งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจ ทั่วไปโดยใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรม กล้าแสดงออก ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจ ทั่วไปโดยใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรม กล้าแสดงออก ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจ ทั่วไปโดยใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรม กล้าแสดงออก ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ ชื่อผู้วิจัย นางสาวกิตติญา ยังเจริญ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

2 ปัญหาการวิจัย นักศึกษาขาดความมั่นใจ ในตนเอง ไม่กล้า แสดงออก ด้านการพูด แสดงความคิดเห็น การตอบคำถาม และไม่ สามารถนำเสนอ ผลงานต่อหน้าผู้อื่นได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

3 วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาพฤติกรรมกล้า แสดงออก ของนักศึกษา ก่อนและหลังการใช้กิจกรรม ฝึกพฤติกรรม กล้าแสดงออก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

4 ตารางสรุปผล ตารางที่ 1 แสดงผลคะแนนการ ประเมินพฤติกรรมก่อนและ หลังใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้า แสดงออก วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

5 ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของคะแนนการประเมิน พฤติกรรมก่อนและหลังการใช้ กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้า แสดงออก รายการ N ร้อย ละ XS.D. คะแนนก่อนใช้ กิจกรรม (10 ) 50 30.8 0 3.08.63 คะแนนหลังใช้ กิจกรรม (10) 50 58.4 0 5.84.71 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

6 ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนน ประเมินพฤติกรรมกล้า แสดงออกก่อนและหลังการ ใช้กิจกรรม ** มีนัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ.05 รายการคะแนน รวม ค่าเฉลี่ย (X ) t คะแนนก่อนใช้ กิจกรรม 1383.08 45.2 4 คะแนนหลังใช้ กิจกรรม 3905.84 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

7 การใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมการกล้า แสดงออก กับนักศึกษา จำนวน 50 คน พบว่านักศึกษามี พฤติกรรมกล้าแสดงออกก่อนฝึก กิจกรรมมีค่าเฉลี่ย 3.08 ส่วนพฤติกรรม กล้าแสดงออกหลังฝึกกิจกรรมมี ค่าเฉลี่ย 5.84 สรุปได้ว่านักศึกษามี พฤติกรรมกล้าแสดงออกหลังฝึก กิจกรรมแตกต่างไปจากพฤติกรรมเดิม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ 0.05 สรุปผลการวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

8 ประโยชน์ที่ได้จากการศึกษาวิจัย 1. หลังใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรมกล้า แสดงออกของนักศึกษา นักศึกษามีความกล้าแสดงออก มากขึ้น 2. นักศึกษาสามารถนำพฤติกรรม การกล้าแสดงออกไปใช้ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับ ความต้องการของสถาน ประกอบการที่ไปฝึกงานหรือไป ทำงานได้ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College

9 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ Wimol Business Administration Technological College


ดาวน์โหลด ppt ชื่อเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาธุรกิจ ทั่วไปโดยใช้กิจกรรมฝึกพฤติกรรม กล้าแสดงออก ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google