งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเกสรา ฉายา รัตน์ ผู้วิจัย ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเกสรา ฉายา รัตน์ ผู้วิจัย ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเกสรา ฉายา รัตน์ ผู้วิจัย ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

2 ปัญหาการวิจัย 1. พื้นฐานของวิชาเป็นวิชาภาคทฤษฎี มีความยาก และน่าเบื่อหน่าย 2. เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรม ส่วนตัวของผู้เรียน 3. พื้นฐานในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน ของผู้เรียน 4. สื่อจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ ง่ายขึ้น มีรูปแบบการนำเสนอที่ น่าสนใจ

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย 1. เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบ สำหรับผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง 1 สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชา วิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับผู้เรียน ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 ตารางสรุป ผลการวิจัย ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ แบบสอบถาม (N=32) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนร้อยละ 1. เพศ หญิง ชาย ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักสื่อการสอนประเภท ใดบ้าง ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) สื่อประเภทวัสดุ สื่อประเภทอุปกรณ์ สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้สื่อการสอน หรือไม่ เคย ไม่เคย ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใช้สื่อ การสอนมากน้อยเพียงใด 1 ครั้ง / สัปดาห์ ครั้ง / สัปดาห์ มากกว่า 5 ครั้ง / สัปดาห์

5 ตารางสรุป ผลการวิจัย ตารางที่ 2 จำนวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ แปลความของความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มี ต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (N=32)

6 ตารางสรุป ผลการวิจัย ตารางที่ 2 จำนวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ แปลความของความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มี ต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (N=32)

7 ตารางสรุป ผลการวิจัย ตารางที่ 2 จำนวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ แปลความของความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มี ต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (N=32)

8 สรุป ผลการวิจัย จากผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบกับผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 32 คน โดย มีข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนคือ เพศชาย จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ ผู้ตอบ แบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักสื่อการสอนประเภท คอมพิวเตอร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 32 คน เคยใช้ สื่อการสอนคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ และมี ความถี่ในการใช้สื่อการสอนมากที่สุดจำนวน ครั้ง / สัปดาห์ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจใน ภาพรวมของผู้ประเมินที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งนี้เป็น 4.64 อยู่ใน เกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด และมีค่า S.D. เฉลี่ยอยู่ที่ มีความ คิดเห็นคล้อยตามกันเชื่อถือได้

9 ตัวอย่าง โปรแกรม

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเกสรา ฉายา รัตน์ ผู้วิจัย ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google