งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำถาม 1 ทำไมต้องมีสื่อการเรียนการสอน ก. ผู้เรียนเข้าใจง่าย ข. การสอนจะได้มีความน่าสนใจ ค. ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ง. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำถาม 1 ทำไมต้องมีสื่อการเรียนการสอน ก. ผู้เรียนเข้าใจง่าย ข. การสอนจะได้มีความน่าสนใจ ค. ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ง. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 คำถาม 1 ทำไมต้องมีสื่อการเรียนการสอน ก. ผู้เรียนเข้าใจง่าย ข. การสอนจะได้มีความน่าสนใจ ค. ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ง. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

21 2 สื่อการเรียนการสอนจะกระตุ้นสิ่งใดให้กับ ผู้เรียน ก. กระตุ้นความอยากรู้อยากลอง ข. กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ค. กระตุ้นให้เกิดความเข้าใจ ง. กระตุ้นให้เกิดความสงสัย

22 3. สื่อจะเกิดคุณค่าของสื่อได้ก็ต่อเมื่อตัวสื่อนั้น นำไปทำอะไร ก. นำสื่อไปศึกษา ข. นำสื่อไปแสดง ค. นำสื่อออกไปประกอบการสอน ง. นำสื่อนั้นวางไว้ให้เด็กดู


ดาวน์โหลด ppt คำถาม 1 ทำไมต้องมีสื่อการเรียนการสอน ก. ผู้เรียนเข้าใจง่าย ข. การสอนจะได้มีความน่าสนใจ ค. ให้เกิดความคิดใหม่ๆ ง. ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google