งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางกรุณา อุประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางกรุณา อุประดิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางกรุณา อุประดิษฐ์
ชื่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์นิสัยการซื้อของผู้บริโภค ในปัจจุบัน โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 ภาคเรียนที่ 1 /2554 ผู้วิจัย นางกรุณา อุประดิษฐ์ สังกัด วิทยาเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอนวิชาหลักการตลาดในภาคเรียน ที่ผ่านมาพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่วิเคราะห์ไม่เป็น สาเหตุเนื่องจากนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการวิเคราะห์ และขาดเทคนิคในการวิเคราะห์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาหลักการตลาด จึงสนใจ ที่จะพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียน ได้ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวต่าง ๆ แล้วนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์กำหนดปัญหา หรือวัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ พิจารณาแยกแยะ และสรุปคำตอบได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด และ การวิเคราะห์การซื้อของผู้บริโภคในปัจจุบัน โดยมีเป้าหมาย ให้นักศึกษา ชั้น ปวส. 1/8 สาขาคอมพิวเตอร์จำนวน 11 คน ฝึกแก้ปัญหาและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ กฎเกณฑ์พิจารณาแยกแยะ และรวบรวมประเด็นสำคัญเพื่อหาข้อสรุป

4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผลการสังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8
รายการประเมิน ค่าเฉลี่ย ระดับพฤติกรรม 1. ความสนใจ 4.00 ดีมาก 2. การพัฒนาความคิด 4.09 3. การแสดงความคิดเห็น 4.27 4. ความกระตือรือร้น 5. การนำเสนอหน้าชั้นเรียน

5 ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ จากการทำใบงานที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/8
ประชากร คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 1 11 20 15.45 77.27 2 19.82 99.09

6 สรุปผลการวิจัย จากการที่ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ ตามลำดับขั้นตอนอย่างมีระบบ และ เกิดความสนใจ, การพัฒนาความคิดการแสดงความคิดเห็น, ความกระตือรือร้น , การนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนได้ในระดับดีมาก และ ผลจากการพัฒนา การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการคิดวิเคราะห์นี้ นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน ในกระบวนวิชาต่าง ๆ เกิดนิสัยในการช่างสังเกตการณ์มีเหตุผล เสริมสร้างความรู้ให้กว้างขวาง และนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาวิจัย
1. ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 2. ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วยวิธีการหลากหลายสามารถเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ หรือ เสริมสร้างความรู้ให้กว้างขวาง และนำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางกรุณา อุประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google