งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของ นักเรียนในการเรียวิชากิจกรรม องค์การวิชาชีพ 3 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของ นักเรียนในการเรียวิชากิจกรรม องค์การวิชาชีพ 3 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของ นักเรียนในการเรียวิชากิจกรรม องค์การวิชาชีพ 3 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยี วิมล ศรีย่าน โดยใช้วิธีการเสริมแรง โดย นางสาวสารภี ศุระศรางค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรี ย่าน

2 ปัญหาการวิจัย จากการสังเกตุของครูผู้สอน พบว่า นักเรียนชั้นปวช. ปีที่ 3 สาขางานการขาย ห้อง 3004 ที่เรียนวิชากิจกรรมองค์การ วิชาชีพ 3 ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 มีนักเรียน จำนวน 5 คน จากนักเรียนทั้งหมด 39 คน มีพฤติกรรมไม่ ส่งงาน ขาดความร่วมมือในการทำงานและ ขาดความรับผิดชอบในการทำงานตั้งแต่ การนำเสนอหัวข้อโครงการและ การส่งงาน

3 วัตถุประสงค์ เพื่อปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบ ของนักเรียน ต่อการเรียนรายวิชา กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 ของ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปวช.3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน โดยวิธีการเสริมแรง

4 ตารางแสดงการเก็บรวบรวม ข้อมูล สัปดา ห์ที่ เหตุการณ์ 1 ผู้วิจัยสังเกตและบันทึกพฤติกรรมการ ขาดความรับผิดชอบ 2 เรียกนักเรียนที่ขาดความรับผิดชอบ มาพบครูนอกเวลาเรียน 3-6 ใช้การเสริมแรง คือการให้คะแนน 5 คะแนนในแต่ละสัปดาห์ 7-8 ผู้วิจัยตรวจความคงทนของ พฤติกรรมที่ได้ปรับแล้วระยะนี้ใช้เวลา 2 สัปดาห์โดยงดให้คะแนนแก่กลุ่ม ทดลอง แต่ใช้การเสริมแรง ได้แก่ การชมเชย การแตะต้องสัมผัสและ การพยักหน้ายอมรับ

5 สรุปผลการวิจัย การให้การเสริมแรงด้วยการให้คำ ชมเชย และให้คะแนน สามารถลด พฤติกรรมการขาดความรับผิดชอบใน การทำงานของนักเรียนทั้ง 5 คนได้ เป็นอย่างดี เพราะนักเรียนมีความพึง พอใจที่ได้รับคำชมเชยและคะแนนเป็น แรงเสริม จึงมีความกระตือรือร้นในการ ทำงานมากขึ้น ซึ่งสามารถนำวิธีการนี้ ไปใช้การปรับพติกรรมของนักเรียนคน อื่นๆ ได้ต่อไป

6


ดาวน์โหลด ppt ปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของ นักเรียนในการเรียวิชากิจกรรม องค์การวิชาชีพ 3 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.3 สาขาการขาย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google