งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณค่าของสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณค่าของสื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณค่าของสื่อ

2 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

3 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

4 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

5 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

6 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

7 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

8 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

9 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

10 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

11 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

12 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

13 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

14 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

15 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

16 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

17 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

18 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

19 สื่อกับผู้เรียน สื่อกับผู้สอน

20 คำถาม 1 ทำไมต้องมีสื่อการเรียนการสอน ก. ผู้เรียนเข้าใจง่าย
ข. การสอนจะได้มีความน่าสนใจ ค. ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ง. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

21 2 สื่อการเรียนการสอนจะกระตุ้นสิ่งใดให้กับผู้เรียน
ก. กระตุ้นความอยากรู้อยากลอง ข.กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ค. กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ ง. กระตุ้นให้เกิดความสงสัย

22 3. สื่อจะเกิดคุณค่าของสื่อได้ก็ต่อเมื่อตัวสื่อนั้น นำไปทำอะไร ก
3. สื่อจะเกิดคุณค่าของสื่อได้ก็ต่อเมื่อตัวสื่อนั้น นำไปทำอะไร ก. นำสื่อไปศึกษา ข. นำสื่อไปแสดง ค. นำสื่อออกไปประกอบการสอน ง. นำสื่อนั้นวางไว้ให้เด็กดู


ดาวน์โหลด ppt คุณค่าของสื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google