งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

2 2 กิจกรรม “ คนแบก ไม้ ”

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 11 ?

12 www.themegallery.com ขาดมองเห็นภาพตลอดแนว ขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ขาดการมีวินัย ไม่อดทน สุดท้าย............ สิ่งที่ได้กิจกรรม

13 สิ่งที่แสดงถึง ความตั้งใจของ ผู้บริหารใน การปฏิบัติงาน ในอนาคต www.themegallery.com นโยบาย คือ

14

15 แผนปฏิบัติการ ประจำปี ของ สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา www.themegallery.com แผน คือ

16 หมายถึง การทำ ความคาดหวังให้ เป็นจริง (โดยมี แผนเป็น เครื่องมือ) www.themegallery.com การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

17 หมายถึง การ แปลงนโยบายให้ เป็นแผนงาน แนวทาง โครงการ กิจกรรมที่เป็น รูปธรรม www.themegallery.com การนำแผนสู่การปฏิบัติ

18 กระบวบการบริหารคือคำตอบ การแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ นโยบาย กระบวน การบริหาร เป้าหมาย การนำ นโยบาย สู่การปฏิบัติ

19 www.themegallery.com ปัญหาสำคัญของการจัดทำแผน และแปลงแผนสู่การปฏิบัติ ขาดความรู้ความเข้าใจ เริ่มต้นก็เหมือนสิ้นสุด ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง เห็น ข้อมูลไม่เท่ากัน วิเคราะห์ก็คลาดเคลื่อน ขาดการเชื่อมโยง ขาดความสัมพันธ์ ประสิทธิภาพลดลง ขาดการมีส่วนร่วม ความมุ่งมั่นในการผลักดันแผน ลดทอน ขาดใจที่มุ่งมั่น พลังจะถดถอย ทำงานจะ ไม่ต่อเนื่อง ขาดสำนึกอัตโนมัติ แผนรุกจะกลายเป็นรับ ขาดความคิดสร้างสรรค์ เหมือนต่อสู้กับคมอาวุธ ด้วยมือเปล่า ขาดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มีแผนก็ไร้ค่า ทำแผนเบื้องหน้าก็ไร้ ผล

20 ขั้นตอนการแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติ 1. การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 3. นำมาสร้างแผนทำงาน 4. สานสู่การปฏิบัติ 5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ 6. ชอบด้วยการวัดและประเมินผล 7. ค้น Best practices www.themegallery.com

21 ขั้นตอนการแปลนโยบาย สู่การปฏิบัติ 1. การศึกษานโยบายร่วมกันทั้งสถานศึกษา เพื่อกำหนด จุดเน้น 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในแต่ละจุดเน้น 3. จัดทำแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจำปี 4. มอบหมายภารกิจ 5. ตรวจสอบ ติดตาม กำกับและประเมินผล 6. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. หา Best practices ของการบริหารและเผยแพร่ ผลงาน www.themegallery.com

22 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทำความเข้าใจในนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันทั้งสถานศึกษา ร่วมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้มีการกำหนดจุดเน้นในแต่ละนโยบาย ที่จะทำ ให้ภาพการทำงานชัดเจนมากขึ้น www.themegallery.com

23 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น วิธีการ 1. ศึกษาเอกสาร 2. ประชุมปฏิบัติการ 3. ศึกษาจากสถานศึกษาอื่นๆ www.themegallery.com

24 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น 1.วิเคราะห์นโยบายแต่ละเรื่อง เพื่อหาจุดเน้น ของนโยบาย ตัวอย่าง www.themegallery.com นโยบายจุดเน้นเป้าหมาย 1.อ่านออกเขียน ได้ ร้อย เปอร์เซนต์ นักเรียนอ่านออก เขียนได้ทุกคน ทุกชั้น นักเรียนร้อยละ100 อ่านออก เขียนได้ 2.มุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นเลิศ นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สูงขึ้นทุกคน นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 4

25 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น www.themegallery.com นโยบายจุดเน้นเป้าหมาย 3.ก่อเกิดงาน อาชีพ นักเรียนทุกคน ได้ฝึกอาชีพ นักเรียนทุกคนมีการ ฝึกอาชีพอย่างน้อย1 อาชีพ 4.เร่งรีบพัฒนา เทคโนโลยี นักเรียนได้ฝึก การใช้ เทคโนโลยีใน การค้นคว้าหา ความรู้และสร้าง งาน นักเรียนทุกคนสามารถ ใช้เทคโนโลยีในการ ค้นคว้าและสร้าง ผลงาน

26 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น www.themegallery.com นโยบายจุดเน้นเป้าหมาย 5. มีการพัฒนา หลักสูตร สถานศึกษา มีหลักสูตร สถานศึกษาที่เน้น ส่วนกลางและเน้น สอดคล้องสาระ ท้องถิ่น 1.สถานศึกษามีหลักสูตร สถานศึกษา 2.มีสาระที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่น 3.เน้นจุดเน้นสพฐ. 6. อ่านพูด ภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถ อ่านพูด ภาษาอังกฤษ 1.นักเรียน ป.1-3 สามารถ พูดภาษาอังกฤษแนะนำ ตนเองได้ 2. นักเรียน ป.4-6 สามารถพูดภาษาอังกฤษ แนะนำสถานศึกษา

27 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น www.themegallery.com นโยบายจุดเน้นเป้าหมาย 7. ส่งเสริมการคิด วิเคราะห์ นักเรียนทุกสามารถคิด วิเคราะห์ได้ 1.นักเรียน ป.1-3ทุกคน สามารถคิดวิเคราะห์ได้ 2.นักเรียน ป.4-6 ทุกคน สามารถคิดสังเคราะห์ คิด อย่างมีวิจารณญาณได้ 3.นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต 8.บ่มเพาะคุณธรรมนักเรียนเป็นคนดีของ พ่อแม่ เป็นคนดีของ สถานศึกษาและเป็น คนดีของสังคม 1.นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของ พ่อแม่ 2.นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของ สถานศึกษา 3.นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของ สังคม ชุมชน

28 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น www.themegallery.com นโยบายจุดเน้นเป้าหมาย 9. น้อมนำ เศรษฐกิจ พอเพียง นำปรัชญา เศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ใน สถานศึกษา นักเรียนทุกคนนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ใน ชีวิตประจำวันทั้งในและ นอกสถานศึกษา 10.คู่เคียงระบบ ช่วยเหลือดูแล นักเรียน นักเรียนทุกคน ได้รับการดูแล จากระบบ ช่วยเหลือดูแล นักเรียน นักเรียนทุกประเภทต้อง ได้รับการช่วยเหลือดูแล

29 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น สิ่งสำคัญในการวิเคราะห์จุดเน้น คือ 1.เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรใน สถานศึกษาทุกคน 2. ความเข้าใจในนโยบายที่ตรงกัน 3. การกำหนดจุดเน้น ควรเริ่มจาก นักเรียน ไปครู ผู้บริหาร และชุมชน 4. เป้าหมายควรครอบคลุมตาม จุดเน้น www.themegallery.com

30 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. ต้องการวิเคราะห์หาจุดเน้นที่เป็นจุดเด่น จุดที่ ควรพัฒนาในแต่ละจุดเน้น 2. เพื่อให้มีการนำข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่ มาใช้ในการวางแผนอย่างแท้จริง www.themegallery.com

31 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อที่ควรคำนึงถึง 1.การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล สารสนเทศในแต่ละ จุดเน้น 2. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ต้องมีเกณฑ์การเปรียบเทียบโดยใช้ เป้าหมายที่วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1หรือเกณฑ์ อื่นๆ www.themegallery.com

32 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดเน้นเป้าหมายจุดเด่นจุดที่ควร พัฒนา 1. นักเรียนอ่าน ออกเขียนได้ทุก คน ทุกชั้น นักเรียนร้อยละ 100 อ่านออก เขียนได้ นักเรียนอ่าน ออกร้อยละ 80 เขียนได้ ร้อยละ 60 ในชั้น ป...... นักเรียนอ่านไม่ ออก ร้อยละ 20 ชั้นป.. เขียน ไม่ได้ร้อยละ 40 ในชั้น ป...... 2. นักเรียนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สูงขึ้นทุกคน นักเรียนทุกคนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สูงขึ้น ร้อยละ 4 นักเรียนร้อยละ 20 ที่มี ผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ ไม่สูงขึ้น

33 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดเน้นเป้าหมายจุดเด่นจุดที่ควร พัฒนา นักเรียนทุกคน ได้ฝึกอาชีพ นักเรียนทุกคนมี การฝึกอาชีพ อย่างน้อย1 อาชีพ มีกิจกรรมการ ฝึกงาน 2 กิจกรรม คือ เพาะเห็ด กับ เลี้ยงปลา กิจกรรมไม่ หลากหลาย ไม่ สอดคล้องกับ ชุมชน นักเรียนได้ฝึก การใช้ เทคโนโลยีใน การค้นคว้าหา ความรู้และสร้าง งาน นักเรียนทุกคน สามารถใช้ เทคโนโลยีใน การค้นคว้าและ สร้างผลงาน มีครู คอมพิวเตอร์ และมีเครื่อง พร้อมฝึกค้นคว้า ครูร้อยละ 90 ไม่มีความรู้และ ไม่ให้นร.ค้นคว้า

34 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดเน้นเป้าหมายจุดเด่นจุดที่ควร พัฒนา มีหลักสูตร สถานศึกษาที่ เน้นส่วนกลาง และเน้น สอดคล้องสาระ ท้องถิ่น 1.สถานศึกษามี หลักสูตร สถานศึกษา 2.มีสาระที่ สอดคล้องกับ ท้องถิ่น 3.เน้นจุดเน้น สพฐ. มีหลักสูตร สถานศึกษาที่ เน้นความรู้ สากล สาระที่ สอดคล้องกับ ท้องถิ่นยังไม่ ชัดเจน

35 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดเน้นเป้าหมายจุดเด่นจุดที่ควร พัฒนา นักเรียนทุกคน สามารถคิด วิเคราะห์ได้ 1.นักเรียน ป.1-3 ทุกคนสามารถ คิดวิเคราะห์ได้ 2.นักเรียน ป.4-6 ทุกคนสามารถ คิดสังเคราะห์ คิด อย่างมี วิจารณญาณได้ 3.นักเรียนทุกคน มีทักษะชีวิต ครูส่วนหนึ่งมี การฝึกการ พัฒนาการคิด ครูส่วนใหญ่ยัง เน้นการสอน เนื้อหาสาระ มากกว่าเน้น กระบวนการคิด

36 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นำจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาไปหาแนว ทางการพัฒนา จุดเด่น : หาวิธีการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ จุดที่ควรพัฒนา: หาวิธีการแก้ปัญหาให้หมดไป 2. เพื่อให้การทำงานอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบ และประเมินผลได้ www.themegallery.com

37 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดเด่นเป้าหมายทางเลือกกิจกรรม/ โครงการ นักเรียนอ่าน ออกร้อยละ 80 เขียนได้ ร้อยละ 60 ในชั้น ป...... นักเรียนร้อยละ 100 อ่านออก เขียนได้ 1.ฝึกนักเรียน อ่านและเขียน เป็น 2.ส่งเสริมเข้า แข่งขันมากขึ้น 1.กิจกรรมเข้า ร่วมการแข่งขัน ประกวดทุก ระดับ นักเรียนร้อยละ 20 ที่มี ผลสัมฤทธิ์ สูงขึ้น นักเรียนทุกคนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สูงขึ้น ร้อยละ 4 1.ติวเตอร์ เพิ่มเติม 2.จัดชุดฝึกการ พัฒนาการเรียน 1.จัดติวเตอร์ โดยใช้ชุดฝึก ทักษะ

38 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดที่ควรพัฒนาเป้าหมายทางเลือกกิจกรรม/ โครงการ นักเรียนอ่านไม่ ออก ร้อยละ 20 ชั้นป.. เขียน ไม่ได้ร้อยละ 40 ในชั้น ป...... นักเรียนร้อยละ 100 อ่านออก เขียนได้ 1.จัดค่ายการ อ่าน 2.ผู้ปกครอง ช่วยสอน 3.การปรับ พื้นฐาน 1.การปรับ พื้นฐานการเรียน ด้วยชุดฝึก 2.การจัดค่าย การอ่าน เขียน นักเรียนร้อยละ 80 มีผลสัมฤทธิ์ ไม่สูงขึ้น นักเรียนทุกคนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน สูงขึ้น ร้อยละ 4 1.พัฒนา แบบทดสอบ 2.การทดสอบ เป็นระยะ 1.พัฒนา แบบทดสอบ 2.การทดสอบ เป็นระยะ

39 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดเด่นเป้าหมายทางเลือกกิจกรรม/ โครงการ มีกิจกรรมการ ฝึกงาน 2 กิจกรรม คือ เพาะเห็ด กับ เลี้ยงปลา นักเรียนทุกคนมี การฝึกอาชีพ อย่างน้อย1 อาชีพ 1.ฝึกงาน นักเรียนเพิ่มเติม 2.จัดตั้งบริษัท น้อย 1.ฝึกงาน นักเรียนเพิ่มเติม 2.จัดตั้งบริษัท น้อย มีครู คอมพิวเตอร์ และมีเครื่อง พร้อมฝึกค้นคว้า นักเรียนทุกคน สามารถใช้ เทคโนโลยีใน การค้นคว้าและ สร้างผลงาน 1.จัดนิทรรศการ สร้างผลงาน นักเรียนในแต่ ละกลุ่มสาระแต่ ละชั้น การสร้างผลงาน นักเรียนด้วยการ ใช้เทคโนโลยี ในแต่ละกลุ่ม สาระแต่ละชั้น

40 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดที่ควรพัฒนาเป้าหมายทางเลือกกิจกรรม/ โครงการ กิจกรรมไม่ หลากหลาย ไม่สอดคล้อง กับชุมชน นักเรียนทุกคนมี การฝึกอาชีพ อย่างน้อย1 อาชีพ เพิ่มกิจกรรมที่ นักเรียนสามารก ฝึกและสร้าง รายได้ กิจกรรมการฝึก อาชีพใน ท้องถิ่นเพื่อ สร้างรายได้ ครูร้อยละ 90 ไม่มีความรู้และ ไม่ให้ นร. ค้นคว้า นักเรียนทุกคน สามารถใช้ เทคโนโลยีใน การค้นคว้าและ สร้างผลงาน กำหนดแนวทาง การสอนให้ นักเรียนค้นคว้า และใช้ เทคโนโลยี การส่งเสริมการ ค้นคว้าหา ความรู้ด้วย เทคโนโลยี

41 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดเด่นเป้าหมายทางเลือกกิจกรรม/ โครงการ มีหลักสูตร สถานศึกษาที่ เน้นความรู้ สากล 1.สถานศึกษามี หลักสูตร สถานศึกษา 2.มีสาระที่ สอดคล้องกับ ท้องถิ่น 3.เน้นจุดเน้น สพฐ. สถานศึกษามี การนำเสนอ แนวทางการ สอนตาม หลักสูตรทุก กลุ่มสาระทุก ชั้นใน แต่ละ ภาคเรียน การนำเสนอผล การสอนตาม หลักสูตร

42 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดที่ควรพัฒนาเป้าหมายทางเลือกกิจกรรม/ โครงการ สาระที่ สอดคล้องกับ ท้องถิ่นยังไม่ ชัดเจน 1.สถานศึกษามี หลักสูตร สถานศึกษา 2.มีสาระที่ สอดคล้องกับ ท้องถิ่น 3.เน้นจุดเน้น สพฐ. สร้างกรอบการ พัฒนาสาระที่ สอดคล้องกับ ท้องถิ่น การพัฒนาสาระ ที่สอดคล้องกับ ท้องถิ่นตามคำ ขวัญของ จังหวัด

43 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดเด่นเป้าหมายทางเลือกกิจกรรม/ โครงการ ครูส่วนหนึ่งมี การฝึกการ พัฒนาการคิด 1.นักเรียน ป.1-3 ทุกคนสามารถ คิดวิเคราะห์ได้ 2.นักเรียน ป.4-6 ทุกคนสามารถ คิดสังเคราะห์ คิด อย่างมี วิจารณญาณได้ 3.นักเรียนทุกคน มีทักษะชีวิต 1.จัดการความรู้ ในโรงเรียนให้ ครูที่สอนการคิด เป็นพี่เลี้ยงชั้น อื่นๆ 2.จัดทำชุดฝึก ทักษะการคิด ตามหลักสูตร แกนกลาง จัดทำชุดฝึก ทักษะการคิด ตามหลักสูตร แกนกลาง

44 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง www.themegallery.com จุดที่ควรพัฒนาเป้าหมายทางเลือกกิจกรรม/ โครงการ ครูส่วนใหญ่ยัง เน้นการสอน เนื้อหาสาระ มากกว่าเน้น กระบวนการคิด ทำให้นักเรียน ยังมี ความสามารถ การคิดน้อย 1.นักเรียน ป.1- 3ทุกคนสามารถ คิดวิเคราะห์ได้ 2.นักเรียน ป.4- 6 ทุกคน สามารถคิด สังเคราะห์ คิด อย่างมี วิจารณญาณได้ 3.นักเรียนทุก คนมีทักษะชีวิต 1.วิเคราะห์ หลักสูตร แกนกลางกับ การคิด 2.ครูจัดทำแบบ ฝึก/ชุดฝึกและ แผนการฝึกคิด 1.วิเคราะห์ หลักสูตร แกนกลางกับ การคิด 2.ครูจัดทำแบบ ฝึก/ชุดฝึกและ แผนการฝึกคิด

45 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน สิ่งที่ควรคำนึงถึง 1. การกำหนดวิธีการพัฒนา ต้องวิเคราะห์งานที่ ปฏิบัติอยู่แล้ว ว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ 2. การกำหนดวิธีการพัฒนาต้องเน้นให้เกิด คุณภาพจริงต่อนักเรียน อยู่ภายใต้สภาวะที่มีอยู่ให้ เกิดประโยชน์สูงสุด 3. การกำหนดวิธีการต้องเน้นให้ทุกคนเห็น ตรงกัน www.themegallery.com

46 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 3. นำมาสร้างแผนทำงาน 1. นำวิธีการที่กำหนดเป็นกิจกรรมหรือ โครงการไปเขียนโครงการตามขั้นตอน โดย หลักการเหตุผล ตามที่วิเคราะห์จุดเด่นและ จุดพัฒนา วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก็นำมาจากการ วิเคราะห์ กิจกรรม ก็ต้องเน้นให้เกิดตามวัตถุประสงค์ www.themegallery.com

47 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 4. สานสู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการมอบหมายภารกิจให้กับบุคลกร ในสถานศึกษาไปปฏิบัติ แบบ PDCA www.themegallery.com

48 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 4. สานสู่การปฏิบัติ -เน้นการมอบหมายให้ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำไป ปฏิบัติให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สร้างปฏิทินของงานให้เห็นภาพตลอดแนว มี ครบถ้วน PDCA www.themegallery.com

49 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 4. สานสู่การปฏิบัติ สิ่งที่ควรคำนึงถึง 1. การทำความเข้าใจในการทำงานต้องเน้น PDCA 2. ต้องเน้นการจัดทำปฏิทินการทำงานร่วมกัน เพื่อการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 3. มีระบบการนิเทศภายในที่ส่งเสริมการ ทำงาน www.themegallery.com

50 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และข้อเสนอแนะการทำงาน 2. เพื่อมีการปรับปรุง พัฒนางานให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น www.themegallery.com

51 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ จุดอ่อนของการปฏิบัติ คือ ขาดการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและ ข้อเสนอแนะการทำงานอย่างจริงจัง การติดตามไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีกระบวนการ ติดตามและเครื่องมือ www.themegallery.com

52 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ หลักการติดตาม เพื่อนำมาจัดทำแผนติดตามมี คำถาม คือ ตามอะไร แค่ไหน: งานและขอบเขต ตามเพื่อไร : วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตามอย่างไร : ติดตามด้วยวิธีการอย่างไร เช่น สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ ใครติดตาม: ผู้ถูกติดตาม ติดตามมีเครื่องมืออะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้ www.themegallery.com

53 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ แผนการติดตาม ตัวอย่าง www.themegallery.com งานที่ติดตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย วิธีการติดตามเครื่องมือ การอ่านและ เขียน เพื่อติดตาม ความสามารถใน การอ่านของว่า นักเรียนอ่าน ออกเขียนได้กี่ คน 1.การให้อ่าน และเขียน นักเรียนจาก แบบทดสอบ 2. สอบถาม ปัญหาการสอน 1.แบบทดสอบ การอ่านและ เขียน 2.แบบสอบถาม ปัญหา 1.จัดติวเตอร์ โดยใช้ชุดฝึก ทักษะ นักเรียนทุกคนมี ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เป็นอย่างไร 1.สังเกตการติว เตอร์ 2.สังเกตการใช้ ชุดฝึกทักษะ 1.แบบสังเกต การติงเตอรและ การใช้ชุดฝึก ทักษะ

54 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง 1. การติดตามต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการ อะไร 2. ต้องมีเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ 3. วิธีการต้องตรวจสอบได้ ว่าโครงการมีปัญหา และอุปสรรคอะไร 4. ต้องนำผลการติดตาม ตรวจสอบมาแก้ไข และปรับปรุง www.themegallery.com

55 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 6.ชอบวัดและประเมินผล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการประเมินผลกระบวนการทำงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน 2. เพื่อนำผลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุง แก้ปัญหา www.themegallery.com

56 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 6.ชอบวัดและประเมินผล สิ่งที่ควรคำนึงถึง 1. วิธีการประเมินต้องกำหนดให้ชัดว่า ผลที่ได้ ต้องตอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการ 2. วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลมา ปรับปรุงแก้ปัญหาต้องเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถสรุปองค์ความรู้สู่การปฏิบัติรอบใหม่ www.themegallery.com

57 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 7. หา Best practices ของการบริหารและ เผยแพร่ผลงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่ดีหรือดีเลิศ 2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้เกิดการทำงานที่เรียกว่า เรียนรู้จาก แชมป์ และนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ www.themegallery.com

58 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 7. หา Best practices ของการบริหารและ เผยแพร่ผลงาน สิ่งที่ควรคำนึงถึง 1. BP ต้องเป็นการปฏิบัติจริงและจบการทำงาน 2. การเผยแพร่ต้องเน้น อัตลักษณ์ของงาน มากกว่าพูดรวมๆ 3. ควรมีการวิพากษ์งานเพื่อการพัฒนาต่อไป www.themegallery.com

59 สรุปการดำเนินตามขั้นตอน จะเห็น 1. แผนการดำเนินการตามนโยบาย ประกอบด้วย 1. จุดเน้นตามนโยบาย และเป้าหมาย 2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ที่กำหนดจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 3. การกำหนดทางเลือก 4. โครงการ/กิจกรรม 5. ปฏิทินการดำเนินการ การกำกับติดตาม และ ประเมินผล 6. แผนการกำกับ ติดตามและประเมินผล www.themegallery.com

60 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ ของฝากนักบริหารให้คิด www.themegallery.com

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 ไม่ตั้งตนเป็นคนเหนือคนอื่น ควรหยิบยื่นสิ่งดีดีมีมอบให้ เสนอแนะให้ขวัญกำลังใจ แสดงว่าจริงใจไม่ทิ้งกัน ฟังข้อมูลหนุนให้ทำนำให้คิด ชี้ถูกผิดแนะทางอย่างสร้างสรรค์ นำเทคนิคพลิกแพลงมาแบ่งปัน เป็นเพื่อนขวัญบนเส้นทางย่างก้าวเดิน ของฝาก

85 www.themegallery.com


ดาวน์โหลด ppt การแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษานครราชสีมา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google