งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้ (KM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้ (KM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้ (KM)
Knowledge Management

2 ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย
โครงการประชุมวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของบุคลากร โรงพยาบาลหนองคาย ศูนย์การเรียนรู้ (KM) ปีงบ 2554 ครั้งที่ 5 วันที่ 27 กันยายน เวลา น. – น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย

3 หัวข้อรายงานการประชุม
1. “ศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ” 2.“หน่วยงานบริการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน คลินิกพิเศษ” 3. “หน่วยบริการผู้ป่วยใน และตึกพิเศษ” 4. “หน่วยสนับสนุนบริการด้านการรักษา” 5. “ศูนย์สิทธิบัตรต่างๆ และสวัสดิการสังคม”

4 “สรุปผลการศึกษาดูงาน”
รพ.ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 2 รพ.ราชบุรี รพ.พระจอมเกล้าฯเพชรบุรี รุ่นที่ 3 รพ.มะการักษ์ กาญจนบุรี รุ่นที่ 4 โดย คณะศึกษาดูงาน

5

6 สรุปผลการประเมิน รวม 66 % 68.8 % หัวข้อวิชา ระดับความรู้/ ความเข้าใจ
ระดับการนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 1. “ศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ” 69.6 % 63.8% 2.“หน่วยงานบริการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน คลินิกพิเศษ” 64.9% 66.7% 3. “หน่วยบริการผู้ป่วยใน และตึกพิเศษ” 68.2% 62.1% 4. “หน่วยสนับสนุนบริการด้านการรักษา” 72.5% 5. “ศูนย์สิทธิบัตรต่างๆ และสวัสดิการสังคม” 62.3% รวม 66 % 68.8 %

7 เวที KM ครั้งที่ 1 / ปีงบ 2555 ( วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 )
รายชื่อผู้นำเสนอ ชื่อเรื่อง 1 นางดวงสมร มงคลสวัสดิ์ กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต 2 นางจรรยา เคหะฐาน ความก้าวหน้าทางวิชาการและต่อยอดเครือข่ายความร่วมมือของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานบริการ CAPD ในภาคพื้นเอเชียแปฟิก 3 นางวริศรา เบ้านู Management of Acute Coronary Syndrome 4 นางลัดดา ภุมมา Palliative Care : Living Will


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้ (KM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google