งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนายิว ก. ความหมาย ๑. ยูดาร์ ภาษาอังกฤษว่า Judalism กรี กว่า Judai ๒. หมายถึง ชาวยิว หรืออิสราเอล ซึ่งสืบ เชื้อสายมาจากแคว้นยูดาห์ โบราณ ๓. บรรพบุรุษของชาวยิวเคยได้ฮีบรู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนายิว ก. ความหมาย ๑. ยูดาร์ ภาษาอังกฤษว่า Judalism กรี กว่า Judai ๒. หมายถึง ชาวยิว หรืออิสราเอล ซึ่งสืบ เชื้อสายมาจากแคว้นยูดาห์ โบราณ ๓. บรรพบุรุษของชาวยิวเคยได้ฮีบรู"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนายิว ก. ความหมาย ๑. ยูดาร์ ภาษาอังกฤษว่า Judalism กรี กว่า Judai ๒. หมายถึง ชาวยิว หรืออิสราเอล ซึ่งสืบ เชื้อสายมาจากแคว้นยูดาห์ โบราณ ๓. บรรพบุรุษของชาวยิวเคยได้ฮีบรู ๔. ชาวโรมันเรียกว่า ยูเดอา -Judea อังกฤษเรียกเพี้ยนเสียงเป็นยูเดียและยิวใน ที่สุด

2 ๕. ดังนั้นมักเรียกศาสนานี้ว่า ยูดาห์, ยิว หรือ ฮิบรู ส่วนคำว่าศาสนา อิสราเอลใช้เรียกน้อยจะใช้เรียก ประเทศมากกว่า ( ในปัจจุบันนี้ ) ๖. ศาสนาคริสต์และอิสลามมีเนื้อหาใน คัมภีร์ใกล้เคียงกันมาก เพราะทั้งสองศาสนานี้ได้รับอิทธิพลจาก ศาสนายิวไป ๗. ศาสนายิว เป็นสัญลักษณ์ของคนยิว เพราะเป็นทุกอย่างของยิว : ประเพณี, คำสอน, ประวัติศาสตร์ กฎหมาย เป็นต้น ๘. ส่วนศาสนาอิสลามปรับปรุงให้เหมาะสม กับชาวอาหรับ ส่วน ศาสนาคริสต์เพียงขยายความเท่า นั้นเอง

3 ๙. ศาสนายูดาห์เป็นศาสนาแห่ง ประวัติศาสตร์และกฏหมาย - ประวัติศาสตร์ = เพราะ พัฒนามาจากศาสนาดั้งเดิมรอ พัฒนาให้สมบูรณ์ต่อไป เพราะ หวังผู้แทนของพระเจ้าหรือ Messiah = christ - กฎหมาย = เป็นข้อปฏิบัติ สำหรับชาวอิสราเอลโดยเฉพาะ ๑๐. เกิดขึ้นเพราะต้องการ แผ่นดิน สัญญา หรือรวมเป็นชน ชาติของตนด้วยบัญญัติเดียวกัน เช่น บัญญัติ ๑๐ ประการ

4 คัมภีร์ ๑. ตานัค = พันธะสัญญาเดิม ๒. แบ่งเป็น ๓ ภาค ๑ ) โตราห์ = บัญญัติ ๒ ) โปรเฟต = ศาสดาพยากรณ์ ๓ ) ไร้ติ้งส์ = บทกวี ๓. คัมภีร์ทัลมุค เป็นคัมภีร์ขยายความมี ๒ ตอน - Mishnah = เกี่ยวกับกฏหมายต่าง ๆ - Gemara = บทเรียน ๔. เดิมเขียนด้วยภาษาฮิบบรูต่อมาเขียน ภาษาอาราบิค ๕. สรุปคำสอนในคัมภีร์ คือ พระยาห์เว ทรง ดูแลและทรง กระทำการช่วยเหลือชาติยิวเป็นพิเศษ

5 พระเจ้า ๑. Jahweh = ฉันเป็นอย่างที่ฉัน เป็น ๒. Elohim ๓. El ผู้แข็งแรง ๔. Iloit ผู้สร้างทุกสิ่ง Ila - เมโสโปเตเมีย Ba - al - ชาวฮิต, อูการิต El - เฟนิเซีย Allah - อาหรับ  มีความหมายเหมือนกันทั้งหมด

6 หลักจริยศาสตร์ ๑. ความเข้มข้นอยู่ที่ศรัทธาในพระเจ้าเพื่อความอยู่ รอด ของชนชาติ – แผ่นดิน ๒. กฏเกณฑ์ต่าง ๆ สำหรับปฏิบัติในชีวิตอยู่ในคัมภีร์ - เลวีนิติ - เฉลยธรรมบัญญัติ ๓. กฏปฏิบัติที่สำคัญที่สุดคือบัญญัติ ๑๐ ประการ ๔. ย่อเป็นได้ ๓ - จงมีความยุติธรรม - จงรักความกรุณา - จงดำเนินไปกับพระเจ้าอย่างอ่อนน้อม ๕. ย่อเป็นข้อเดียวและเป็นพื้นฐานของจริยศาสตร์ ทั้งปวง คือ “ จงมีความเชื่อในพระเจ้า ”

7 นิกาย ๑. ฟาริซี - ตายแล้วฟื้น ๒. ซาคูซูส - เปลี่ยนแปลงตาม ยุค ๓. เอสเซเนส - ชอบสันโดษ สัญลักษณ์ ราวเทียน หรือ กิ่งเทียน

8


ดาวน์โหลด ppt ศาสนายิว ก. ความหมาย ๑. ยูดาร์ ภาษาอังกฤษว่า Judalism กรี กว่า Judai ๒. หมายถึง ชาวยิว หรืออิสราเอล ซึ่งสืบ เชื้อสายมาจากแคว้นยูดาห์ โบราณ ๓. บรรพบุรุษของชาวยิวเคยได้ฮีบรู

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google