งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการเรียนการสอนแบบการ แข่งขันเป็นทีม วิชางานฝึกฝีมือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ นายขวัญชัย ดวงทนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการเรียนการสอนแบบการ แข่งขันเป็นทีม วิชางานฝึกฝีมือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ นายขวัญชัย ดวงทนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการเรียนการสอนแบบการ แข่งขันเป็นทีม วิชางานฝึกฝีมือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ นายขวัญชัย ดวงทนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน นา เชียงใหม่

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ความแตกต่างระหว่างบุคคล เด็กเก่ง ปาน กลาง อ่อน ผลการเรียนของนักศึกษามีความต่างกัน ต้องการช่วยเหลือเด็กที่เรียนอ่อน หาวิธีการที่มีความเหมาะสม ทดลองใช้วิธีแบบแข่งขันเป็นทีม

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนการ สอนแบบการแข่งขันเป็นทีม T G T ในวิชางานฝึก ฝีมือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการ จัดการเรียนการสอนแบบการแข่งขันเป็นทีม T G T ในวิชางานฝึกฝีมือ

4 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากร นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ที่ เรียนวิชางานฝึกฝีมือ จำนวน 1 ห้อง 40 คน กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาสาขางานอิเล็กทรอนิกส์ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา ที่ เรียนวิชางานฝึกฝีมือ จำนวน 1 ห้อง 40 คน ที่ เรียนงานฝึกฝีมือ วิธีการคัดเลือก การคัดเลือกแบบเจาะจง

5 เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล แผนการสอนสำหรับสอนแบบการแข่งขันเป็น ทีม T G T ใบงานพร้อมแบบประเมินความรู้ภาคทฤษฎีและ ภาคปฏิบัติวิชางานฝึกฝีมือ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เรียนต่อการ เรียนวิชางานฝึกฝีมือ โดยใช้กิจกรรมการเรียน แบบร่วมมือ รูปแบบการแข่งขันเป็นทีม TGT

6 สรุปผลการวิจัย นักศึกษาแต่ละคนมีค่าเฉลี่ยที่อยู่ในระดับสูงขึ้น ความแตกต่างของคะแนนระหว่างเด็กเก่ง เด็กปาน กลาง และเด็กอ่อนมีน้อย สมาชิกในกลุ่มมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกัน ความตั้งใจของสมาชิกมีมากขึ้น นักศึกษามีแรงจูงใจในการเรียน นักศึกษาต่างปรับตัวเข้าหากัน มีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดการยอมรับจากบุคคลรอบข้าง นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น นักศึกษามีทัศนคติที่ดีต่อการจัดการเรียนการสอน รูปแบบนี้

7 ขอบพระคุ ณครับ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการเรียนการสอนแบบการ แข่งขันเป็นทีม วิชางานฝึกฝีมือ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิค ลานนา เชียงใหม่ นายขวัญชัย ดวงทนัน วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google