งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รวมงบที่ได้รับ 2,959,800 บาท โครงการฝึกอบรม กลุ่ม เป้าหมาย แผน งบประ มาณ รุ่ น คน วั น 1. พัฒนาผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบ กิจการ สหกรณ์ 1403.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รวมงบที่ได้รับ 2,959,800 บาท โครงการฝึกอบรม กลุ่ม เป้าหมาย แผน งบประ มาณ รุ่ น คน วั น 1. พัฒนาผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบ กิจการ สหกรณ์ 1403."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รวมงบที่ได้รับ 2,959,800 บาท

3 โครงการฝึกอบรม กลุ่ม เป้าหมาย แผน งบประ มาณ รุ่ น คน วั น 1. พัฒนาผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบ กิจการ สหกรณ์ 1403 181,40 0 2. พัฒนาศักยภาพผู้นำ สหกรณ์ ( ประธานกลุ่ม / เลขา กลุ่ม / สมาชิกชั้นนำ ) ประธานกลุ่ม / เลขากลุ่ม / สมาชิกชั้นนำ 31506 191,10 0 3. ครูผู้สอนวิชาการ สหกรณ์ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา ครูผู้สอน วิชาการ สหกรณ์ 1503 219,65 0 4. ปลูกจิตสำนึกสมาชิก สหกรณ์ สมาชิก สหกรณ์ 12 1,2 00 1212 612,00 0 รวม 1717 1,4 40 1,204, 150 แผนปฏิบัติงานโครงการฝึกอบรม

4

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สามารถพัฒนาศักยภาพ บุคลากรใน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ขบวนการสหกรณ์ กลุ่ม เกษตรกร และบุคคล ทั่วไป 1,395 คน ผู้ที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อย ละ 80


ดาวน์โหลด ppt รวมงบที่ได้รับ 2,959,800 บาท โครงการฝึกอบรม กลุ่ม เป้าหมาย แผน งบประ มาณ รุ่ น คน วั น 1. พัฒนาผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ ผู้ตรวจสอบ กิจการ สหกรณ์ 1403.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google