งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Tense Mr. Boonsorn Pratomwong Measarieng Boriput Suksa School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Tense Mr. Boonsorn Pratomwong Measarieng Boriput Suksa School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Tense Mr. Boonsorn Pratomwong Measarieng Boriput Suksa School

2 ลักษณะของประโยค ประโยค บอกเล่า ประโยค ปฏิเสธ ประโยค คำถาม

3 Tense กาลเวลา  Present Tense ปัจจุบันกาล Present Tense ปัจจุบันกาล  Past Tense อดีตกาล  Future Tense อนาคตกาล

4 โครงสร้าง Tense Tensestructure Prese nt Simple TenseS + V1 [ s, es ] Continuous TenseS + is, am, are + V.ing Perfect TenseS + has, have + V3 Perfect Continuous Tense S + has, have + been + V.ing pastSimple TenseS + V2 Continuous TenseS + was, were + V.ing Perfect TenseS + had + V3 Perfect Continuous Tense S + had been + V.ing futur e Simple TenseS + will, shall + V1 Continuous TenseS + will, shall + be + V.ing Perfect TenseS + will, shall + have + V3 Perfect Continuous Tense S + will, shall + have been + V.ing

5 Present Tense รูปประโยคโครงสร้างประโยค 1. Present Simple TenseS + V1+ ……… 2. Present Continuous Tense ( หรือ present Progressive) S + V. to be + V1 เติม ing + …… 3. Present perfect tenseS + (has/have) + V3 + …. 4 Present perfect continuous tense S + (has/have+been) + V1 เติม ing + ….

6 The Present Simple Tense เราใช้ present simple เพื่อ พูดถึงสิ่งต่าง โดยทั่วไป โดยมิได้ คำนึงถึงสิ่งต่าง ๆ โดยทั่วไป โดยมิได้คำนึงถึง เฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เท่านั้น เราใช้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ ตลอดเวลา หรือเป็นประจำซ้ำ ๆ กัน หรือสิ่งที่พูดนั้นเป็นความจริง ไม่ สำคัญว่าการกระทำนั้น ๆ กำลัง เกิดขึ้นในขณะที่พูดหรือไม่

7 ใช้ Present Simple Tense นี้เมื่อไหร่ เราจะใช้ Tense นี้ เมื่อ 1. เมื่อเหตุการณ์นั้น ๆ เป็นความจริง เสมอไป หรืออย่างน้อยก็เป็นความจริงขณะที่ พูดประโยคนั้น เช่น The earth moves round the sun. โลกหมุนรอบดวงอาทิตย์ He behaves himself well. เขาประพฤติตัวดี Honesty is the best policy. ความซื่อสัตย์เป็นนโยบายที่ดีที่สุด

8 ใช้ Present Simple Tense นี้เมื่อไหร่ 2. ใช้กับการกระทำที่ทำจนเป็นนิสัย มัก มีกลุ่มคำที่มีความหมายว่า เสมอ ๆ บ่อย ๆ ทุกๆ  I get up at six o’clock everyday. ฉันตื่นนอนเวลา 6 โมงเช้า ทุกๆ วัน  Jack plays football every evening. แจ๊คเล่นฟุตบอลทุก ๆ เย็น  My sister always goes to Bangkok every weekend. พี่สาวของฉัน มักจะไปกรุงเทพ ทุก ๆ สุดสัปดาห์

9 The Present Simple Tense สูตร = Subject+Verb1+…. S + V1+…………… ประธานของประโยค + กริยาช่อง 1 + ส่วน ขยายของประโยค

10 1. ถ้าประธานของประโยคเป็นพหูพจน์ ( รวมทั้ง I และ You ) กริยาไม่ต้องเติม s เช่น I sing. ฉันร้องเพลง We sing. พวกเราร้องเพลง You sing. คุณร้องเพลง They sing. เขาเหล่านั้นร้องเพลง Many girls sing. เด็กหญิงหลายคนร้อง เพลง Dang and Ladda sing. แดงกับลัดดาร้องเพลง My father and I sing พ่อและฉันร้องเพลง Two birds sing. นกสองตัวร้องเพลง

11 1. ถ้าประธานของประโยคเป็นพหูพจน์ ( รวมทั้ง I และ You ) รูปกริยาไม่ต้องเติม s เช่น I walk to the market. We speak English in class room. You eat banana. They play football in the file. Many girls stand under the tree. Dang and Ladda sit in the room. My father and I sing a song. Two birds fly in the air.

12 2. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ ( ยกเว้น I และ You ) ต้องเติม s หรือ es แล้วแต่ลักษณะของ Verb เป็นตัวๆไป เช่น He sings. เขาร้องเพลง She sings. หล่อนร้องเพลง It sings. มันร้องเพลง The boy sings. เด็กผู้ชายร้อง เพลง Ladda sings. ลัดดาร้องเพลง Dang sings. แดงร้องเพลง A bird sings. นกร้องเพลง

13 2. ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ ( ยกเว้น I และ You ) ต้องเติม s หรือ es แล้วแต่ลักษณะ ของ Verb เป็นตัวๆไป เช่น A bird sings on the tree. ( to sing ร้องเพลง ) She likes hiphob music. ( to like ชอบ ) He goes to school. ( to go ไป ) She washes the dish. ( to wash ล้าง ) The boy tries Thai food. ( to try ลอง ชิม ) Dang always flies to Bangkok. ( to fly บิน )

14 หลักการเติม s ที่ คำกริยา 1. กริยาที่ลงท้ายด้วย o, ss, x, ch, sh เติม es เช่น go - goes = ไป pass - passes = ผ่าน fix - fixes = ซ่อมแซม reach - reaches = ถึง wash - washes = ซัก, ล้าง

15 2. กริยาที่ลงท้ายด้วย y หน้า y เป็น พยัญชนะ เปลี่ยน y เป็น i เสียก่อนแล้วจึง เติม es เช่น try - tries = พยายาม rely - relies = เชื่อถือ carry - carries = ถือ, แบก hurry - hurries = รีบ Cry - cries = ร้องไห้ Fly - flies = บิน

16 แต่ถ้าหน้า y เป็นสระ ( vowel) คือ a,e,i,o,u ให้เติม s ได้ทันที เช่น enjoy - enjoys = สนุก, พอใจ play - plays = เล่น say - says = พูด stay - stays = พัก อาศัย

17 3. นอกจากสองข้อข้างบนนี้ให้เติม s ได้ตามปกติ เช่น sing - sings = ร้อง เพลง come - comes = มา work - works = ทำงาน run - runs = วิ่ง

18 The Present simple tense wh ประธ าน กริยา V1 บอก เล่า Ieat seafo od. ปฏิเ สธ I dodo n ot eat seafo od. คำถ าม DoDo Ieat seafo od? Wh y dodo Ieat seafo od?

19 wh ประ ธาน กริยา V1 บอ ก เล่า She know s about you. ปฏิเ สธ She do es no t know about you. คำถ าม Do es Sheknow about you. Wh at do es Sheknow about you.

20 The Present Simple Tense บอก เล่า This lady eats hamburger. They eat hamburger. ปฏิเส ธ This lady does not eat hamburger. They do not eat hamburger. คำถา ม Does this lady eat hamburger? Do they eat hamburger? What do they eat?

21 ทำประโยคบอกเล่าให้สมบูรณ์ และเปลี่ยน ประโยคให้เป็น ประโยคปฏิเสธ และประโยค คำถาม 1 Mary …….. dinner for his family. ( to cook) 2 My father …….. newspaper every morning. ( to read ) 3 We…… the bus to school. ( to take ) 4 I…….. a cup of coffee. ( to have ) 5 Nancy …… with her friend. ( to stay )

22 Present continuous tense หรือ Present Progressive

23 Present continuous ปัจจุบันกาลต่อเนื่อง ใช้ present continuous สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นใน ขณะที่พูด หรือในช่วงเวลาที่ใกล้กัน และการกระทำนั้นยังไม่ สิ้นสุด - I am doing.

24 The Present Continuous Tense present Progressive S + V to be +V1 เติม ing + ……………

25 The Present Continuous Tense present Progressive ประธ าน กริยา ช่วย กริยาห ลัก บอก เล่า They She are is readin g stayin g newspa per. in London ปฏิเ สธ They She are is no t readin g stayin g newspa per. in London คำถ าม Are Is They She readin g stayin g newspa per? in London ? Wh at are Is are they she you doing?

26 กฎการเติม – ing ที่คำกริยา 1. โดยส่วนมากแล้วเราสามารถเติม ing ท้ายกริยาได้เลย ยกตัวอย่างเช่น eat - eating รับประทาน sleep - sleeping นอนหลับ 2. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย e ( กรณีไม่ออกเสียง ตัว e) ให้ตัด e ทิ้งเสียก่อน แล้วจึงเติม ing หลังคำนั้น ยกตัวอย่างเช่น move - moving เคลื่อนย้าย write - writing เขียน ride - riding ขี่

27 กฎการเติม – ing ที่คำกริยา 3. คำกริยาที่ลงท้ายด้วย ee ให้เติม ing ได้เลย ไม่ต้องมีการตัดตัว e ทิ้งเหมือนใน กรณีที่ 2 ยกตัวอย่างเช่น see - seeing เห็น agree - agreeing เห็นด้วย 4. กริยาที่เป็นคำพยางค์เดียว มีสระ (a/e/i/o/u) เพียงตัวเดียวและท้ายคำกริยา มีพยัญชนะสะกดเพียงตัวเดียว ให้เพิ่ม พยัญชนะตัวสุดท้าย 1 ตัว แล้วจึงเติม ing ยกตัวอย่างเช่น run เป็น running put เป็น putting

28 กฎการเติม – ing ที่คำกริยา 5. กริยาที่เป็นคำสองพยางค์ มีสระ (a/e/i/o/u) นำหน้าพยัญชนะตัวสะกดตัว ท้ายสุด ให้เพิ่มพยัญชนะตัวสุดท้าย 1 ตัว แล้วจึงเติม ing ยกตัวอย่างเช่น begin - beginning เริ่มต้น occur - occurring เกิดขึ้น swim - swimming ว่ายน้ำ

29 The Present Continuouse Tense present Progressive ประโยค ตัวอย่าง

30 The Present Continuos Tense present Progressive What are they doing? They are smoking and drinking.

31 The Present Continuos Tense present Progressive What is happening? It is raining.

32 The Present Continuous Tense present Progressive John is playing football at the moment. They are playing football at the moment.

33 The Present Continuous Tense present Progressive I am talking to my teacher now.

34 The Present Continuous Tense present Progressive Look! Mandy and Susan are watching a film on TV.

35 The Present Continuous Tense present Progressive Now the sun is shining. Listen! The band is testing the new guitar.

36 The Present Continuous Tense present Progressive Listen! Sandy is singing in the bathroom.

37 The Present Continuous Tense present Progressive My mother is making breakfast now.

38 The Present Continuous Tense present Progressive Look! The boys are coming home.

39 The Present Continuous Tense present Progressive I am chatting with my friend at the moment.

40 The Present Continuous Tense present Progressive Look! This lady is not eating a hamburger. She is eating a pizza.

41 The Present Continuous Tense present Progressive Are they sending text messages at the moment?

42 The Present Continuous Tense present Progressive What is the man doing in our garden? He is watering the flowers.

43 The Present Continuous Tense present Progressive Is the boy swimming in the pool right now?


ดาวน์โหลด ppt Tense Mr. Boonsorn Pratomwong Measarieng Boriput Suksa School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google