งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถูกต้องตาม ระเบียบ และ เร่งรัดการใช้ จ่ายเงินให้ เป็นไปตาม ข้อบัญญัติฯ พัฒนายกระดับ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคลัง พัฒนายกระดับ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถูกต้องตาม ระเบียบ และ เร่งรัดการใช้ จ่ายเงินให้ เป็นไปตาม ข้อบัญญัติฯ พัฒนายกระดับ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคลัง พัฒนายกระดับ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคลัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถูกต้องตาม ระเบียบ และ เร่งรัดการใช้ จ่ายเงินให้ เป็นไปตาม ข้อบัญญัติฯ พัฒนายกระดับ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคลัง พัฒนายกระดับ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคลัง ครอบคลุม ทั่วถึง เป็นธรรม และตรงต่อเวลา ครอบคลุม ทั่วถึง เป็นธรรม และตรงต่อเวลา ถูกต้อง รายงานตรง กำหนดเวลา ถูกต้อง รายงานตรง กำหนดเวลา มีข้อมูลทางการคลังที่สมบูรณ์ ทันต่อการใช้งาน ปฏิบัติงานด้านการคลัง ได้อย่าง ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย

2 ๑) กิจกรรมขยายฐานการจัดเก็บรายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง  จำนวนผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น 183 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 โดยแยกออกเป็น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพิ่มขึ้น 38 ราย ภาษีบำรุงท้องที่ 64 ราย และภาษีป้าย 81 ราย  จำนวนผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น 183 ราย หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.2 โดยแยกออกเป็น ภาษีโรงเรือนและที่ดิน เพิ่มขึ้น 38 ราย ภาษีบำรุงท้องที่ 64 ราย และภาษีป้าย 81 ราย  สำรวจกระบวนงานในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลจาก ฐานข้อมูลเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง  ปรับปรุงฐานภาษีแนวดิ่ง และแนวราบ โดยการออกสำรวจ  ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำ  สำรวจกระบวนงานในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลจาก ฐานข้อมูลเดิมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน  ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง  ปรับปรุงฐานภาษีแนวดิ่ง และแนวราบ โดยการออกสำรวจ  ติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา  ผลการจัดเก็บรายได้ปี 2555 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.2  มีผู้ค้างชำระภาษีหลายราย  ผลการจัดเก็บรายได้ปี 2555 ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 4.2  มีผู้ค้างชำระภาษีหลายราย

3 ๒) กิจกรรมสร้างระบบเตือนกำหนดเวลาในการยื่นและ ชำระภาษี ด้วยระบบสัญญาณ SMS ทางโทรศัพท์  จำนวนผู้เสียภาษียื่นชำระภายในเวลากำหนดเพิ่มขึ้น 10% จำนวนเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3  จำนวนผู้เสียภาษียื่นชำระภายในเวลากำหนดเพิ่มขึ้น 10% จำนวนเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3  สำรวจจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีประเภทต่างๆ  ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง  จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  จัดกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียภาษีแต่ละประเภท  ร่างชุดข้อความ และดำเนินการส่ง SMS  ติดตามประเมินผล  สำรวจจำนวนผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีประเภทต่างๆ  ประชุมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทาง  จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ (มือถือ) ของผู้อยู่ในข่ายต้องชำระภาษี  จัดกลุ่มหมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้เสียภาษีแต่ละประเภท  ร่างชุดข้อความ และดำเนินการส่ง SMS  ติดตามประเมินผล ผลการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน

4 ๓) กิจกรรมกำหนดแนวทางการติดตามกระบวนงานจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่กำหนด เพื่อลดปริมาณเงินค้างท่อในระบบงบประมาณ รายจ่ายประจำปี  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลตำบลหัวทะเลเบิกจ่าย เงินงบประมาณได้ร้อยละ 92.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลตำบลหัวทะเลเบิกจ่าย เงินงบประมาณได้ร้อยละ 92.1  ปรับแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในปี  สนับสนุนการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  ส่งเสริมให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไว้ล่วงหน้า เมื่อมีเงินงบประมาณพร้อมจึงทำการลงนามในสัญญา  ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและแผนการเบิกจ่ายเงิน  ติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทุกระยะ  รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ข้อเสนอแนะ  ปรับแผนปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างให้แล้วเสร็จภายในปี  สนับสนุนการดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP  ส่งเสริมให้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ไว้ล่วงหน้า เมื่อมีเงินงบประมาณพร้อมจึงทำการลงนามในสัญญา  ควบคุมการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามระเบียบและแผนการเบิกจ่ายเงิน  ติดตามผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทุกระยะ  รายงานผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ข้อเสนอแนะ ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  ผลการเบิกจ่ายต่ำ (ต.ค.54 - ก.ค.55 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 50)  กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามระเบียบ  ผลการเบิกจ่ายต่ำ (ต.ค.54 - ก.ค.55 เบิกจ่ายได้ร้อยละ 50)

5 ๔) กิจกรรมติดตามกระบวนงานด้านการเงินและบัญชี เพื่อกระชับเวลาให้ สามารถจัดทำรายงานการเงินประจำปีได้ภายใน ๖๐ วันหลังสิ้นงวดบัญชี  เทศบาลตำบลหัวทะเล จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2555 ได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555  เทศบาลตำบลหัวทะเล จัดทำรายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ. 2555 ได้ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555  มีการจัดเก็บ รวบรวมเอกสารงานด้านการเงินการคลังไว้เป็นหมวดหมู่  มีการสอบทานตัวเงินสด และเอกสารอื่นที่มีลักษณะใช้แทนเงินสด กับตัวเลขที่บันทึกไว้ในบัญชีที่เกี่ยวข้อง  มีการลงนามในเอกสาร โดยผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง  มีการบันทึกรายการทางบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  มีการค้นหาสาเหตุข้อคลาดเคลื่อน และปรับปรุง แก้ไข โอนรายการ ทางบัญชีที่คลาดเคลื่อน  มีการจัดทำรายงานการเงินทุกงวดเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด  มีการจัดเก็บ รวบรวมเอกสารงานด้านการเงินการคลังไว้เป็นหมวดหมู่  มีการสอบทานตัวเงินสด และเอกสารอื่นที่มีลักษณะใช้แทนเงินสด กับตัวเลขที่บันทึกไว้ในบัญชีที่เกี่ยวข้อง  มีการลงนามในเอกสาร โดยผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้อง  มีการบันทึกรายการทางบัญชี ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน  มีการค้นหาสาเหตุข้อคลาดเคลื่อน และปรับปรุง แก้ไข โอนรายการ ทางบัญชีที่คลาดเคลื่อน  มีการจัดทำรายงานการเงินทุกงวดเดือน เสนอผู้บังคับบัญชา และรายงานผู้ที่เกี่ยวข้องตามเวลาที่กำหนด ขั้นตอนการดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน สภาพปัญหา  ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จัดทำงบการเงินเสร็จวันที่ 29 พฤศจิกายน 2554

6 อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถจัดส่งรายงานการเงิน ได้ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้น ปีงบประมาณ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการ สามารถปฏิบัติงานด้านการ คลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7  มีช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการชำระภาษีมากขึ้น  ได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว  เข้าใจภารกิจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  มีช่องทางการรับทราบข้อมูลด้านการชำระภาษีมากขึ้น  ได้รับบริการที่สะดวก และรวดเร็ว  เข้าใจภารกิจงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติเพิ่มสูงขึ้น  จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น  ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้อง ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  มีกระบวนงานที่กระชับ รวดเร็ว และเหมาะสมยิ่งขึ้น  มีช่องทางในการเข้าถึงผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินตามเทศบัญญัติเพิ่มสูงขึ้น  จัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น  ลดข้อผิดพลาด เพิ่มความรวดเร็ว ความถูกต้อง ในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง  มีกระบวนงานที่กระชับ รวดเร็ว และเหมาะสมยิ่งขึ้น  มีช่องทางในการเข้าถึงผู้เสียภาษีเพิ่มขึ้น เทศบาลตำบลหัวทะเล ประชาชนในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt ถูกต้องตาม ระเบียบ และ เร่งรัดการใช้ จ่ายเงินให้ เป็นไปตาม ข้อบัญญัติฯ พัฒนายกระดับ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคลัง พัฒนายกระดับ ความรู้ ความสามารถ ด้านการคลัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google