก ได้ว่าอะไรเป็น สินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของ เจ้าของ ไม่สามารถทำแบบ ฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์ รายการค้า ได้ ปัญหาการวิจัย

3 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน เรียน และหลังเรียน วิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1 ) กลุ่ม A11 วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู จำนวน 10 คน วัตถุประสงค์ของ การวิจัย

4 ตารางสรุปที่สำคัญ ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของชุดฝึกปฏิบัติ เรื่อง การวิเคราะห์รายการค้า ชุด 1- 5 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 จำนวน 10 คน ชุดฝึก ปฏิบัติ ชุดที่ คะแนน ระหว่างเรียน ร้อยละ คะแนนหลัง เรียน ร้อยละ ประสิทธิภ าพ E1/E2 190 90/90 2809580/95 39510095/100 4859085/90 58510085/100 เฉลี่ยรวม 879587/95

5 ตารางที่ 2 แสดงผลคะแนนการทำชุดฝึกปฏิบัติ วิชาบัญชี เบื้องต้น 1 จากกลุ่มทดลองจำนวน 10 คน รายการ คะแนน รวม คะแนน เฉลี่ย ร้อย ละ คะแนนจากการทำแบบ ฝึกปฏิบัติ (60) 4605185 คะแนนจากการทำ แบบทดสอบ ( 10) 879.67 96.7 0 รายการ คะแนน ( 100) 123456789 1010 คะแนน - ก่อนเรียน 63.5 557 6. 5 7 7. 5 5. 5 7. 5 6 6. 5 คะแนน - หลังเรียน 83.5 8. 5 8 1010 89879 7. 5 ตารางที่ 3 แสดงผลคะแนนการทดสอบก่อน - หลัง เรียน

6 ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน – หลังเรียนโดยชุดฝึกปฏิบัติ รายการคะแนนรวม ค่าเฉลี่ย (x ) tProb. คะแนนก่อน เรียน ( 10) 63.56.35 6.508 0.001 คะแนนหลัง เรียน ( 10) 83.58.35

7 สรุปผลการวิจัย ผลการวิจัยพบว่า 1. ชุดฝึกปฏิบัติ เรื่องการวิเคราะห์รายการค้า จำนวน 5 ชุด ที่สร้างขึ้น ทุกชุดมีประสิทธิภาพสูง กว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ เฉลี่ยได้ 87/95 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน กลุ่มเป้าหมายหลังสอนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติมี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 8.35 คิดเป็นร้อยละ 83.5 สูง กว่าค่าเฉลี่ยก่อนสอน มีค่าเท่ากับ 6.35 คิดเป็นร้อยละ 63.5

8 ตัวอย่างแบบฝึกปฏิบัติ พ.ศ.พ.ศ. รายการค้า สินทรัพ ย์ หนี้สิน ส่วนของ เจ้าของ เดือ น วั น ที่ เพิ่ ม ลด เพิ่ ม ลดเพิ่มลด มี. ค. 1 นายยอดชายนำเงินสดมาลงทุน 50,000 บาท 3 ซื้ออุปกรณ์ต่างๆใช้ในกิจการ เป็นเงินเชื่อ 25,000 บาท 5 รับรายได้ค่าติดตั้งเป็นเงินสด 21,000 บาท 1010 กู้เงินจากเครดิตฟองซิแอร์ 15,000 บาท 1313 ให้บริการติดตั้งแต่ยังไม่ได้รับ เงิน 45,000 บาท 1515 จ่ายค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 500 บาท 2121 รับชำระหนี้จากลูกหนี้ 5,000 บาท 2626 รับเงินสดเป็นค่าติดตั้ง 20,000 บาท 2828 รับชำระหนี้เงินกู้ 10,000 บาท 3030 เจ้าของกิจการถอนเงินสดใช้ ส่วนตัว 3,000 บาท 3131 จ่ายเงินเดือน 15,000 บาท

9 ประเมินการใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ประสิทธิภาพของสื่อ เวลาที่ใช้ชุดฝึกฯสอน คำถามกระตุ้นให้ ผู้เรียนได้ใช้ความคิด ปฏิกิริยาจากผู้เรียน เอกสารประกอบ บรรลุ วัตถุประสงค์ การเตรียมตัว

10 THE END


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการวิเคราะห์ รายการค้าในวิชาบัญชีเบื้องต้น 1 โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 กลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google