งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม การเกษตร. 1. การบริหารจัดการ งานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ ต้องมีขอบเขตพื้นที่ ดำเนินการชัดเจน มี การบูรณาการพื้นที่ คน สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม การเกษตร. 1. การบริหารจัดการ งานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ ต้องมีขอบเขตพื้นที่ ดำเนินการชัดเจน มี การบูรณาการพื้นที่ คน สินค้า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม การเกษตร

2 1. การบริหารจัดการ งานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ ต้องมีขอบเขตพื้นที่ ดำเนินการชัดเจน มี การบูรณาการพื้นที่ คน สินค้า เข้าด้วยกัน มี เป้าหมายในการพัฒนา ใช้หลัก win-win situation ในการ ทำงานร่วมกันกับทุก หน่วยงาน สร้างต้นแบบ smart extension officers ในทุกอำเภอ และงานส่งเสริม การเกษตรโดยใช้ รูปแบบ MRCF

3 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม การเกษตร 2. การบริหารจัดการ ข้อมูล ต้องทำงานบน พื้นฐานของข้อมูลที่ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็น ปัจจุบัน ตรวจสอบได้ และเป็นที่เชื่อถือยอมรับ สามารถจัดทำและใช้ ข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูล แผนที่ และการเข้าถึง ข้อมูลของนักส่งเสริม การเกษตรสามารถทำ ได้โดยสะดวก

4 แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม การเกษตร 3. การบริหารจัดการ องค์กร เขตจะเป็น หน่วยงานขับเคลื่อนการ ปฏิบัติงานในพื้นที่แทน กรม พัฒนาบุคลากรให้ มีความพร้อมในการ ปฏิบัติงาน เป็นผู้จัดการ การเกษตรในพื้นที่ และ เป็น Smart Extension Officers ปรับวิธีการ ทำงานให้เอื้ออำนวยต่อ การปฏิบัติงานในพื้นที่ และการทำงานกับ เครือข่ายและองค์กร เกษตรกรต่างๆ มีการ สื่อสารกันมากขึ้นโดย ใช้เทคโนโลยีเข้ามา ช่วยใช้การสื่อสาร ระยะไกล และการ สื่อสาร 2 ทาง

5

6 ผู้จัดการการเกษตรในพื้นที่ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent ) Smart Extension Officers มีอัตลักษณ์ของนักส่งเสริมการเกษตร ใช้กระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่าย ในลักษณะ Win- Win Situation นักส่งเสริม การเกษตร

7 Model การใช้ MRCF Commun ity Participat ion Specific Field Service Remot e Sensin g Mappin g นักส่งเสริม การเกษตร 1. เกษตรกรได้รับบริการ ตามความต้องการ 2. พื้นที่ได้รับการพัฒนา ตามศักยภาพ การผลิตสินค้าเกษตรได้รับการ พัฒนา - เพิ่มประสิทธิภาพ ( ต้นทุน / ผลผลิต / คุณภาพ ) - ปรับเปลี่ยนการผลิต / ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรกร / องค์กรเกษตรกร ได้รับการพัฒนา - มีความเข้มแข็ง - พึ่งพาตนเองได้ การมีส่วน ร่วม กระบวนการ เรียนรู้

8 การทำงานบนพื้นฐานของ ข้อมูล จัดการข้อมูลให้เป็นรูปธรรม จับ ต้องได้ ( จากข้อมูลเชิงตารางเป็นข้อมูล เชิงตำแหน่งในแผนที่ )  มีข้อมูล กายภาพ ชีวภาพ เศรษฐกิจ สังคม  มีแผนที่  เชื่อมโยงข้อมูลกับแผนที่  วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ใช้ประโยชน์จากข้อมูล  ในการกำหนดเป้าหมายการ ทำงาน  วางแผนพัฒนา / แก้ปัญหา

9 การนำแผนที่และ ข้อมูลต่างๆมา ซ้อนทับกัน เช่น แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่ดิน แผนที่แม่น้ำ แผนที่ชลประทาน แผนที่ขอบเขต การปกครอง ข้อมูลต่างๆ Out put 9

10 นักส่งเสริมการเกษตรและเกษตรกร สามารถเข้าถึงข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารได้ จากระยะไกล สำรวจข้อมูลและติดตามสถานการณ์ 10 ประสานและให้บริการ เกษตรกรด้วยวิธีการ ติดต่อสื่อสารและ เข้าถึงข้อมูลจาก ระยะไกล

11 11 โรคพุ่มไม้กวาด สาเหตุเกิดจาก เชื้อมายโคพลาสมา แพร่ระบาด โดยการตอนกิ่งลำไยจากต้นที่เป็น โรค โรคนี้มีแมลงพวกเพลี้ยจั๊กจั่น สีน้ำตาลเป็นพาหะ การป้องกันและกำจัด 1. คัดเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่ไม่ เป็นโรคไปปลูก 2. ป้องกันแมลงจำพวกปากดูด พวกเพลี้ยจั๊กจั่นสีน้ำตาล โดยใช้ สารเคมีเช่น ฟอสซ์ อัตรา 50 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ มิพซิน อัตรา 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร หรือลอร์ สแมน อัตรา 80 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร 3. สำหรับต้นที่เป็นโรคถ้าเป็นไม่ มาก ควรตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผา ทำลายซึ่งชาวสวนจะต้องพร้อมใจ กันและกำจัดทุกๆ สวน เพื่อ ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด เกษตรก ร เจ้าหน้าที่ 11

12 การทำงานร่วมกับเกษตรกร ชุมชน และ ภาคีเครือข่าย เน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ( ร่วมรับรู้ ร่วมคิดตัดสินใจ ร่วมลงมือปฏิบัติ ร่วมประเมินผล และ ร่วมรับประโยชน์ ) การได้รับประโยชน์ร่วมกันของทุกฝ่าย (win-win situation) ใช้เวทีส่งเสริมการเกษตร เวทีชุมชน หรือวิธีอื่น ๆ ตามความ เหมาะสม

13 นักส่งเสริมการเกษตรต้องเข้าพื้นที่ อย่างมีเป้าหมาย ใช้ข้อมูลในการทำงานในพื้นที่เพื่อให้ บริการแบบเฉพาะเจาะจง (Farmer Approach) รู้จักวิเคราะห์ สังเคราะห์ และ เชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ เข้าด้วยกันเพื่อ ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานส่งเสริม การเกษตร. 1. การบริหารจัดการ งานส่งเสริมการเกษตร ในพื้นที่ ต้องมีขอบเขตพื้นที่ ดำเนินการชัดเจน มี การบูรณาการพื้นที่ คน สินค้า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google