งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย ประวัติความเป็นมา แอมเวย์ประเทศไทยได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ. ศ. 2530 สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัด ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย ประวัติความเป็นมา แอมเวย์ประเทศไทยได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ. ศ. 2530 สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัด ใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย ประวัติความเป็นมา แอมเวย์ประเทศไทยได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ. ศ. 2530 สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัด ใหม่ แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ด้วยพื้นที่ 700 ตารางเมตร มีพนักงาน 10 คน มีผลิตภัณฑ์จำหน่ายเพียง 7 ชนิด หลังจากนั้นแอมเวย์ประเทศไทยได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนรามคำแหง กรุงเทพมหานครด้วยพื้นที่สำนักงานกว่า 9,440 ตารางเมตร และมีร้านสะดวกซื้อแอมเวย์ ช็อปกว่า 41 แห่งทั่วประเทศ และมี ผลิตภัณฑ์คุณภาพจำหน่ายกว่า 500 รายการ พร้อมเป็นบริษัท ขายตรงที่มียอดธุรกิจเป็นอันดับ 1 ของไทย มีนักธุรกิจแอมเวย์ ที่มีการต่ออายุสมาชิกภาพรวมกว่า 300,000 รหัส และสมาชิกผู้ ซื้อสินค้าใช้อีกกว่า 440,000 รหัส

2 ความสำเร็จและเกียรติ รางวัล บริษัทแอมเวย์มียอดขายที่เติบโต อย่างต่อเนื่องอันเกิดจากการวางแผน การตลาดที่มีวิสัยทัศน์ แผนการขายที่มี ประสิทธิภาพสามารถสร้างความมั่นคง ให้แก่นักธุรกิจแอมเวย์ พร้อมทั้งการ สนับสนุนด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพในฐานะ ผู้นำที่พร้อมจะตอบสนองและสร้างความ พึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค

3 ยอดขาย

4 เกียรติรางวัลในประเทศ ไทย รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาดดีเด่น ประเภทส่งเสริมสังคมและสิ่งแวดล้อม สำหรับ " โครงการอนุรักษ์ช้าง เพื่อนคู่ ป่า " จากการประกวดผลงาน การตลาดดีเด่น ครั้งที่ 10 พ. ศ. 2537 จัดโดยคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคม การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

5 รางวัลชนะเลิศผลงานการตลาด ดีเด่นประเภทบริการสำหรับ " ระบบธุรกิจขายตรงแบบ การตลาดหลายชั้นสำหรับ สินค้าอุปโภคบริโภค " จากการ ประกวดผลงาน การตลาดดีเด่น ครั้งที่ 11 พ. ศ. 2538 จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสมาคมการจัดการธุรกิจ แห่งประเทศไทย

6 รางวัลชมเชยผลงานการตลาด เพื่อสิ่งแวดล้อมประจำปี 2538 สำหรับ " ระบบผลิตภัณฑ์ทำความ สะอาดแอมเวย์สูตรเข้มข้นพิเศษ ซูเปอร์คอนเซ็นเทรต " จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์และการ บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสมาคมการตลาดแห่งประเทศ ไทย

7 รางวัลชมเชยสถานประกอบการ ประเภทพาณิชย กรรมและบริการ ขนาดกลางดีเด่นด้านสวัสดิการ แรงงานประจำปี 2540 จัดโดยกรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใบรับรองมาตรฐานสากล ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใน องค์กร โดยบริษัท AJA EQS (Thailand) Ltd. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2540

8 รางวัลชมเชยผลงานการตลาดเพื่อ สิ่งแวดล้อมประจำปี 2541 สำหรับ แผนงานประชาสัมพันธ์ " แอมเวย์ ขายตรงสีเขียว " จัดโดยคณะ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย รางวัล " ผู้ประกอบธุรกิจพิทักษ์ สิทธิผู้บริโภค " ในฐานะผู้ประกอบ ธุรกิจที่จัดทำฉลากสินค้าถูกต้อง เนื่องในงานวันคุ้มครองผู้บริโภค '44 จัดโดยสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544

9 ความสำเร็จและเกียรติ รางวัล

10 กลยุทธ์ในการ บริหารงาน กลยุทธ์ในการบริหารงาน มีดังนี้ การบริหารแบบมนุษยสัมพันธ์ - กลุ่มแต่ละกลุ่ม จะกำหนดมาตรฐานจำนวนผลิต เอง - ผลิตของกลุ่ม กำหนดด้วยปัจจัยทางสังคม มากกว่า ปัจจัย ร่างกาย - แม้จะมีการจูงใจด้วยค่าตอบแทน แต่กลุ่มจะพอใจ ใน จำนวนผลผลิตมากกว่าค่าตอบแทน - บรรทัดฐานของการผลิต จะสัมพันธ์กับบทบาท การ ยอมรับความรู้สึกมีคุณค่าของสมาชิก

11 การบริหารสมัยใหม่ (Modrn Monagement) 1. การบริหารแบบการตัดสินใจ ใช้เครื่องมือ การ วิเคราะห์เชิงปริมาณ ใช้หลักคณิตศาสตร์ ข้อมูล ดังกล่าวจะต้องแสดงออกได้เป็นตัวเลข เช่น การใช้ กราฟเส้นตรง การจัดลำดับ 2. การบริหารโดยใช้วิธีการเชิงระบบ การเทียบเคียง ระบบการบริหารเป็นระบบ ที่มีปัจจัยต่างๆ ที่มี ความสัมพันธ์กัน ทั้งนำเข้า (input) เข้าสู่ระบบการ บวนการ (Process) และการแปรสภาพให้เป็นผลิต ส่งออก (Outputs) การบริหาร จึงเป็นการะบวนการ ที่ว่า จะเลือกใช้วิธีการใด ตัดสินใจอย่างไร ซึ่งจะ เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพิจารณาถึงภาพรวมว่ามี ข้อบกพร่องในส่วนการนำเข้าหรือกระบวนการ ผลผลิต

12 3. การบริหารแบบระบบเพื่อปรับตัว เป็นการ บริหารองค์การให้ปรับตัวได้สมดุลกันกับการ เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอกองค์การ 4. การบริหารงานตามสถานการณ์ การบริหาร แบบนี้จะเชื่อมโยงทฤษฎีแนวคิดต่างๆ มาใช้ สถานการณ์จะเป็นกรณีที่ผู้บริหารจะต้องคิดค้นหา สาเหตุ เทคนิคในการบริหารมาปรับปรุงและแก้ไข การบริหารงานต่างๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง

13


ดาวน์โหลด ppt บริษัท แอมเวย์ ประเทศไทย ประวัติความเป็นมา แอมเวย์ประเทศไทยได้ถือกำเนิดเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ. ศ. 2530 สำนักงานใหญ่แห่งแรกตั้งอยู่บนถนนเพชรบุรีตัด ใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google