งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ชื่อเรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจทั่วไปโดยใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรม กล้าแสดงออก ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวกิตติญา ยังเจริญ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ปัญหาการวิจัย นักศึกษาขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่กล้า แสดงออก ด้านการพูดแสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม และไม่สามารถนำเสนอ ผลงานต่อหน้าผู้อื่นได้

3 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้าแสดงออก ของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม ฝึกพฤติกรรม กล้าแสดงออก

4 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ตารางสรุปผล ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนการประเมินพฤติกรรมก่อนและ หลังใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก

5 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการประเมินพฤติกรรมก่อนและหลังการใช้ กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออก รายการ N ร้อยละ X S.D. คะแนนก่อนใช้กิจกรรม (10 ) 50 30.80 3.08 .63 คะแนนหลังใช้กิจกรรม (10) 58.40 5.84 .71

6 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนประเมินพฤติกรรมกล้า แสดงออกก่อนและหลังการใช้กิจกรรม รายการ คะแนนรวม ค่าเฉลี่ย (X ) t คะแนนก่อนใช้กิจกรรม 138 3.08 45.24 คะแนนหลังใช้กิจกรรม 390 5.84 **   มีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05

7 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College สรุปผลการวิจัย การใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมการกล้าแสดงออก กับนักศึกษา จำนวน 50 คน พบว่านักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนฝึกกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.08ส่วนพฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังฝึกกิจกรรมมีค่าเฉลี่ย สรุปได้ว่านักศึกษามีพฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังฝึกกิจกรรมแตกต่างไปจากพฤติกรรมเดิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05

8 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ
Wimol Business Administration Technological College ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. หลังใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้าแสดงออกของนักศึกษา นักศึกษามีความกล้าแสดงออกมากขึ้น 2. นักศึกษาสามารถนำพฤติกรรมการกล้าแสดงออกไปใช้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความต้องการของสถาน ประกอบการที่ไปฝึกงานหรือไปทำงานได้

9 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google