งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

2 ความหมาย หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนมอบหมายให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้าหรือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ เพื่อช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง

3 ความมุ่งหมาย 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานอย่างมีระบบระเบียบวินัย รู้จักทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทุกต้องทำหน้าที่ที่ได้รับหมอบหมายมา ผู้ที่ทำหน้าเป็นหัวหน้ากลุ่มจะต้องคอยประสานงานระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มกับครู หน้าที่นี้ควรหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตามโอกาส เพ่อฝึกการเป็นผู้นำของทุกคน 2.เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาตามวิธีทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทำงานเฉพาะอย่าง ทั้งเป็นรายบุคคลและส่วนร่วม 3.เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักเลือกทำงานตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ

4 ขั้นตอนการสอน 1.ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดเตรียมวางแผนการสอนโดยเตรียมหัวข้องานที่จะ มอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม กำหนดจุดมุ่งหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจนเตรียมสื่อการสอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการสอน 2.ขั้นดำเนินการสอน ประกอบด้วย 2.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเร้าความสนใจของผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน ให้ผู้เรียนความพร้อมที่จะเรียนรู้ อาจใช้วิธีทบทวนความรู้เดิม สนทนา ซักถามอภิปรายนำเรื่อง นอกจากนี้ ผู้สอนควรได้แจ้งจุดประสงค์การสอน แจ้งขั้นตอนการทำกิจกรรม กำหนด เวลา และข้อตกลงอื่น ๆให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกันก่อนเข้ากลุ่มทำกิจกรรม

5 3.ขั้นสอน มีลำดับดังนี้
3.1แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามจำนวนที่เหมาะสม ให้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มที่น่าสนใจให้แต่ละกลุ่มเลือกประธาน เลขานุการ แจกเอกสาร บัตรคำถาม หรือสื่อการเรียนที่กลุ่มจำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม 3.2ให้กลุ่มทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายภายในเวลาที่กำหนด 3.3ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลงานของกลุ่มตามที่ผู้สอนกำหนด 4.ขั้นสรุป 4.1ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน เพื่อสรุปความสำคัญจากการรายงานของแต่ละกลุ่มและผู้สอนให้ข้อเสนอแนะพร้อมแนวความคิดในการประยุกต์ใช้ 4.2สนทนาและซักถามผู้เรียนถึงประเด็นปัญหาสำคัญเพื่อเป็นการวัดผล 5.ขั้นประเมินผลเป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการทำงานกลุ่มของผู้เรียนว่า ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในบทเรียน เกิดเจตคติ และทักษะในการทำงานกลุ่มมากน้อยเพียงใด บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ ผู้สอนควรได้ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านต่างๆ

6 ขั้นตอนวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
1.ขั้นเตรียม -หัวข้องาน -จุดมุ่งหมาย -สื่อการเรียนการสอน 2.ขั้นดำเนินการสอน -ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน -ขั้นสอน -ขั้นสรุป 3.ขั้นประเมินผล -ผู้สอนประเมินผลการทำงานของผู้เรียน

7 ข้อดีของวิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม
1.ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม ฝึกหน้าที่ ฝึกการเป็นผู้นำผู้ตามในกลุ่ม ฝึกการช่วยเหลือกันในการทำงาน ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึกความสามัคคี ฯลฯซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 2.ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการคิด ค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่างๆด้วยตนเอง ฝึกการ เขียนรายงานและฝึกการพูดเสนอผลงานต่อที่ประชุม

8 3.เป็นการส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถความถนัด ความสนใจ ของผู้เรียนแต่ละคน
4.ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียน เพราะได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา 5.วิธีนี้ผู้สอนสามารถใช้ประกอบการสอนได้ทุกรายวิชา ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 6.ทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี และในเวลาอันจำกัด เพราะผู้เรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และได้พึ่งพาอาศัยกัน

9 แหล่งที่มา ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก
: :

10 จัดทำโดย นางสาวพิมพ์ชนก เห็นพร้อม รหัสนักศึกษา 551121821
นางสาวพิมพ์ชนก เห็นพร้อม รหัสนักศึกษา โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ดาวน์โหลด ppt วิธีสอนแบบแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google