งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนมอบหมาย ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้า หรือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ เพื่อ ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนมอบหมาย ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้า หรือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ เพื่อ ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความหมาย หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนมอบหมาย ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้า หรือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ เพื่อ ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้ได้ดี เพราะได้ลงมือ ปฏิบัติด้วยตนเอง

3 1. เพื่อให้นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงาน ร่วมกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ทำงานอย่างมีระบบระเบียบ วินัย รู้จักทำหน้าที่เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ทุกต้องทำหน้าที่ ที่ได้รับหมอบหมายมา ผู้ที่ทำหน้าเป็นหัวหน้ากลุ่มจะต้อง คอยประสานงานระหว่างสมาชิกในกลุ่ม และระหว่างกลุ่มกับ ครู หน้าที่นี้ควรหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันตามโอกาส เพ่อฝึก การเป็นผู้นำของทุกคน 2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะในการแก้ปัญหาตามวิธี ทางวิทยาศาสตร์ มีการศึกษาค้นคว้าและแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง ทำงานเฉพาะอย่าง ทั้งเป็นรายบุคคลและส่วน ร่วม 3. เพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จักเลือกทำงานตามความสนใจ ความถนัด และความสามารถ

4 ขั้นตอนการ สอน 1. ขั้นเตรียม เป็นขั้นที่ผู้สอนจัดเตรียมวางแผนการ สอนโดยเตรียมหัวข้องานที่จะ มอบหมายให้ทำเป็นกลุ่ม กำหนดจุดมุ่งหมาย เวลา วิธีการ ตลอดจนเตรียมสื่อการ สอน และเอกสารที่ต้องใช้ในการสอน 2. ขั้นดำเนินการสอน ประกอบด้วย 2.1 ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน เป็นขั้นเร้าความ สนใจของผู้เรียนเข้าสู่บทเรียน ให้ผู้เรียนความพร้อมที่จะ เรียนรู้ อาจใช้วิธีทบทวนความรู้เดิม สนทนา ซักถาม อภิปรายนำเรื่อง นอกจากนี้ ผู้สอนควรได้แจ้ง จุดประสงค์การสอน แจ้งขั้นตอนการทำกิจกรรม กำหนด เวลา และข้อตกลงอื่น ๆให้ผู้เรียนเข้าใจตรงกันก่อนเข้า กลุ่มทำกิจกรรม

5 3. ขั้นสอน มีลำดับดังนี้ 3.1 แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามจำนวนที่ เหมาะสม ให้ใช้วิธีการแบ่งกลุ่มที่น่าสนใจให้แต่ละกลุ่ม เลือกประธาน เลขานุการ แจกเอกสาร บัตรคำถาม หรือ สื่อการเรียนที่กลุ่มจำเป็นต้องใช้ในการทำกิจกรรมกลุ่ม 3.2 ให้กลุ่มทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย ภายในเวลาที่กำหนด 3.3 ให้แต่ละกลุ่มรายงานผลงานของกลุ่ม ตามที่ผู้สอนกำหนด 4. ขั้นสรุป 4.1 ให้ผู้เรียนอภิปรายร่วมกัน เพื่อสรุป ความสำคัญจากการรายงานของแต่ละกลุ่มและผู้สอนให้ ข้อเสนอแนะพร้อมแนวความคิดในการประยุกต์ใช้ 4.2 สนทนาและซักถามผู้เรียนถึงประเด็นปัญหา สำคัญเพื่อเป็นการวัดผล 5. ขั้นประเมินผลเป็นขั้นที่ผู้สอนประเมินผลการทำงาน กลุ่มของผู้เรียนว่า ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจใน บทเรียน เกิดเจตคติ และทักษะในการทำงานกลุ่มมาก น้อยเพียงใด บรรลุตามจุดประสงค์หรือไม่ ผู้สอนควรได้ ประเมินพฤติกรรมของผู้เรียนในด้านต่างๆ

6 1. ขั้นเตรียม - หัวข้องาน - จุดมุ่งหมาย - สื่อการเรียนการสอน 2. ขั้นดำเนินการสอน - ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน - ขั้นสอน - ขั้นสรุป 3. ขั้นประเมินผล - ผู้สอนประเมินผลการ ทำงานของผู้เรียน

7 1. ผู้เรียนได้ฝึกการทำงาน เป็นกลุ่ม ฝึกหน้าที่ ฝึกการเป็น ผู้นำผู้ตามในกลุ่ม ฝึกการ ช่วยเหลือกันในการทำงาน ฝึก การทำงานอย่างเป็นระบบ ฝึก ความสามัคคี ฯลฯซึ่งเป็น พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มี ประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตทั้งใน ปัจจุบัน และอนาคต 2. ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ การคิด ค้นคว้าหาความรู้ จากแหล่งต่างๆด้วย ตนเอง ฝึกการ เขียน รายงานและฝึกการพูด เสนอผลงานต่อที่ประชุม

8 3. เป็นการส่งเสริมความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์ ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ของ ผู้เรียนแต่ละคน 4. ผู้เรียนมีความกระตือรือร้น ในการเรียน เพราะได้ลงมือ ปฏิบัติกิจกรรมตลอดเวลา 5. วิธีนี้ผู้สอนสามารถใช้ ประกอบการสอนได้ทุกรายวิชา ที่มุ่งให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเอง 6. ทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ ด้วยดี และในเวลาอันจำกัด เพราะผู้เรียนได้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และได้พึ่งพาอาศัย กัน

9 แหล่งที่ มา ขอขอบคุณแหล่งที่มาจาก : http://www.krutermsak.in.th/index.php/2013-02-14-03-15- 32/2-uncategorised/26-2013-02-22-06-08-19 http://www.krutermsak.in.th/index.php/2013-02-14-03-15- 32/2-uncategorised/26-2013-02-22-06-08-19 : http://honeylamon.wordpress.comhttp://honeylamon.wordpress.com

10 จัดทำ โดย นางสาวพิมพ์ชนก เห็นพร้อม รหัสนักศึกษา 551121821 โปรแกรมวิชาการประถมศึกษา มหาวิทยาลัย ราชภัฏกำแพงเพชร


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย หมายถึง วิธีสอนที่ผู้สอนมอบหมาย ให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม ช่วยกันค้นคว้า หรือทำกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ เพื่อ ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนยิ่งขึ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google