งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาโปรแกรม ประมวลผลคำประยุกต์ในปัจจุบัน ประสบปัญหาทั้งในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาโปรแกรม ประมวลผลคำประยุกต์ในปัจจุบัน ประสบปัญหาทั้งในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาโปรแกรม ประมวลผลคำประยุกต์ในปัจจุบัน ประสบปัญหาทั้งในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา สภาพความพร้อมและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียน การสอน วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความเจริญก้าวหน้าและ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเรื่องฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

3

4 นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี ที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ ห้อง คธ 2102 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่ จำนวน 23 คน เป็น นักศึกษาชาย 4 คน และ นักศึกษาหญิง 19 คน ซึ่ง ได้มาโดยวิธีการเจาะจง นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ 2102

5

6

7 เกณฑ์ ผ่าน เกณฑ์ คะแนน จำนวนคน หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 ภาคท ฤษฎี ภาคป ฏิบัติ ภาคท ฤษฎี ภาคป ฏิบัติ ภาคท ฤษฎี ภาคป ฏิบัติ ดีมาก 80 ขึ้นไป 111315171618 ดี 70 - 79665444 พอใช้ 60 - 69643221 ผ่าน 50 - 59000010 ซ่อม เสิรม ต่ำกว่า 50000000 รวม 23

8 จากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุง คุณภาพการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิ เทคนิคลานนาเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความมี วินัยและขาดความรับผิดชอบ มักพูดมาก ชอบคุย ครูผู้สอน เข้มงวดมากเกินไป หลังจากทำการวิจัยแล้วพบว่า นักศึกษามีความรู้ความ เข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมดีขึ้น และมีการปรับ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชั้นเรียนไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงการ เจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำ ประยุกต์ และต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนได้สะท้อน ความรู้สึกนึกคิดของตนเองและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม การสอนแล้วได้แนวทางการสอนที่ส่งผลให้การเรียนการสอน โปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9 1. การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ควรทำเป็นทีม เพื่อ แก้ไขปัญหาที่มีคล้าย ๆ กัน 2. ควรมีการทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง กับ กลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่ 3. ควรมีการศึกษารายกรณี ของนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย ๆ หรือไม่สนใจเรียน

10


ดาวน์โหลด ppt การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาโปรแกรม ประมวลผลคำประยุกต์ในปัจจุบัน ประสบปัญหาทั้งในด้าน ต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google