งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี. แรงบันดาลใจ  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี บทบาทในการให้บริการ สาธารณะ  ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี. แรงบันดาลใจ  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี บทบาทในการให้บริการ สาธารณะ  ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี

2 แรงบันดาลใจ  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี บทบาทในการให้บริการ สาธารณะ  ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ ของตนเอง ครอบครัว ชุมชน ได้ ด้วยตนเอง

3 สิ่งที่อยากให้เกิด  เพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรในทุกระดับ ให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการ ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ใน พื้นที่สาธารณสุขเขต 1( จังหวัดสระบุรี ),2 ในระดับท้องถิ่น  เพื่อสนับสนุนการสร้างบทบาทของ ประชาชนในการแสดงบทบาทดูแล ตนเองและชุมชน และภาคประชาชนมี ส่วนร่วม สามารถวางแผนแก้ไขปัญหา สุขภาพได้ด้วยตนเองต่อไป

4 กิจกรรมที่ทำ  ประชุมการสร้างและใช้แผนที่ ทางเดินยุทธศาสตร์นำร่อง ชุมชนลดเสี่ยงลดโรค  ประชุมแลกถอดบทเรียนการสร้าง และใช้แผนที่ทางเดิน ยุทธศาสตร์นำร่องชุมชนลด เสี่ยงลดโรค

5 ขั้นตอนการทำ  ประสานงานจังหวัดเพื่อให้ เลือกอบต.  กำหนดคุณสมบัติของแกนนำ  ออกแบบการเรียนรู้

6 ผลที่เกิด  ความร่วมมือของอบต

7 ความก้าวหน้า  ตามแผน

8 เส้นทางแห่ง ความสำเร็จ  การมีส่วนร่วมของอบต / แกน นำ  ความพร้อมของทีมงาน  ความต่อเนื่องของกิจกรรม  สัมพันธภาพของสคร. และ อบต

9 สิ่งที่ยังไม่ได้ดังใจ  ยังไม่ได้ทำร่วมกับชุมชน

10 สิ่งที่ได้มาโดยไม่คาดหวัง  การตอบรับของอบต.

11 ใจ ความคิด ความรู้ที่ ได้  การประสานงาน  เทคนิดการเลือก  การเตรียมความพร้อมของ ทีมงาน


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่ 2 จังหวัดสระบุรี. แรงบันดาลใจ  การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามี บทบาทในการให้บริการ สาธารณะ  ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google