งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System)
รายชื่อสมาชิก นางสาวเสาวรส วงทองอนุรักษ์ นายณัชภพ รัตนจริยา นางสาวณัฐปภัสร์ อุ่นวงค์ นางสาวอรกช เดชกัลยา นายอรรถชัย โพธิ์สุรินทร์

2 สารบัญ วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการคลังเก็บสินค้า
ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขในขณะดำเนินการ ในการเขียนโปรแกรม สิ่งที่จะแก้ไขเพิ่มเติมในระบบการจัดการคลังเก็บ สินค้า สิ่งที่จะพัฒนาต่อไปในระบบการจัดการคลังเก็บ สินค้า ความสามารถของระบบจัดการคลังเก็บสินค้า

3 วัตถุประสงค์ของระบบการจัดการคลังเก็บสินค้า
1. เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าการ เก็บข้อมูลคลังสินค้าบนระบบฐานข้อมูล 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในระบบการบริหารจัดการ คลังสินค้า 3. เพื่อลดระยะเวลาในการทำงานของระบบที่ ซับซ้อน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 4. เพื่อออกแบบระบบคลังเสมือน (Virtual warehouse) ช่วยในการดูแลสินค้าง่ายขึ้น สามารถวางแผนการจัดเก็บในคลังหลายคลังจากจุด เดียว 5. เพื่อให้องค์กรได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ทำงานในคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด ภายในองค์กร

4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าให้ใช้ งานได้ง่าย เรียนรู้ได้เร็วขึ้น 2. ได้จัดทำระบบการบริหารจัดการคลังสินโดยทำ ตามความต้องการของลูกค้าโดยตรง 3. ได้ลดระยะเวลาในการทำงานของระบบที่ซับซ้อน ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น 4. ได้ออกแบบระบบคลังเสมือน (Virtual warehouse) ช่วยในการดูแลสินค้าง่ายขึ้น สามารถวางแผนการจัดเก็บในคลังหลายคลังจากจุด เดียว 5. ได้ให้องค์กรได้พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ทำงานในคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิ์ภาพสูงสุด ภายในองค์กร

5 ข้อกำหนดของระบบ ในส่วนของระบบประกอบจะด้วย ระบบงาน หลัก 3 ระบบ คือ
1. การรับสินค้า (Receiving) 2. การจัดเก็บสินค้า (Storage) 3. การส่งมอบสินค้า (Delivery)

6 User requirement สิ่งที่ผู้ดูแลระบบต้องการ (admin) 1.ต้องการที่จะนำสินค้าเข้ามาจัดเก็บสินค้าและทำ การส่งมอบสินค้าได้ 2.ต้องการเพิ่ม ลบ บันทึก รายการสินค้าได้ 3.ต้องการตรวจสอบสินค้าได้ (check stock) 4.ต้องการให้ระบบแสดงรายการในการจัดการ สินค้าได้ 5.ต้องการค้นหาสินค้าภายในคลังได้

7 User requirement (ต่อ)
สิ่งที่ผู้ใช้งานต้องการ (พนักงาน) 1.ต้องการที่จะนำสินค้าเข้า จัดเก็บสินค้าและส่ง มอบสินค้าได้ 2.ต้องการตรวจสอบสินค้าได้ (check stock) 3.ต้องการให้ระบบแสดงรายการในการจัดการ สินค้าได้ 4.ต้องการค้นหาสินค้าภายในคลังได้ 5.ต้องการให้จัดการสินค้าภายในโกดังให้อยู่ใน หมวดหมู่ได้

8 ทรัพยากรในการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า
ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 1. ภาษา My SQL ใช้เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล 2. ภาษา PHP ใช้ในการสร้างฟังก์ชั่นและเชื่อต่อ ระหว่างฐานข้อมูล 3. ภาษา HTML ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลหน้า Web 4. ภาษา CSS ใช้ในจัดรูปแบบหน้า web

9 ทรัพยากรในการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้า (ต่อ)
โปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนาระบบ 1. โปรแกรม Sublime3Portable ใช้ในการเขียน โปรแกรม 2. FileZilla Client ใช้ในการจัดการข้อมูลบน server 3. Google Chrome ใช้ในการแสดงผลหน้า Web 4. alphabox.cs.buu.ac.th/phpmyadmin ใช้ใน การจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล 5. StarUML ใช้ในการออกแบบ Diragram

10 ปัญหาที่พบและวิธีการแก้ไขในขณะดำเนินการในการเขียนโปรแกรม
ไม่สามารถเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลได้ แก้ไขโดย การเช็ค echo ค่าต่างๆ ออกมาเพื่อเช็คว่าที่ไม่ ขึ้นเพราะอะไร ในการใช้ template มีการปรับแก้หลายรอบ เพราะเนื่องจาก template ที่นำมามีการ กำหนดตั้งค่าใน style.css ไว้ มีการปรับเปลี่ยนฐานข้อมูลบ่อยครั้ง เขียนชื่อฟิวด์ในตารางฐานข้อมูลผิดเยอะ จึงต้อง ตรวจสอบหลายรอบ

11 สิ่งที่จะพัฒนาต่อไปในระบบการจัดการคลังเก็บสินค้า
ดูรายการเลขที่ใบสินค้าได้ ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ PDF หรือ Excil มีการเพิ่มหัวข้อในการออกรายงานในส่วนต่างๆ อย่างเหมาะสมกว่านี้ เพิ่มเติมโมดูลสำคัญๆที่จะนำมาจัดการข้อมูลใน ระบบตามหลักการของการบริหารจัดการ คลังสินค้าเก็บสินค้า

12 ความสามารถของระบบ จัดการคลังเก็บสินค้า


ดาวน์โหลด ppt ระบบจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management System)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google