งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

3

4 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน จุดเน้น 1.1 1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล 1.2 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 1.2 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 1.3 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ

5 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากร ทางการศึกษา จุดเน้น 2.1 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 2.1 2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 2.4 2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ / ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม และสังคม 2.4 2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ / ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม และสังคม 2.2 2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 2.3 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 2.3 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม

6 3. จุดเน้นด้านการ บริหารจัดการ จุดเน้น 3.1 3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ ต่อผลการดำเนินงาน ต่อผลการดำเนินงาน 3.1 3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ ต่อผลการดำเนินงาน ต่อผลการดำเนินงาน 3.2 3.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน 3.2 3.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

7 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.2557) โรงเรียน 30,922 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา 28,470 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 7,082 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2,358 แห่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 แห่ง โรงเรียนศึกษาพิเศษ 43 แห่ง

8 นักเรียน 7,404,606 คน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 946,147 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา 3,310,150 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,913,965 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,139,016 คน นักเรียนพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ 36,238 คน นักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 44,402 คน นักเรียนที่จัดโดยครอบครัว 368 คน นักเรียนที่จัดโดยสถานประกอบการ 5,680 คน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ( โรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ) 8,640 คน ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.2557)

9 บุคลากร 416,100 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 415,131 คน ผู้บริหาร 44,402 คน ข้าราชการพลเรือน ( ส่วนกลาง ) 969 คน ครูผู้สอน 369,322 คน บุคลากรทางการศึกษา 10,504 คน ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.2557)

10 315,058,342,600 307,211,286,500 ร้อยละ 2.55 7,847,056,100 315,188,342,600 130,000,000

11

12 จุดเน้น สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางใน การพัฒนา ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ กรอบการนำเสนอ จุดเน้น


ดาวน์โหลด ppt 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google