งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเกสรา ฉายารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเกสรา ฉายารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเกสรา ฉายารัตน์
ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ผู้วิจัย นางสาวเกสรา ฉายารัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ ฯ

2 ปัญหาการวิจัย พื้นฐานของวิชาเป็นวิชาภาคทฤษฎี มีความยาก และน่าเบื่อหน่าย เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับพฤติกรรมส่วนตัวของผู้เรียน พื้นฐานในการเรียนรู้ที่แตกต่างกันของผู้เรียน สื่อจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ง่ายขึ้น มีรูปแบบการนำเสนอที่น่าสนใจ

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาวิเคราะห์และออกแบบระบบ สำหรับผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

4 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 1 จำนวน ร้อยละ ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม (N=32) ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ร้อยละ 1. เพศ หญิง 7 21.88 ชาย 25 78.12 2. ผู้ตอบแบบสอบถามรู้จักสื่อการสอนประเภทใดบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) สื่อประเภทวัสดุ 4 12.50 สื่อประเภทอุปกรณ์ 8 25.00 สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ 16 50.00 สื่อประเภทคอมพิวเตอร์ 78.13 3. ผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้สื่อการสอนหรือไม่ เคย 32 100.00 ไม่เคย - 0.00 4. ผู้ตอบแบบสอบถามมีความถี่ในการใช้สื่อการสอนมากน้อยเพียงใด 1 ครั้ง/สัปดาห์ 10 31.25 2 - 3 ครั้ง/สัปดาห์ มากกว่า 5 ครั้ง/สัปดาห์ 6 18.75

5 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 2 จำนวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มี ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (N=32)

6 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 2 จำนวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มี ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (N=32)

7 ตารางสรุปผลการวิจัย ตารางที่ 2 จำนวน ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการแปลความของความพึงพอใจของผู้ประเมินที่มี ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (N=32)

8 สรุปผลการวิจัย จากผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาการวิเคราะห์และออกแบบระบบกับผู้เรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 32 คน โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของผู้เรียนคือ เพศชาย จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รู้จักสื่อการสอนประเภทคอมพิวเตอร์มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ โดยผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 32 คน เคยใช้สื่อการสอนคิดเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ และมีความถี่ในการใช้สื่อการสอนมากที่สุดจำนวน ครั้ง/สัปดาห์ จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ และคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวมของผู้ประเมินที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครั้งนี้เป็น 4.64 อยู่ในเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจ ระดับมากที่สุด และมีค่า S.D. เฉลี่ยอยู่ที่ มีความคิดเห็นคล้อยตามกันเชื่อถือได้

9 ตัวอย่างโปรแกรม

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเกสรา ฉายารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google