งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนายิว ก. ความหมาย ๑. ยูดาร์ ภาษาอังกฤษว่า Judalism กรีกว่า Judai

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนายิว ก. ความหมาย ๑. ยูดาร์ ภาษาอังกฤษว่า Judalism กรีกว่า Judai"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนายิว ก. ความหมาย ๑. ยูดาร์ ภาษาอังกฤษว่า Judalism กรีกว่า Judai
ก. ความหมาย ๑. ยูดาร์ ภาษาอังกฤษว่า Judalism กรีกว่า Judai ๒. หมายถึง ชาวยิว หรืออิสราเอล ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากแคว้นยูดาห์ โบราณ ๓. บรรพบุรุษของชาวยิวเคยได้ฮีบรู ๔. ชาวโรมันเรียกว่า ยูเดอา-Judea อังกฤษเรียกเพี้ยนเสียงเป็นยูเดียและยิวในที่สุด

2 ๕. ดังนั้นมักเรียกศาสนานี้ว่า ยูดาห์, ยิว หรือ ฮิบรู ส่วนคำว่าศาสนา
อิสราเอลใช้เรียกน้อยจะใช้เรียกประเทศมากกว่า (ในปัจจุบันนี้) ๖. ศาสนาคริสต์และอิสลามมีเนื้อหาในคัมภีร์ใกล้เคียงกันมาก เพราะทั้งสองศาสนานี้ได้รับอิทธิพลจากศาสนายิวไป ๗. ศาสนายิว เป็นสัญลักษณ์ของคนยิวเพราะเป็นทุกอย่างของยิว : ประเพณี, คำสอน, ประวัติศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น ๘. ส่วนศาสนาอิสลามปรับปรุงให้เหมาะสมกับชาวอาหรับ ส่วน ศาสนาคริสต์เพียงขยายความเท่านั้นเอง

3 ๙. ศาสนายูดาห์เป็นศาสนาแห่งประวัติศาสตร์และกฏหมาย
- ประวัติศาสตร์ = เพราะพัฒนามาจากศาสนาดั้งเดิมรอพัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป เพราะหวังผู้แทนของพระเจ้าหรือ Messiah = christ - กฎหมาย = เป็นข้อปฏิบัติสำหรับชาวอิสราเอลโดยเฉพาะ ๑๐. เกิดขึ้นเพราะต้องการแผ่นดิน สัญญา หรือรวมเป็นชนชาติของตนด้วยบัญญัติเดียวกัน เช่น บัญญัติ ๑๐ ประการ

4 คัมภีร์ ๑. ตานัค = พันธะสัญญาเดิม ๒. แบ่งเป็น ๓ ภาค
๑. ตานัค = พันธะสัญญาเดิม ๒. แบ่งเป็น ๓ ภาค ๑) โตราห์ = บัญญัติ ๒) โปรเฟต = ศาสดาพยากรณ์ ๓) ไร้ติ้งส์ = บทกวี ๓. คัมภีร์ทัลมุค เป็นคัมภีร์ขยายความมี ๒ ตอน - Mishnah = เกี่ยวกับกฏหมายต่าง ๆ - Gemara = บทเรียน ๔. เดิมเขียนด้วยภาษาฮิบบรูต่อมาเขียนภาษาอาราบิค ๕. สรุปคำสอนในคัมภีร์ คือ พระยาห์เว ทรงดูแลและทรง กระทำการช่วยเหลือชาติยิวเป็นพิเศษ

5 พระเจ้า ๒. Elohim ๓. El ผู้แข็งแรง ๔. Iloit ผู้สร้างทุกสิ่ง
๑. Jahweh = ฉันเป็นอย่างที่ฉันเป็น ๒. Elohim ๓. El ผู้แข็งแรง ๔. Iloit ผู้สร้างทุกสิ่ง Ila เมโสโปเตเมีย Ba - al ชาวฮิต, อูการิต El - เฟนิเซีย Allah - อาหรับ  มีความหมายเหมือนกันทั้งหมด

6 หลักจริยศาสตร์ ๑. ความเข้มข้นอยู่ที่ศรัทธาในพระเจ้าเพื่อความอยู่รอด
๑. ความเข้มข้นอยู่ที่ศรัทธาในพระเจ้าเพื่อความอยู่รอด ของชนชาติ – แผ่นดิน ๒. กฏเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติในชีวิตอยู่ในคัมภีร์ - เลวีนิติ เฉลยธรรมบัญญัติ ๓. กฏปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือบัญญัติ ๑๐ ประการ ๔. ย่อเป็นได้ ๓ - จงมีความยุติธรรม - จงรักความกรุณา - จงดำเนินไปกับพระเจ้าอย่างอ่อนน้อม ๕. ย่อเป็นข้อเดียวและเป็นพื้นฐานของจริยศาสตร์ทั้งปวง คือ “จงมีความเชื่อในพระเจ้า”

7 สัญลักษณ์ นิกาย ๒. ซาคูซูส - เปลี่ยนแปลงตามยุค ๓. เอสเซเนส - ชอบสันโดษ
๑. ฟาริซี - ตายแล้วฟื้น ๒. ซาคูซูส - เปลี่ยนแปลงตามยุค ๓. เอสเซเนส - ชอบสันโดษ สัญลักษณ์ ราวเทียน หรือ กิ่งเทียน

8


ดาวน์โหลด ppt ศาสนายิว ก. ความหมาย ๑. ยูดาร์ ภาษาอังกฤษว่า Judalism กรีกว่า Judai

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google