งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายขวัญชัย ดวงทนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายขวัญชัย ดวงทนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายขวัญชัย ดวงทนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
การจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม วิชางานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ นายขวัญชัย ดวงทนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กเก่ง ปานกลาง อ่อน ผลการเรียนของนักศึกษามีความต่างกัน ต้องการช่วยเหลือเด็กที่เรียนอ่อน หาวิธีการที่มีความเหมาะสม ทดลองใช้วิธีแบบแข่งขันเป็นทีม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม T G T ในวิชางานฝึกฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม T G T ในวิชางานฝึกฝีมือ

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ จำนวน 1 ห้อง 40 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ที่เรียนวิชางานฝึกฝีมือ จำนวน 1 ห้อง 40 คน ที่เรียนงานฝึกฝีมือ วิธีการคัดเลือก การคัดเลือกแบบเจาะจง

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล
แผนการสอนสำหรับสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม T G T ใบงานพร้อมแบบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติวิชางานฝึกฝีมือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการเรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยใช้กิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ รูปแบบการแข่งขันเป็นทีม TGT

6 สรุปผลการวิจัย นักศึกษาแต่ละคนมีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงขึ้น
ความแตกต่างของคะแนนระหว่างเด็กเก่ง เด็กปานกลาง และเด็กอ่อนมีน้อย สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน ความตั้งใจของสมาชิกมีมากขึ้น นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียน นักศึกษาต่างปรับตัวเข้าหากัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอนรูปแบบนี้

7 ขอบพระคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt นายขวัญชัย ดวงทนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google