งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2 บนพื้นฐานของความเป็นไทย
วิสัยทัศน์ การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

3 พันธกิจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักกษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วมเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา

4 จุดเน้น 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน
1.1 นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล 1.2 นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 1.3 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ

5 จุดเน้น 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา
2.1 ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 2.2 พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน 2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 2.4 องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่/ ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม

6 จุดเน้น 3. จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ
3.1 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ ต่อผลการดำเนินงาน 3.2 สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

7 โรงเรียนระดับประถมศึกษา 28,470 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 7,082 แห่ง
ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ.ย.2557) โรงเรียน 30,922 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา ,470 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 7,082 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ,358 แห่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ แห่ง โรงเรียนศึกษาพิเศษ แห่ง

8 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ.ย.2557) นักเรียน 7,404,606 คน
นักเรียน 7,404,606 คน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ,147 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา ,310,150 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ,913,965 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ,139,016 คน นักเรียนพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ ,238 คน นักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ,402 คน นักเรียนที่จัดโดยครอบครัว คน นักเรียนที่จัดโดยสถานประกอบการ ,680 คน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค (โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย) ,640 คน

9 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ.ย.2557) บุคลากร 416,100 คน
บุคลากร 416,100 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ ,131 คน ผู้บริหาร ,402 คน ครูผู้สอน ,322 คน บุคลากรทางการศึกษา ,504 คน ข้าราชการพลเรือน (ส่วนกลาง) คน

10 วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
315,058,342,600 งบประมาณที่ได้รับ พ.ศ. 2557 307,211,286,500 เพิ่มขึ้น 7,847,056,100 ร้อยละ 2.55 กองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ 130,000,000 รวมงบประมาณ พ.ศ. 2558 315,188,342,600

11 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

12 กรอบการนำเสนอจุดเน้น
สภาพปัจจุบันปัญหา แนวทางในการพัฒนา ข้อเสนอแนะอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google