งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานเทศบาลตำบลหัวทะเล พัฒนายกระดับความรู้ความสามารถ ด้านการคลัง ปฏิบัติงานด้านการคลัง ได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย บุคลากร ถูกต้องตามระเบียบ และเร่งรัดการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามข้อบัญญัติฯ จัดซื้อจัดจ้าง วัตถุประสงค์ ครอบคลุม ทั่วถึง เป็นธรรม และตรงต่อเวลา ถูกต้อง รายงานตรงกำหนดเวลา จัดเก็บรายได้ รายงานการเงิน มีข้อมูลทางการคลังที่สมบูรณ์ ทันต่อการใช้งาน

2 ๑) กิจกรรมขยายฐานการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง
ผลการจัดเก็บรายได้ปี 2555 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.2 มีผู้ค้างชำระภาษีหลายราย สภาพปัญหา สำรวจกระบวนงานในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลจาก ฐานข้อมูลเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง ปรับปรุงฐานภาษีแนวดิ่ง และแนวราบ โดยการออกสำรวจ ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำ ขั้นตอนการดำเนินงาน จำนวนผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น 183 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 โดยแยกออกเป็น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพิ่มขึ้น 38 ราย ภาษีบำรุงท้องที่ 64 ราย และภาษีป้าย 81 ราย ผลการดำเนินงาน

3 ๒) กิจกรรมสร้างระบบเตือนกำหนดเวลาในการยื่นและชำระภาษี ด้วยระบบสัญญาณ SMS ทางโทรศัพท์
Innovation สำรวจจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีประเภทต่างๆ ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี จัดกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียภาษีแต่ละประเภท ร่างชุดข้อความ และดำเนินการส่ง SMS ติดตามประเมินผล ขั้นตอนการดำเนินงาน จำนวนผู้เสียภาษียื่นชำระภายในเวลากำหนดเพิ่มขึ้น 10% จำนวนเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 ผลการดำเนินงาน

4 ๓) กิจกรรมกำหนดแนวทางการติดตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด เพื่อลดปริมาณเงินค้างท่อในระบบงบประมาณรายจ่ายประจำปี กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ ผลการเบิกจ่ายต่ำ (ต.ค.54 - ก.ค.55 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 50) สภาพปัญหา ปรับแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในปี สนับสนุนการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP ส่งเสริมให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไว้ล่วงหน้า เมื่อมีเงินงบประมาณพร้อมจึงทำการลงนามในสัญญา ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและแผนการเบิกจ่ายเงิน ติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทุกระยะ รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ เทศบาลตำบลหัวทะเลเบิกจ่าย เงินงบประมาณได้ร้อยละ 92.1

5 ๔) กิจกรรมติดตามกระบวนงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อกระชับเวลาให้สามารถจัดทำรายงานการเงินประจำปีได้ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นงวดบัญชี สภาพปัญหา ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดทำงบการเงินเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 มีการจัดเก็บ รวบรวมเอกสารงานด้านการเงินการคลังไว้เป็นหมวดหมู่ มีการสอบทานตัวเงินสด และเอกสารอื่นที่มีลักษณะใช้แทนเงินสด กับตัวเลขที่บันทึกไว้ในบัญชีที่เกี่ยวข้อง มีการลงนามในเอกสาร โดยผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง มีการบันทึกรายการทางบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน มีการค้นหาสาเหตุข้อคลาดเคลื่อน และปรับปรุง แก้ไข โอนรายการ ทางบัญชีที่คลาดเคลื่อน มีการจัดทำรายงานการเงินทุกงวดเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน เทศบาลตำบลหัวทะเล จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2555 ได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555

6 ผลผลิตที่ได้รับจากการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
ลดรายจ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกต้องตามระเบียบ ทำให้เบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติเพิ่มมากขึ้น จัดทำพรบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ บุคลากร มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายด้านการเงินการคลัง การบัญชี และการพัสดุมากขึ้น เพิ่มรายได้ ขยายฐานภาษีทำให้จำนวน ผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น จำนวนเงินรายได้จัดเก็บเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัดโครงการ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดส่งรายงานการเงิน ได้ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปีงบประมาณ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถปฏิบัติงานด้านการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7 ผลลัพธ์ที่ได้รับจากการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น
ร้อยละการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติเพิ่มสูงขึ้น จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้อง ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง มีกระบวนงานที่กระชับ รวดเร็ว และเหมาะสมยิ่งขึ้น มีช่องทางในการเข้าถึงผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลหัวทะเล มีช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการชำระภาษีมากขึ้น ได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว เข้าใจภารกิจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น ประชาชนในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการคลังท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google