งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิธีการทาง เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิธีการทาง เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิธีการทาง เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล

2 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลการเรียนรู้ ที่คาดหวัง รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการศึกษา ทางเศรษฐศาสตร์ รู้และเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการศึกษา ทางเศรษฐศาสตร์

3 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ เกี่ยวข้องกับชีวิต ความเป็นอยู่ของ เราทุกคน

4 ครูศรีวรรณ ปานสง่า จะใช้จ่ายเงิน รายได้อย่างไร ทำไมคนเราจึงมี รายได้ไม่เท่ากัน ทำไมราคาสินค้าและ บริการต่างกัน

5 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ครอบครั ว หัวหน้ า ครอบ ครัว - หารายได้

6 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ฐานะ ผู้ผลิตผู้ผลิต ผู้บริโภค ผู้บริโภค

7 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ ครัวเรื อน หน่วยผลิตหน่วยผลิต ประเทศประเทศ

8 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาส ตร์ ผลิ ต บริโภคบริโภค การออมการออม การลงทุนการลงทุน

9 ครูศรีวรรณ ปานสง่า บริหารจัดการ + กิจกรรมทาง เศรษฐกิจ บริหารจัดการ + กิจกรรมทาง เศรษฐกิจ มี หลักเก ณฑ์ มีเหตุผลมีเหตุผล เป็นระบบเป็นระบบ

10 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์ เกี่ยวกับการ ตัดสินใจเลือก เกี่ยวข้องกับ ปัญหาต่างๆ

11 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิธีการศึกษาทางเศรษฐศาสตร์ วิธีการทาง วิทยาศาสตร์

12 ครูศรีวรรณ ปานสง่า เศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์ ศาสตร์ + ศิลปะ

13 ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิชาเศรษฐศาสตร์ ศึกษา ทำความเข้าใจกับการ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในการตอบสนองความต้อง การของมนุษย์และสังคม ศึกษา ทำความเข้าใจกับการ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในการตอบสนองความต้อง การของมนุษย์และสังคม

14 ครูศรีวรรณ ปานสง่า ผลิต ……………... บริการ การออม การลงทุน ……………... …………. ทำนา ช่างเสริมสวย ฝากธนาคาร สร้างโรงงาน


ดาวน์โหลด ppt ครูศรีวรรณ ปานสง่า วิธีการทาง เศรษฐศาสตร์ ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน ครูศรีวรรณ ปานสง่า โรงเรียนวังไกลกังวล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google