งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
วิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ ผู้วิจัย : นางนราภรณ์ ฟองสวัสดิ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย การจัดกระบวนการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ในปัจจุบัน ประสบปัญหาทั้งในด้านต่าง ๆ ดังนี้ ด้านคุณภาพการศึกษา ด้านพฤติกรรมการสอนของครู ด้านพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษา สภาพความพร้อมและปัญหาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์ที่มีความเจริญก้าวหน้าและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเรื่อง ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์

3 วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ 2102 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ จำนวน 23 คน เป็นนักศึกษาชาย 4 คน และ นักศึกษาหญิง 19 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเจาะจง กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ 2102 ประชากร

5 กรอบแนวคิดการวิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน
ปรับปรุงการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน วิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ การเรียนการสอน วิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ มีคุณภาพ

6 ลักษณะเครื่องมือที่ใช้
1 แบบทดสอบ 2 แบบฝึกทักษะภาคปฏิบัติ 3 แบบวัดทักษะการปฏิบัติงาน 4 แบบสังเกตพฤติกรรม 8 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ 5 แบบบันทึกความก้าวหน้าของนักศึกษา 6 แบบบันทึกด้านการเรียนของนักศึกษา 7 แฟ้มสะสมงานและชิ้นงาน

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลการทบสอบเมื่อจบ 3 หน่วยการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เกณฑ์ ผ่าน คะแนน จำนวนคน หน่วยที่ 3 หน่วยที่ 4 หน่วยที่ 5 ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ ดีมาก 80 ขึ้นไป 11 13 15 17 16 18 ดี 6 5 4 พอใช้ 3 2 1 ซ่อมเสิรม ต่ำกว่า 50 รวม 23

8 สรุปผลการวิจัย จากการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ขาดความมีวินัยและขาดความรับผิดชอบ มักพูดมาก ชอบคุย ครูผู้สอนเข้มงวดมากเกินไป หลังจากทำการวิจัยแล้วพบว่า นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการใช้โปรแกรมดีขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในชั้นเรียนไปในทางที่ดีขึ้น รวมถึงการเจตคติที่ดีต่อการเรียนการสอนวิชาโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์ และต่ออาจารย์ผู้สอน อาจารย์ผู้สอนได้สะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนเองและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนแล้วได้แนวทางการสอนที่ส่งผลให้การเรียนการสอนโปรแกรมประมวลผลคำประยุกต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

9 ข้อเสนอแนะการวิจัย การทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน ควรทำเป็นทีม เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีคล้าย ๆ กัน ควรมีการทำการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง กับกลุ่มเป้าหมายเดิมและกลุ่มเป้าหมายใหม่ ควรมีการศึกษารายกรณี ของนักศึกษาที่ขาดเรียนบ่อย ๆ หรือไม่สนใจเรียน

10 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google