งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management. ครั้งที่ 5 วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management. ครั้งที่ 5 วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management

2 ครั้งที่ 5 วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของบุคลากร โรงพยาบาล หนองคาย ศูนย์การเรียนรู้ (KM) ปีงบ 2554

3 หัวข้อรายงานการประชุม 1. “ ศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ” 2.“ หน่วยงานบริการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน คลินิกพิเศษ ” 3. “ หน่วยบริการผู้ป่วยใน และตึกพิเศษ ” 4. “ หน่วยสนับสนุนบริการด้านการรักษา ” 5. “ ศูนย์สิทธิบัตรต่างๆ และสวัสดิการสังคม ”

4 “ สรุปผลการศึกษาดูงาน ” รพ. ประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ 2 รพ. ราชบุรี รพ. พระจอมเกล้าฯเพชรบุรี รุ่นที่ 3 รพ. มะการักษ์ กาญจนบุรี รุ่นที่ 4 โดย คณะศึกษา ดูงาน

5

6 สรุปผลการ ประเมิน หัวข้อวิชา ระดับ ความรู้ / ความเข้าใจ ระดับการนำไป ปรับใช้ในการ ปฏิบัติงาน 1. “ ศูนย์เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ ” 69.6 % 63.8% 2.“ หน่วยงานบริการผู้ป่วยนอก อุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน คลินิกพิเศษ ” 64.9%66.7% 3. “ หน่วยบริการผู้ป่วยใน และตึกพิเศษ ” 68.2%62.1% 4. “ หน่วยสนับสนุนบริการด้านการรักษา ” 72.5%66.7% 5. “ ศูนย์สิทธิบัตรต่างๆ และสวัสดิการสังคม ” 63.8%62.3% รวม 66 % 68.8 %

7 เวที KM ครั้งที่ 1 / ปีงบ 2555 ( วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ) เวที KM ครั้งที่ 1 / ปีงบ 2555 ( วันที่ 7 พฤศจิกายน 2554 ) ที่รายชื่อผู้นำเสนอชื่อเรื่อง 1 นางดวงสมร มงคลสวัสดิ์ กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการประกอบวิชาชีพ ด้านสาธารณสุขในปัจจุบันและอนาคต 2 นางจรรยา เคหะฐาน ความก้าวหน้าทางวิชาการและต่อยอดเครือข่าย ความร่วมมือของนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงาน บริการ CAPD ในภาคพื้นเอเชียแปฟิก 3 นางวริศรา เบ้านู Management of Acute Coronary Syndrome 4 นางลัดดา ภุมมา Palliative Care : Living Will


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์การเรียนรู้ (KM) Knowledge Management. ครั้งที่ 5 วันที่ 27 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. – 15.30 น. ณ. ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล โรงพยาบาลหนองคาย โครงการประชุมวิชาการเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google