งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย

3

4 1. จุดเน้นด้านผู้เรียน จุดเน้น นักเรียนมีสมรรถนะสำคัญสู่มาตรฐานสากล นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ภูมิใจในความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด มีคุณลักษณะและ ทักษะทางสังคมที่เหมาะสม นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเต็มศักยภาพ

5 2. จุดเน้นด้านครูและบุคลากร ทางการศึกษา จุดเน้น ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ครูได้รับการพัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะ ผ่านการปฏิบัติจริงและ การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ / ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม และสังคม องค์กรและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมและจัดสรรครู ตระหนัก และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ครูและผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ / ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน ย้ายไปบรรจุ มีความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียน ชุมชน และสังคม และสังคม พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มที่มีความจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเร่งด่วน ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพ มีผลงานเชิงประจักษ์ ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม

6 3. จุดเน้นด้านการ บริหารจัดการ จุดเน้น สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ ต่อผลการดำเนินงาน ต่อผลการดำเนินงาน สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริหารจัดการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์เน้นการกระจายอำนาจ การมีส่วนร่วม และมีความรับผิดชอบ ต่อผลการดำเนินงาน ต่อผลการดำเนินงาน สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน

7 ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.2557) โรงเรียน 30,922 แห่ง โรงเรียนระดับประถมศึกษา 28,470 แห่ง โรงเรียนขยายโอกาส 7,082 แห่ง โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2,358 แห่ง โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 51 แห่ง โรงเรียนศึกษาพิเศษ 43 แห่ง

8 นักเรียน 7,404,606 คน นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา 946,147 คน นักเรียนระดับประถมศึกษา 3,310,150 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,913,965 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1,139,016 คน นักเรียนพิการในโรงเรียนศึกษาพิเศษ 36,238 คน นักเรียนด้อยโอกาสในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 44,402 คน นักเรียนที่จัดโดยครอบครัว 368 คน นักเรียนที่จัดโดยสถานประกอบการ 5,680 คน นักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ( โรงเรียน จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ) 8,640 คน ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.2557)

9 บุคลากร 416,100 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ 415,131 คน ผู้บริหาร 44,402 คน ข้าราชการพลเรือน ( ส่วนกลาง ) 969 คน ครูผู้สอน 369,322 คน บุคลากรทางการศึกษา 10,504 คน ข้อมูลพื้นฐาน (10 มิ. ย.2557)

10 315,058,342, ,211,286,500 ร้อยละ ,847,056, ,188,342, ,000,000

11

12 จุดเน้น สภาพปัจจุบัน ปัญหา แนวทางใน การพัฒนา ข้อเสนอแนะ อื่น ๆ กรอบการนำเสนอ จุดเน้น


ดาวน์โหลด ppt 1. การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย การศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทย มีคุณภาพระดับมาตรฐานสากล บนพื้นฐานของความเป็นไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google