งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชย การ Evaluation of Commercial Program in Vocational Certificate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชย การ Evaluation of Commercial Program in Vocational Certificate."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชย การ Evaluation of Commercial Program in Vocational Certificate Curriculum B.E. 2545 [Revised B.E. 2546] โดย นางสาวภุมรินทร์ ชวนชม

2 ปัญหาการวิจัย ประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาและ มีปัญหาเกี่ยวกับกำลังคนค่อนข้างมาก อันสืบ เนื่องมาจากระบบและวิธีการจัดการศึกษาที่ไม่ สามารถสร้างและกระจายโอกาส รวมทั้ง คุณภาพการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกัน การ จัดการเรียนการสอนจะต้องสนองตอบความ ต้องการของภาคอุปสงค์ (Demand Side) หลายฝ่ายได้แสดงความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ในทศวรรษแรก ความเชื่อมั่นในเรื่องคุณภาพ ของผู้สำเร็จการศึกษาทั้งในระดับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ค่านิยมระหว่างการเรียนระดับ ประกาศนียบัตรอาชีวศึกษากับปริญญาบัตร หรือ ผู้ประกอบการต้องหันไปว่าจ้างบุคคลที่สำเร็จ การศึกษาสูงกว่าความต้องการที่แท้จริง เป็นต้น

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) สอดคล้องกับความคิดเห็นของเกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ ศักดิ์ ที่กล่าวไว้ว่าปัจจุบันไทยมีความต้องการแรงงาน ระดับอาชีวศึกษาอย่างมาก จากผลการศึกษาความ ต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรม พบว่ากลุ่ม อุตสาหกรรมต่าง ๆ ขาดแคลนกำลังคนระดับกลางหรือ ระดับปฏิบัติการค่อนข้างมาก โดยเฉพาะผู้จบระดับ ปวช. และ ปวส. นอกจากนั้น สถาบันอาชีวศึกษาไทยที่มี หลากหลายประเภท ควรพัฒนาระบบวิเคราะห์หาความ ต้องการตลาดแรงงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลพัฒนา หลักสูตรสายอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการ ตลาดแรงงาน จากการนำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชา พณิชยการไปใช้ดังที่กล่าวข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่าหลักสูตร ฯ ควรมีการประเมินเพื่อให้ทราบถึงสภาพของการนำ หลักสูตรไปใช้ในสถานศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ เรียนการสอน และเป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

4 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชยการ ใน 4 ด้าน ดังนี้ ด้านบริบทของหลักสูตร ด้านปัจจัยเบื้องต้นของหลักสูตร ด้านกระบวนการของหลักสูตร ด้านผลผลิตของหลักสูตร

5 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับตาม ความคิดเห็นของครูและผู้บริหารที่มีต่อการประเมินหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชยการ จำแนกตามรายด้าน ด้าน (n = 11 ) ระดับ ความเหมาะสม อันดับ ค่าเฉลี่ย S.D. 1. ด้านบริบท 4.25.36 มาก 1 2. ด้านปัจจัย เบื้องต้น 4.02.63 มาก 2 3. ด้าน กระบวนการ 3.94.75 มาก 4 4. ด้านผลผลิต 4.00.50 มาก 3 รวม 4.05.53 มาก ด้าน (n = 40) ระดับ ความเหมาะสม อันดับ ค่าเฉลี่ย S.D. 1. ด้านบริบท 4.03.42 มาก 1 2. ด้านปัจจัย เบื้องต้น 3.66.56 มาก 4 3. ด้าน กระบวนการ 3.88.61 มาก 2 4. ด้านผลผลิต 3.80.58 มาก 3 รวม 3.84.48 มาก

6 ตารางแสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับและอันดับ ตามความคิดเห็นของนักเรียนและผู้สำเร็จการศึกษาที่มีต่อการ ประเมินหลักสูตร หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชยการ จำแนกตาม รายด้าน ด้าน (n = 353) ระดับ ความเหมาะสม อันดับ ค่าเฉลี่ย S.D. 1. ด้านปัจจัย เบื้องต้น 3.80.64 มาก 2 2. ด้านกระบวนการ 3.92.62 มาก 1 รวม 3.86.60 มาก ด้าน (n = 60) ระดับ ความเหมาะสม อันดับ S.D. 1. ด้านปัจจัย เบื้องต้น 3.58.82 มาก 3 2. ด้านกระบวนการ 3.63.84 มาก 2 3. ด้านผลผลิต 3.70.85 มาก 1 รวม 3.63.61 มาก

7 สรุปผลการวิจัย 1. ด้านบริบท กลุ่มผู้บริหารและครูเห็นว่า ด้านบริบทของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชยการ มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 4.25, 4.02) 2. ด้านปัจจัยเบื้องต้น กลุ่มผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้สำเร็จการศึกษาเห็นว่าด้าน ปัจจัยเบื้องต้น ของหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชยการ มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 4.03, 3.66, 3.81, 3.58)

8 สรุปผลการวิจัย ( ต่อ ) 3. ด้านกระบวนการ กลุ่มผู้บริหาร ครู นักเรียนและผู้สำเร็จการศึกษาเห็นว่าด้าน กระบวนการของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชยการ มีความเหมาะสมอยู่ใน ระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 3.95, 3.88, 3.93, 3.63) 4. ด้านผลผลิต กลุ่มผู้บริหาร ครูและผู้สำเร็จ การศึกษาเห็นว่าด้านผลผลิตของหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชยการ มี ความเหมาะสมในระดับมาก ( ค่าเฉลี่ย = 4.00, 3.80, 3.70)

9 ผลกระทบหรือประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ สำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษาสามารถนำผลการวิจัยที่ได้ไป พัฒนาหลักสูตรในด้านบริบท ปัจจัย เบื้องต้น กระบวนการ และผลผลิต ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำ ผลการวิจัยที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการ หลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt การประเมินหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพพุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ. ศ. 2546) สาขาวิชาพณิชย การ Evaluation of Commercial Program in Vocational Certificate.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google