งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้สื่อการสอน “ วงจร บัญชี ” ประกอบการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักศึกษา สนใจเรียนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้สื่อการสอน “ วงจร บัญชี ” ประกอบการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักศึกษา สนใจเรียนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้สื่อการสอน “ วงจร บัญชี ” ประกอบการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักศึกษา สนใจเรียนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 1

2 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของการใช้สื่อการ สอน “ วงจรบัญชี ” ประกอบการ เรียนการสอนกระตุ้นให้นักศึกษา สนใจเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของ นักศึกษาต่อการใช้สื่อการสอน “ วงจรบัญชี ” ประกอบการเรียน การสอนกระตุ้นให้นักศึกษาสนใจ เรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2

3 กรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น การใช้สื่อการสอน “ วงจรบัญชี ” ประกอบการเรียน การสอนวิชาการ บัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 1 ตัวแปรตาม กระตุ้นให้นักศึกษา สนใจเรียนวิชาการ บัญชีเบื้องต้น 2 พบว่า นักศึกษามี ความสนใจในการ เรียนรู้, กระตือรือร้นร่วม กิจกรรม, ทำให้ เข้าใจในเนื้อหา บทเรียนจึงมี ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนเพิ่มมากขึ้น

4 นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่กำลังศึกษา วิชาการบัญชีเบื้องต้น 2 ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนโปลิ เทคนิคลานนา เชียงใหม่ จำนวน 20 คน โดยแบ่งเป็น ชาย 5 คน และหญิง 15 คน ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

5 ลักษณะของเครื่องมือที่ใช้ แบบสังเกตพฤติกรรมรายบุคคล รายงานคะแนนสอบก่อนใช้และ หลังใช้สื่อการสอน “ วงจรบัญชี ” แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น ของนักศึกษาต่อการใช้สื่อการ สอน “ วงจรบัญชี ”

6 สรุปผลการวิจัย พบว่า คะแนนจากการทดสอบครั้งที่ 1 ได้ ผลรวมร้อยละ 52.90 และครั้งที่ 2 ได้ ผลรวมร้อยละ 72.10 พบว่าค่าร้อยละที่ เพิ่มมากขึ้น แสดงว่านักศึกษาสนใจเรียน เพิ่มมากขึ้นจากการใช้สื่อการสอน “ วงจร บัญชี ” ทำให้เข้าใจในเนื้อหาบทเรียนจึง สามารถทำคะแนนสอบได้เพิ่มขึ้น นักศึกษาทุกคนเห็นด้วยเกี่ยวกับความ น่าสนใจในการใช้สื่อการสอน “ วงจรบัญชี ” ที่ใช้ในการเรียนการสอน, รูปแบบของสื่อ การสอนเหมาะสมกับเนื้อหาในบทเรียน, นักศึกษาสนุกกับการเรียนโดยใช้การใช้สื่อ การสอนมาประกอบการเรียนในบทเรียน

7 ผลกระทบที่เกิดขึ้น ในการนำสื่อการสอน “ วงจรบัญชี ” มาประกอบการเรียนการสอน อาจ ต้องเพิ่มรูปภาพประกอบและเสียง ประกอบเพื่อช่วยให้นักศึกษา เข้าใจ และสนใจเพิ่มมากขึ้น

8 ข้อเสนอแนะการวิจัย 1. กลุ่มเป้าหมายอาจจะเพิ่มจำนวนให้ มากขึ้น และขยายระยะเวลาในการวิจัย ให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ข้อมูลในด้านอื่น ๆ ด้วย 2. นอกจากเปรียบเทียบคะแนนทดสอบ ท้ายบทเรียนแล้วอาจจะดูจากคะแนน สอบกลางภาคและปลายภาค เปรียบเทียบกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนตามเป้าหมาย


ดาวน์โหลด ppt การใช้สื่อการสอน “ วงจร บัญชี ” ประกอบการเรียนการสอน กระตุ้นให้นักศึกษา สนใจเรียนวิชาการบัญชี เบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google