งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น วรวิทย์ พูลสวัสดิ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

2 2 Basic Excel Component  เซลล์ อ้างอิงด้วย  คอลัมน์ ( จาก A ถึง IV) และ  แถว ( เกินกว่า 5000 แถว )  เช่น A2, B17, AB15 ซึ่งเซลต่างๆจะ อยู่บนแผ่นงาน  แผ่นงาน (Sheet)  สมุดงาน (Workbook) หรือ 1 แฟ้ม Excel

3 3 ชนิดของค่าในเซลล์  ข้อมูล  Text : เป็นตัวอักษร ไม่สามารถทำ การคำนวณได้  Number : ตัวเลขที่สามารถนำไป คำนวณได้  Date-time : วันที่ + เวลา ข้อมูลที่แสดง ในรูปแบบตัวเลข + ตัวอักษร แต่สามารถ นำไปใช้ในการคำนวณได้  การคำนวณ  Function : สูตรสำเร็จที่ excel มีอยู่  Formula : รูปแบบการคำนวณที่สร้าง โดยผู้ใช้งาน

4 4 การป้อนข้อมูล  หากเป็น เซล หรือ ตัวเลข หรือ Function หรือ Formula ให้ใส่เครื่องหมายเท่ากับ  หากเป็นตัวอักษรให้ใช้เครื่องหมายเขาเดี่ยว (single quote)  หากเป็นวันที่ให้เป็นเป็นตัวเลข คั่นระหว่างวัน เดือน ปี ในแบบ คศ. ด้วย  เครื่องหมาย / (slash) หรือ  เครื่องหมาย – (dash)  จัดแสดงผลในรูปแบบที่ต้องการ ( ควรเป็น วัน / เดือนไทย / ปีพศ.)

5 5 Absolute & Relative Reference  Absolute Reference :  Formula หรือ function จะมีการใช้ เครื่องหมาย ‘$’ ในการอ้างถึง column หรือ cell เช่น $A$1, B$1, $C1  เมื่อทำการ copy formula การอ้างถึงจะไม่ มีการเปลี่ยนแปลง  Relative Reference :  ตรงข้ามกับ Absolute reference  เมื่อทำการ Copy การอ้างถึงจะแปรผันอย่างมี ความสัมพันธ์ (relative) กับตำแหน่งที่ Copy และ Paste

6 6 การใช้งานข้ามแผ่นงาน (Sheet) และ สมุดงาน (Workbook)  การอ้างอิงจากเซล B1 ใน sheet1 ณ. Workbook เดียวกัน =Sheet1!B1  การอ้างอิงจาก เซล B1 ใน Sheet1 จาก แฟ้ม (workbook) book1.xls =[book1.xls]Sheet1!B1  คำแนะนำคือการตั้งชื่อ workbook และ sheet ไม่ควรใช้ภาษาไทย เพราะอาจมีข้อผิดพลาดที่ ไม่อาจคาดเดาได้ จากการเรียกใช้งานข้ามสมุด งานหรือแผ่นงาน

7 7 Menu และ Icon คำสั่งการใช้งานบนแถบ menu จะเป็น pull down menu คำสั่งการใช้งานที่เกิดจากการ click ขวา เรียกว่า popup menu ชุดคำสั่งในรูปแบบของ icon สามารถเลือกได้จาก toolbars (office 2003 หรือเก่ากว่า ) หรือ แถบ ribbon (office 2007 หรือ ใหม่กว่า ) สามารถเพิ่มชุดคำสั่งใน toolbar ได้โดยใช้ menu มุมมอง (view)  แถเครื่องมือ (tools) แล้ว เลือกใช้ แถบเครื่องมือ (tools) ที่ต้องการ แถบ ribbon จะมีการจัดกลุ่มไว้แล้ว

8 8 การจัดรูปแบบของเซล  ใช้งาน อย่างง่ายที่สุด สามารถทำการโดยการ เลือก Cell ที่ต้องการ แล้ว click ขวา เปิด popup Menu  โดยปกติมีการจัดการ 6 แบบคือ หลักๆคือ  รูปแบบตัวเลข  เส้นขอบ  การจัดตำแหน่ง  แบบอักษร  การป้องกัน  ลวดลาย

9 9 รูปแบบตัวเลข รูปแบบมีทศนิยมหรือไม่ จำนวนหลักของทศนิยม ตัวคั่นหลักพัน รูปแบบของค่าติดลบ

10 10 การจัดตำแหน่ง การจัดตำแหน่งข้อความ ตัวควบคุมข้อความ  ตัดข้อความ  ย่อให้พอดี  ผสานเซล

11 11 เส้นขอบ เป็นการขีดเส้นขอบในตารางการนำเสนอข้อมูล มัก ต้องเลือกหลาย cell

12 12 การตั้งค่าหน้ากระดาษ ( สำหรับการ พิมพ์ ) หน้า ( จัดการรูปแบบ แนวตั้ง / แนวนอน ) ระยะขอบ ( การเว้น ระยะขอบบน / ล่าง การ จัดกึ่งกลาง หน้ากระดาษ ) หัวกระดาษ / ท้าย กระดาษ ( การจัด คำอธิบายหัว / ท้าย กระดาษ หมายเลข หน้า ) แผ่นงาน ( เน้นลำดับ การพิมพ์ )

13 13 การตรึงพื้นที่คำอธิบายเพื่อช่วยการ ป้อนข้อมูล สามารถใช้สัญลักษณ์ ขอบ ที่ scroll bar ในการ ตรึงพื้นที่ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน

14 14 การเรียงลำดับข้อมูล ใช้ menu ข้อมูล  เรียงลำดับ สามารถเลือกเรียงลำดับได้มากกว่า 1 คอลัมน์ การมีแถวนำ หมายถึงการที่มีการตั้งชื่อ ให้กับคอลัมน์

15 15 สูตรพื้นฐานของ Excel สูตรพื้นฐานอาจแบ่งแยกได้ 2 กลุ่ม ที่น่าสนใจ คือ  สูตรคำนวณเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ  สูตรคำนวณเชิงเงื่อนไขเชิงตรรก (Logic) หากเราเข้าใจธรรมชาติของสูตรและคำอธิบาย เราจะสามารถประยุกต์ใช้สูตรเพื่อรองรับการ ทำงาน และ เรียนรู้การใช้งานสูตรใหม่ๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

16 16 สูตรคำนวณเชิงคณิตศาสตร์และสถิติ ผลรวม (SUM) ค่าเฉลี่ย (AVERAGE) ค่าน้อยสุด (MIN) ค่ามากสุด (MAX) นับจำนวนรายการ (Count)

17 17 สูตรคำนวณเชิงเงื่อนไขเชิงตรรก (Logic) IF : แสดงผลตามเงื่อนไข รูปแบบ IF( เงื่อนไข, ผล ถ้าเงื่อนไขเป็นจริง, ผล ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จ ) SUMIF รวมค่าของข้อมูลในช่วงที่กำหนด รูปแบบ SUMIF(range,criteria,sum_range) COUNTIF นับจำนวนข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด รูปแบบ COUNTIF( range, criteria) LOOKUP เป็นการเปรียบเทียบ ค่าตัวเลข / ตัวอักษร ที่มีการจัดเรียงแล้ว เป็นช่วง รูปแบบ LOOKUP (lookup_value, lookup_vector, result_vector)

18 18 Question


ดาวน์โหลด ppt 1 การใช้งานโปรแกรม Excel เบื้องต้น วรวิทย์ พูลสวัสดิ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google