งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด การวิเคราะห์นิสัยการซื้อของ ผู้บริโภค ในปัจจุบัน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด การวิเคราะห์นิสัยการซื้อของ ผู้บริโภค ในปัจจุบัน โดยใช้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด การวิเคราะห์นิสัยการซื้อของ ผู้บริโภค ในปัจจุบัน โดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 ภาค เรียนที่ 1 /2554 ผู้วิจัย นางกรุณา อุประดิษฐ์ สังกัด วิทยาเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการสอนวิชาหลักการตลาดในภาค เรียน ที่ผ่านมาพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่วิเคราะห์ไม่เป็น สาเหตุ เนื่องจากนักศึกษาขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการวิเคราะห์ และขาดเทคนิคในการ วิเคราะห์ ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ต่ำ ดังนั้นผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชา หลักการตลาด จึงสนใจ ที่จะ พัฒนาผู้เรียนให้รู้จักคิดวิเคราะห์เพื่อเป็น การฝึกให้ผู้เรียน ได้ ศึกษาเรียนรู้ เรื่องราวต่าง ๆ แล้วนำข้อมูล เหล่านั้นมาวิเคราะห์กำหนดปัญหา หรือ วัตถุประสงค์ หลักเกณฑ์ พิจารณา แยกแยะ และสรุปคำตอบได้

3 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด และ การวิเคราะห์การซื้อของผู้บริโภคใน ปัจจุบัน โดยมี เป้าหมาย ให้นักศึกษา ชั้น ปวส. 1/8 สาขาคอมพิวเตอร์จำนวน 11 คน ฝึก แก้ปัญหาและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ และกำหนดปัญหา วัตถุประสงค์ กฎเกณฑ์พิจารณาแยกแยะ และรวบรวม ประเด็นสำคัญเพื่อหาข้อสรุป

4 ตารางแสดงค่าเฉลี่ยของผลการ สังเกตพฤติกรรม การเรียนรู้ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1/8 รายการประเมินค่าเฉลี่ยระดับ พฤติกรรม 1. ความสนใจ 4.00 ดีมาก 2. การพัฒนาความคิด 4.09 ดีมาก 3. การแสดงความคิดเห็น 4.27 ดีมาก 4. ความกระตือรือร้น 4.09 ดีมาก 5. การนำเสนอหน้าชั้น เรียน 4.09 ดีมาก

5 ตาราง แสดงค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละ จากการทำใบงานที่ 1 และ 2 ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1/8 ใบงานประชาก ร คะแนน เต็ม คะแนน เฉลี่ย ร้อยละ 1112015.4577.27 2112019.8299.09

6 สรุปผลการวิจัย จากการที่ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ ตามลำดับ ขั้นตอนอย่างมีระบบ และ เกิดความสนใจ, การพัฒนาความคิดการแสดงความคิดเห็น, ความกระตือรือร้น, การนำเสนอ ผลงานหน้าชั้นเรียนได้ในระดับดีมาก และ ผลจากการพัฒนา การเรียนรู้โดยใช้ กระบวนการคิดวิเคราะห์นี้ นักศึกษา สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ สอน ในกระบวนวิชาต่าง ๆ เกิดนิสัยในการ ช่างสังเกตการณ์มีเหตุผล เสริมสร้าง ความรู้ให้กว้างขวาง และนำไปใช้แก้ปัญหา ในชีวิตประจำวันได้

7 ประโยชน์ที่ได้รับจากการ ศึกษาวิจัย 1. ผู้เรียนได้ฝึกการคิดวิเคราะห์ 2. ผู้เรียนได้แสวงหาความรู้ด้วย วิธีการหลากหลายสามารถเชื่อมโยง ความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ หรือ เสริมสร้างความรู้ให้กว้างขวาง และ นำไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน ได้

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนรู้ เรื่องการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทาง การตลาด การวิเคราะห์นิสัยการซื้อของ ผู้บริโภค ในปัจจุบัน โดยใช้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google