งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การวิจัยคืออะไร 2. การวิจัยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 3. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 4. งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถนำไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การวิจัยคืออะไร 2. การวิจัยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 3. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 4. งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถนำไปใช้ประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1. การวิจัยคืออะไร 2. การวิจัยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 3. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 4. งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ได้อย่างไรบ้าง 5. งานวิจัยที่ดีมีลักษณะ อย่างไร 6. จรรยาบรรณของนักวิจัยมี อะไรบ้าง

2 การวิจัย (Research) คือ... กระบวนการศึกษา ค้นคว้า เพื่อพิสูจน์หรือหา คำตอบ หรือหาข้อเท็จจริง โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับในศาสตร์ นั้นๆ

3 ประเภทของการวิจัย 1. แบ่งตามประโยชน์ของ การวิจัย 1.1 การวิจัยพื้นฐาน หรือ การวิจัยบริสุทธิ์ 1.2 การวิจัยประยุกต์ 2. แบ่งตามบทบาทของผู้วิจัย 2.1 การวิจัยเชิงธรรมชาติ 2.2 การวิจัยเชิงทดลอง 3. แบ่งตามคุณลักษณะของ ข้อมูล 3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ

4 ระเบียบวิธีวิจัยเชิง ปริมาณ 1. การกำหนดปัญหาวิจัย 2. การวิเคราะห์ปัญหาวิจัย 3. การออกแบบการวิจัย 4. การรวบรวมข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูลและ แปลความหมาย 6. การเขียนรายงานการ วิจัย

5 ประโยชน์ของงานวิจัย 1. เป็นแบบฝึกหัดทาง วิชาการ 2. ขยายขอบเขตองค์ความรู้ ทางวิชาการ 3. ระบุเหตุของปัญหา และ แนวทางแก้ไขปัญหาของ สังคม 4. แก้ปัญหา ประเมิน และ วางแผนในการบริหาร 5. ช่วยกำหนดนโยบายของ ประเทศ

6 ลักษณะของการวิจัยที่ ดี 1. เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาหรือ คำถามวิจัยโดยตรง 2. มีนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถในปัญหาวิจัย 3. ผลการวิจัยสามารถนำไปใช้ ประโยชน์ได้ 4. ใช้วิธีดำเนินการที่เป็นระบบมี ความเป็นปรนัย 5. มีเครื่องมือและวิธีการเก็บ รวบรวมข้อมูลที่มีความเที่ยงและ ความตรง 6. เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ 7. มีความตรง ทั้งความตรง ภายในและความตรงภายนอก

7 จรรยาบรรณนักวิจัย 1. ต้องซื่อสัตย์และมี คุณธรรมในทางวิชาการ และการจัดการ 2. ต้องตระหนักถึง พันธกรณีในการทำงาน วิจัยตามข้อตกลงที่ทำไว้ 3. ต้องมีพื้นฐานความรู้ใน สาขาวิชาที่ทำการวิจัย 4. ต้องมีความรับผิดชอบต่อ สิ่งที่ศึกษาวิจัย

8 ต่อ 5. ต้องเคารพศักดิ์ศรี และ สิทธิของมนุษย์ที่เป็น ตัวอย่างในการวิจัย 6. ต้องมีอิสระทางความคิด ปราศจากอคติ 7. พึงนำผลงานวิจัยไปใช้ ประโยชน์ในทางที่ชอบ 8. พึงเคารพความคิดเห็นทาง วิชาการของผู้อื่น 9. พึงมีความรับผิดชอบต่อ สังคมทุกระดับ


ดาวน์โหลด ppt 1. การวิจัยคืออะไร 2. การวิจัยแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง 3. ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ แบ่งเป็นกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง 4. งานวิจัยเชิงปริมาณ สามารถนำไปใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google