งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องงานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องงานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องงานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด ผู้วิจัย นางรสนันท์ มานะสุข ตำแหน่ง ตำแหน่งครูผู้สอนและหัวหน้างานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วุฒิการศึกษา ปริญญาโท ค. บ. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สถานที่ติดต่อ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย Tel.08-6919-6594 E-mail : nomneay1@hotmail.com

2 ปัญหาการวิจัย 2.1 ปัจจุบันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้าน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง จึง จำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ มาเกื้อหนุนกัน ซึ่ง ต้องมีการพัฒนาโดยต้องคำนึงถึงทรัพยากรที่มีคุณภาพ และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ โดยจะต้องมีคุณสมบัติด้านสมรรถภาพทางร่างกายและ จิตใจที่ดี มีสติปัญญา มีความรู้ความสามารถ มีความ อดทนขยันขันแข็ง ไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก ครูควร สร้างสรรค์วินัยให้เกิดแก่นักศึกษา เมื่อนักศึกษามีวินัย มี ความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนและทำให้สามารถ ควบคุมพฤติกรรมของตนให้เป็นไปในทางที่ดีงาม

3 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) จึงควรมีการปลูกฝังให้ยึดถือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จากการ เป็นครูผู้สอนรายวิชาการตลาดเพื่อการส่งออกและ รายวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค 2.2 พฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาบางคนใน ห้องเรียนไม่สนใจเรียน – ขาดความรับผิดชอบและขาด ระเบียบวินัย การเรียนการสอนและมีพฤติกรรมที่ไม่พึง ประสงค์จึงทำให้เกิดปัญหาในการเรียนรู้จะส่งผลต่อ นักศึกษาบางคนที่มีผลการเรียนค่อนข้างต่ำจึงต้องใช้ กระบวนการวิจัยมาแก้ปัญหา โดยการนำทฤษฎีการ เรียนรู้ ทฤษฎีแรงจูงใจ และทฤษฎีการวางเงื่อนไข มา ใช้กับนักศึกษาเพื่อเป็นการพัฒนาและ

4 ปัญหาการวิจัย ( ต่อ ) ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียน 2.3 ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษามีวินัย ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและผู้อื่น ทำให้สามารถพัฒนานักศึกษาให้ เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

5 เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็น ผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนดีขึ้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการ เชียงราย เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็น ผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และการเรียนดีขึ้น ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชการ เชียงราย วัตถุประสงค์

6 ข้ อ รายการ ครั้งที่ 1 ครั้ง 2 ทำเป็น ประจำ ทำเป็น บางครั้ง ไม่ เคย ทำ ทำเป็น ประจำ ทำเป็น บางครั้ ง ไม่เคย ทำ 1 นักศึกษามักนำงานวิชาอื่นมาทำ ขณะที่กำลังเรียนวิชาหนึ่ง 76.7413.969.30 37.2153.49 2 นักศึกษาพูดคุยและเล่นกับเพื่อนใน ขณะที่ครูสอน 69.7725.584.6513.9546.5139.54 3 นักศึกษาส่งงานและการบ้านตรงเวลา ที่ครูกำหนด 72.0918.609.314.6530.2365.12 4 นักศึกษานอนหลับในห้องเรียนขณะ ชั่วโมงเรียน 58.1425.5816.280.004.6595.35 5 นักศึกษาไม่ทำการบ้านและลอก การบ้านเพื่อน 74.4216.289.300.0011.6388.37 6 นักศึกษาทำผิดจะพยายามแก้ไขโดย ไม่ท้อแท้ 41.8644.1913.9590.699.310.00 7 นักศึกษามีความรับผิดชอบต่องานที่ ได้รับมอบหมาย 46.5146.506.9893.036.970.00

7 ข้ อ รายการ ครั้งที่ 1 ครั้ง 2 ทำเป็น ประจำ ทำ เป็น บางครั้ ง ไม่เคย ทำ ทำเป็น ประจำ ทำเป็น บางครั้ ง ไม่เคย ทำ 8 นักศึกษามาเรียนตรงเวลาและตั้งใจเรียน 44.1951.164.6590.709.300.00 9 นักศึกษารู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมใน การเรียน 25.5846.5127.9176.7423.260.00 10 นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ โดยการอ่านหนังสือ 41.8946.5711.5479.0620.940.00

8 สรุปผลงานวิจัย ผลสรุปของการตอบแบบสอบถาม ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 พบว่านักศึกษามีความกระตือรือร้น เอาใจใส่ ต่อการเรียน และมีวินัยและความรับผิดชอบมากขึ้น หากพิจารณาในภาพรวมจะเห็นได้ว่าดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ นักศึกษาไม่นำงานวิชาอื่นมาทำขณะที่กำลังเรียนวิชาหนึ่ง ไม่คุย และเล่นกับเพื่อในขณะที่ครูสอน ส่งงานและการบ้านตรงเวลาที่ ครูกำหนด ไม่นอนหลับในห้องเรียนขณะชั่วโมงเรียน ทำการบ้าน และไม่ลอกการบ้านเพื่อน ทำผิดจะพยายามแก้ไขโดยไม่ท้อแท้ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย มาเรียนตรงเวลาและ ตั้งใจเรียน รู้จักวางแผนและเตรียมพร้อมที่จะเรียน และใช้เวลา ว่างให้เป็นประโยชน์โดยการอ่านหนังสือ ทำให้นักศึกษาสามารถ ปรับพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อ หน้าที่และการเรียนส่งผลให้การเรียนดีขึ้น และเป็นผู้ที่มี ความสำเร็จในชีวิตตามจุดหมายที่ตั้งไว้

9 จบการนำเสนอ... สวัสดีเจ้า...


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องงานวิจัย การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ชั้นปีที่ 1 สาขาการตลาด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google