งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แก่ข้าราชการภูมิภาคในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แก่ข้าราชการภูมิภาคในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แก่ข้าราชการภูมิภาคในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

2 FTA APEC WTO เป็น … ผู้วิ่งตามรถไฟ เราจะทำอย่างไร ? หากในรถไฟ … เสมือนเวทีการค้าโลก เป็น … ผู้อยู่บนขบวนรถไฟ

3 Toilet เราจะอยู่ตรงไหน ? หากในรถไฟ … เสมือนเวทีการค้าโลก

4 Think Global 4

5 Act Local 5

6 “Know yourself : Know thy enemies” 6 A hundred Battles A Hundred Victories

7 7 รู้เขา … รู้เรา ซุนหวู่ รบร้อยครั้ง ชะนะร้อยครั้ง

8 8 อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein) มีข้อมูล ยังไม่สู้ มีจิตนาการ

9 9 Possible Vision RaveDream Imagination Impossible Possibility Possibilities

10 10 XY Theory

11 11 XY Theory

12 12 Task Oriented Relationship Oriented Task & Relationship Theory

13 13 Expected Task Oriented Relationship Oriented

14 MANAGER LEADER ManageUtilize Time Men Resources Budget Time Men Resources Budget MANAGER LEADER (Chief Officer)

15 Core Business OTHERS MOC’s CORE BUSINESS P-PSO’s CORE BUSINESS

16 Technologies Globalizations ทำให้โลกเล็กลง เทคโนโลยีสมัยใหม่ กระแสโลกาภิวัตร

17 วิธีการทำงานผ่านระบบเสมือนจริง

18 การรวมศูนย์ข้อมูลใน ห้องปฏิบัติการ

19 Globally Integrated World

20 20 Where are we now? What issues do we need to address? What actions must we take to get there? ประเทศไทย ในอนาคต Where would we like to be? What…?

21 Customer Satisfaction การปรับบทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้ประกอบการ / ประชาชน Core Business 1. การพัฒนา เศรษฐกิจการ ค้าจังหวัด 2. Demand Side/Market Size 3. Business Action Center สนับสนุน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจการค้า ของจังหวัด 3. Business Action Center สนับสนุน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจการค้า ของจังหวัด 4. ให้บริการ ประชาชนด้าน การพาณิชย์ (One Stop Service Center) 4. ให้บริการ ประชาชนด้าน การพาณิชย์ (One Stop Service Center) 5. ส่งเสริมและ พัฒนาการ ตลาดสินค้า และบริการของ จังหวัด OTOP, SMEs 5. ส่งเสริมและ พัฒนาการ ตลาดสินค้า และบริการของ จังหวัด OTOP, SMEs

22 1. พัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด โดยร่วมมือกับภาคราชการ หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสถาบันการค้า Outcome 1. หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสถาบันการค้า มีความเข้มแข็งและมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าของจังหวัด 2. พาณิชย์จังหวัดมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 3. จังหวัดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่มีเป้าหมาย ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรม Outcome 1. หอการค้าจังหวัด สมาคมการค้า และสถาบันการค้า มีความเข้มแข็งและมีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าของจังหวัด 2. พาณิชย์จังหวัดมีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษา ด้านเศรษฐกิจการค้าของจังหวัด 3. จังหวัดมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจการค้าที่มีเป้าหมาย ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้เป็นรูปธรรม Objective พัฒนาเศรษฐกิจการค้า และภาคธุรกิจการค้าของ จังหวัด Objective พัฒนาเศรษฐกิจการค้า และภาคธุรกิจการค้าของ จังหวัด Core Business 1 Role สำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของจังหวัดร่วมกับภาคธุรกิจ โดยมีการ วางแผน จัดระเบียบการค้า จัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าการตลาด จัดระบบติดตาม / ประเมิน / รายงาน สถานการณ์เศรษฐกิจการค้า (Early Warning) พัฒนาความเข้มแข็งของภาคธุรกิจ Output 1. มีกลไกการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล / ข้อคิดเห็น เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจการค้าจังหวัด ใน 75 จังหวัด 2. มีระบบติดตาม / ประเมินผล / รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการค้าจังหวัด 3. มีแผนปฏิบัติการพัฒนาและจัดระเบียบเศรษฐกิจการค้าจังหวัด 4. มีเครือข่ายภาคธุรกิจการค้าในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าจังหวัดใน 75 จังหวัด 5. พาณิชย์จังหวัดและเจ้าหน้าที่ทุกจังหวัดมีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า จังหวัด Strategy จัดตั้งคณะกรรมการฯ ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ การค้า สร้างเครือข่ายและพัฒนา ความเข้มแข็งของภาค ธุรกิจการค้า พัฒนาบุคลากร Strategy จัดตั้งคณะกรรมการฯ ทำงานร่วมกับภาคธุรกิจ การค้า สร้างเครือข่ายและพัฒนา ความเข้มแข็งของภาค ธุรกิจการค้า พัฒนาบุคลากร

23 2. จัดทำอุปสงค์สินค้า และบริการเป้าหมาย (Demand Side) และขนาดของตลาด (Market Size) Outcome 1. พยากรณ์ความต้องการของตลาด 2. วางแผนการผลิต / การตลาด 3. วางแผนบริหารจัดการสถานการณ์ Outcome 1. พยากรณ์ความต้องการของตลาด 2. วางแผนการผลิต / การตลาด 3. วางแผนบริหารจัดการสถานการณ์ Objective จัดทำอุปสงค์ สินค้า / บริการ เป้าหมาย Objective จัดทำอุปสงค์ สินค้า / บริการ เป้าหมาย Strategy Development HRD System Network Strategy Development HRD System Network Core Business 2 Role ศึกษาและพัฒนา บุคลากร / ระบบ / เครือข่ายความร่วมมือในทุกภาคส่วน เพื่อใช้ในการจัดทำอุปสงค์สินค้า / บริการเป้าหมายของจังหวัด Output 1. มีความรู้ความเข้าใจอุปสงค์ของสินค้า / บริการเป้าหมายของจังหวัดเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าจังหวัด 2. มีฐานข้อมูลเชิงบริหารจัดการในเรื่องอุปสงค์ของจังหวัด 3. สามารถวางแผนการพัฒนาและจับคู่อุปสงค์อุปทานของแต่ละจังหวัด / ประเทศได้ในองค์รวม

24 3. สนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจการค้าของจังหวัด ทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการธุรกิจการค้า (Business Action Center) Outcome 1. ผู้ประกอบวิสาหกิจการค้าที่มารับบริการที่ มีความพึงพอใจ 2. มีภาพลักษณ์ใหม่ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดในการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงรุก 3. มีการพัฒนาวิธีคิด / บริการของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด Outcome 1. ผู้ประกอบวิสาหกิจการค้าที่มารับบริการที่ มีความพึงพอใจ 2. มีภาพลักษณ์ใหม่ของสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดในการพัฒนาและบริหารจัดการเชิงรุก 3. มีการพัฒนาวิธีคิด / บริการของสำนักงาน พาณิชย์จังหวัด Objective สนับสนุนผู้ประกอบ วิสาหกิจการค้าของจังหวัด ให้แข่งขันได้ Objective สนับสนุนผู้ประกอบ วิสาหกิจการค้าของจังหวัด ให้แข่งขันได้ Core Business 3 Role 1. สำนักงานพาณิชย์ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์บริการธุรกิจการค้า (Business Action Center) 2. พัฒนางานบริการเชิงรุกด้านให้คำแนะนำการประกอบธุรกิจ นัดหมายเจรจาซื้อขายสินค้า 3. ส่งเสริมให้นักธุรกิจจากต่างถิ่นใช้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นสถานที่นัดหมายเจรจาธุรกิจ (Virtual Office) จัดกิจกรรมร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ 4. สร้างความพร้อมผู้ประกอบวิสาหกิจฯ ส่งเสริมการใช้สิทธิประโยชน์จากการเจรจาการค้า Output 1. มีศูนย์บริการธุรกิจการค้ามีความพร้อม ( บุคลากร / เครื่องมือ ) บริการให้แก่ ผู้ประกอบวิสาหกิจการค้า / ภาค ธุรกิจใน 75 จังหวัด 2. มีระบบงานบริการที่ตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและจังหวัด 3. มีเป้าหมายการทำงานของสำนักงานพาณิชย์ฯ ที่ชัดเจนและสามารถพัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงานเชิง คุณภาพ 4. มีบริการเคลื่อนที่ด้านการค้าการลงทุนและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ Strategy ตั้งศูนย์บริการธุรกิจการค้า เป็น One Stop Access และมี Mobile Unit แนะนำด้านประกอบุธุรกิจ อำนวยความสะดวกด้าน การค้า สนับสนุนการขยายการค้า และการใช้สิทธิประโยชน์ ทางการค้า พัฒนาบุคลากร Strategy ตั้งศูนย์บริการธุรกิจการค้า เป็น One Stop Access และมี Mobile Unit แนะนำด้านประกอบุธุรกิจ อำนวยความสะดวกด้าน การค้า สนับสนุนการขยายการค้า และการใช้สิทธิประโยชน์ ทางการค้า พัฒนาบุคลากร

25 4. ให้บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ (One Stop Service Center) Outcome 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 2. มีบริการครบวงจรตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 3. มีการบริหารจัดการของภาครัฐแนวใหม่ Outcome 1. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 2. มีบริการครบวงจรตอบสนองความต้องการ ของประชาชน 3. มีการบริหารจัดการของภาครัฐแนวใหม่ Objective ให้บริการข้อมูล เอกสาร ทางการค้า และรับเรื่อง ร้องเรียนด้านการพาณิชย์ Objective ให้บริการข้อมูล เอกสาร ทางการค้า และรับเรื่อง ร้องเรียนด้านการพาณิชย์ Core Business 4 Role สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปฏิบัติงานในฐานะศูนย์บริการประชาชนด้านการพาณิชย์ของจังหวัด ให้บริการ รับเรื่องราวร้องเรียนข้อมูลข่าวสารทางการค้า และเอกสารการค้า ( ด้านทรัพย์สินทางปัญญา และแบบฟอร์มต่างๆ ) Output 1. มีแผนปฏิบัติงานบริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนด้านการพาณิชย์ของจังหวัดที่สามารถปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. บุคลาการของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีความรู้ความสามารถในการให้บริการ 3. มีฐานข้อมูล และบริการด้านการพาณิชย์ที่เชื่อมโยงกับกระทรวงฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีบริการข้อมูลและรับเรื่องร้องเรียนด้านการพาณิชย์ในจังหวัด ทั้ง 75 จังหวัด 5. มีเครือข่ายภาคประชาชนพาณิชย์อาสาครอบคลุมทั้ง 75 จังหวัด Strategy พัฒนาบุคลากร (CRM) พัฒนาระบบข้อมูล และบริการ สร้างเครือข่าย ภาคประชาชน Strategy พัฒนาบุคลากร (CRM) พัฒนาระบบข้อมูล และบริการ สร้างเครือข่าย ภาคประชาชน

26 5. ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัด Outcome 1. สร้างรายได้ / มูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดมาก ยิ่งขึ้น 2. สินค้า / บริการของจังหวัดมีคุณภาพ / รูปแบบเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 3. สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้า / บริการสู่ ระดับสากล Outcome 1. สร้างรายได้ / มูลค่าเพิ่มให้กับจังหวัดมาก ยิ่งขึ้น 2. สินค้า / บริการของจังหวัดมีคุณภาพ / รูปแบบเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ 3. สามารถพัฒนาต่อยอดสินค้า / บริการสู่ ระดับสากล Objective ส่งเสริมและพัฒนาการ ตลาดสินค้า และบริการ ของจังหวัด Objective ส่งเสริมและพัฒนาการ ตลาดสินค้า และบริการ ของจังหวัด Core Business 5 Role ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดสินค้าและบริการของจังหวัด โดยการจับคู่ธุรกิจ สร้างเครือข่าย ธุรกิจ เสริมสร้างและพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐาน และตราสัญลักษณ์ สินค้าและบริการของจังหวัดสู่ระดับ สากล โดยมุ่งเน้นสินค้า (OTOP) และธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นในการขยาย ตลาดการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ Output 1. มีสินค้า / บริการป้าหมายของจังหวัดอย่างชัดเจนเพื่อวางแผนการพัฒนา 2. มีแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่ม 3. สินค้า / บริการสำคัญของจังหวัดได้รับการพัฒนาต่อเนื่องและมีความก้าวหน้าวัดผลได้ สร้างรายได้เข้า จังหวัดมากขึ้น Strategy พัฒนากลยุทธ์ทาง การตลาด ด้าน ผลิตภัณฑ์ Product และ การส่งเสริมการจำหน่าย Promotion Strategy พัฒนากลยุทธ์ทาง การตลาด ด้าน ผลิตภัณฑ์ Product และ การส่งเสริมการจำหน่าย Promotion

27 บทบาทสำนักงานพาณิชย์จังหวัด Expert Specialist Supporter Service Provider Marketing ตาม ภารกิจ หลัก

28 การกำกับดูแล ติดตาม สถานการณ์ Early Warning และความ เคลื่อนไหวสินค้า เกษตร ข้าว กุ้ง กระเทียม หมูพาณิชย์ กะหล่ำปลี / สับปะรด สินค้าเกษตร อื่นๆ


ดาวน์โหลด ppt การมอบนโยบายการปฏิบัติงาน ศิริพล ยอดเมืองเจริญ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ แก่ข้าราชการภูมิภาคในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google