งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ.2101 2. ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ตรงต่อเวลาใน การทำงาน 3. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ.2101 2. ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ตรงต่อเวลาใน การทำงาน 3. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ.2101 2. ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ตรงต่อเวลาใน การทำงาน 3. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน / การบ้าน ของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ.2101 4. เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับการแก้ปัญหา การไม่ส่งงาน / การบ้านของนักศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ.2101

3 การส่งงาน เจตคติที่ดีในการส่งงาน - สาเหตุการไม่ส่งงาน - เสริมสร้างเจตคติในการส่งงาน โดยการใช้คำพูดเสริมแรง ให้คำชมเชย ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

4 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขา งานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ.2101 โรงเรียน โปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2553 จำนวน 24 คน

5 1. แบบสอบถามเพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน ของนักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ 2101 จำนวน 24 ชุด 2. การส่งเสริมเจตคติโดยการใช้คำพูด เสริมแรง ให้ คำชมเชย 3. การส่งเสริมเจตคติ โดยการให้ระดับผลคะแนน การส่งงาน 4. การส่งเสริมเจตคติ เป็นรายบุคคล การให้รางวัล

6 1. ทำให้ทราบถึงสาเหตุที่สำคัญมากที่สุด จนถึง สาเหตุที่น้อยที่สุด ในการไม่ส่งงาน คือ แบบฝึกหัดยากทำไม่ได้ ไม่มีคนคอยให้ คำปรึกษา การบ้านมากเกินไป ไม่เข้าใจคำสั่ง ครูอธิบายเร็ว เบื่อหน่ายไม่อยากทำ ไม่ได้ นำสมุดมา ไม่น่าสนใจ ช่วยเหลืองาน ผู้ปกครอง เตรียมตัวสอบเก็บคะแนนวิชาอื่น 2. การส่งงานวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ของ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ. 2101 อยู่ ในเกณฑ์ ร้อยละ 87.50

7 3. ค่าเฉลี่ยของการส่งงานหลังการส่งเสริมเจต คติพบว่าสูงขึ้นกว่าเดิม ทำให้สรุปได้ว่า การที่ ครูผู้สอนได้ศึกษานักศึกษาเป็นรายบุคคล เพื่อถามถึงสาเหตุการไม่ส่งงาน และให้แรง เสริมเป็นเจตคติต่าง ๆ ทั้งในด้านคำพูด เสริมแรง, การให้ระดับผลคะแนนการส่ง งานพบว่านักศึกษา คธ. 2101 มีการส่งงาน สูงขึ้น จากเฉลี่ยร้อยละ 29.17 เป็นร้อยละ 87.50

8 4. การส่งเสริมเจตคติเพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาส่ง งานตามที่ครูในรายวิชา หลักการเขียน โปรแกรม ได้มอบหมายงานหรือแบบฝึกหัดให้ นักศึกษาทำส่งครู เพื่อเป็นการตรวจสอบความ เข้าใจของนักศึกษาว่า นักศึกษามีความเข้าใจ มากน้อยเพียงใด พบว่าหลังจากการที่ ครูผู้สอน ให้การเสริมแรงเป็นการให้คำพูด ชมเชย การให้รางวัลหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในสมุดงานของนักศึกษา พบว่าร้อยละ 87.50 มีพฤติกรรมเปลี่ยนไป คือมีการส่ง งานเพิ่มขึ้นจากเดิม

9 1. ครูผู้สอนในวิชาอื่น ๆ ควรมีการสำรวจถึง เจตคติของนักศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมในการส่ง งานของนักศึกษา เพื่อตรวจสอบความเข้าใจ ของนักศึกษาเป็นรายบุคคล 2. ในการสอนวิชาหลักการเขียนโปรแกรม ครูผู้สอนต้องเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด เปิดโอกาส ให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยในขณะทำการ เรียนการสอนให้มากที่สุด

10 3. ควรมีการเสริมแรง ยกย่องชมเชย และ ให้กำลังใจกับนักศึกษาอย่างสม่ำเสมอ ในขณะที่ทำการเรียนการสอน 4. ในการวิจัยครั้งต่อไปอาจเจาะจงทำ การวิจัยกลุ่มนักศึกษาในระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป และอาจแยกหัวข้อเป็นรายวิชาต่าง ๆ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดขึ้น ซึ่งจะได้นำ ผลการทดลองที่ได้ไปแก้ไขปัญหาในการ ไม่ส่งงาน ของนักศึกษาต่อไป


ดาวน์โหลด ppt 1. เพื่อเสริมสร้างเจตคติในการส่งงานของ นักศึกษาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ห้อง คธ.2101 2. ส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นผู้ตรงต่อเวลาใน การทำงาน 3. เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่ส่งงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google