งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ความหมายขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจ หมายถึง กลุ่มคนซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อหวัง ผลตอบแทนเป็นกำไรและการลงทุน 2. ระบบสารสนเทศในเชิงธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ความหมายขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจ หมายถึง กลุ่มคนซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อหวัง ผลตอบแทนเป็นกำไรและการลงทุน 2. ระบบสารสนเทศในเชิงธุรกิจ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 1. ความหมายขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจ หมายถึง กลุ่มคนซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อหวัง ผลตอบแทนเป็นกำไรและการลงทุน 2. ระบบสารสนเทศในเชิงธุรกิจ ในองค์กรโดยทั่งไป จะมีการแบ่งระดับในการบริหารจัดการออกเป็น 3 ระดับ ในแต่ละระดับจะมีบุคคลที่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแล ได้แก่ ผู้บริหารระดับล่าง จะรับผิดชอบควบคุมกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นประจำในแต่ละวัน ผู้บริหารระดับกลาง จะเป็นระดับซึ่งรับ และดำเนินการตามแผนงานของ ผู้บริหารระดับสูงรวมทั้งดูแลควบคุมการทำงานระดับล่าง ผู้บริหารระดับสูง จะทำหน้าที่ในการตัดสินใจ กำหนดกลยุทธในระยะยาว เกี่ยวกับทิศทางขององค์กร สินค้า หรือบริการใหม่ๆที่องค์กรจะดำเนินการ

3 3. ชนิดของระบบสารสนเทศในการบริหารการ จัดการองค์กร องค์กรและระบบสารสนเทศ สามารถแบ่งออกเป็นในระดับ ต่างๆตามการบริหารการจัดการได้ 4 ระดับ ได้แก่ 3.1 ระบบสารสนเทศในระดับปฏิบัติงาน (Operational- level systems) เป็นระบบสารสนเทศที่ติดตามและตรวจสอบกิจกรรม และธุรกรรมพื้นฐานขององค์กร วัตถุประสงค์หลักของระบบในระดับนี้ เพื่อสามารถตอบคำถามที่เกิดขึ้นประจำ ติดตามการเคลื่อนไหวของ สารสนเทศทั้งองค์กร 3.2 ระบบสารสนเทศระดับความรู้ (Knowledge-level systems) เป็นระบบที่สนับสนุนพนักงานที่ทำงานเกี่ยวกับเทคนิค ข้อมูลต่างๆ วัตถุประสงค์ของระบบนี้ จะเป็นระบบที่ช่วยธุรกิจในการ รวบรวมความรู้ใหม่ๆ เข้าสู่ธุรกิจและช่วยในการควบคุมการเคลื่อนย้าย ของงานเอกสาร

4 3.3 ระบบสารสนเทศในระดับการจัดการ (Management-level systems) เป็นระบบสารสนเทศซึ่งสนับสนุน กิจกรรมการตรวจสอบ ควบคุม ตัดสินใจ และบริหารงานของผู้บริหาร ระดับกลางคำถามที่เกิดขึ้นสำหรับระบบในระดับนี้ ระบบสารสนเทศในระดับจัดการบางระบบ สนับสนุนการตัดสินใจที่ ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ เป็นการตัดสินใจกับปัญหาที่มีโครงสร้างที่แน่นอน เป็น คำถามซึ่งความต้องการสารสนเทศไม่ชัดเจน 3.4 ระบบสารสนเทศในระดับกลยุทธ (Strategic-level systems) เป็นระบบสารสนเทศซึ่งสนับสนุนกิจกรรม การวางแผนระยะยาว ของผู้บริหารระดับสูง ระบบนี้ช่วยผู้บริหารระดับสูงจัดการกับการกำหนดกลยุทธ และแนวโน้มในระยะยาวทั้งองค์กร

5


ดาวน์โหลด ppt 1. ความหมายขององค์กรธุรกิจ องค์กรธุรกิจ หมายถึง กลุ่มคนซึ่งร่วมกันทำกิจกรรมทางธุรกิจเพื่อหวัง ผลตอบแทนเป็นกำไรและการลงทุน 2. ระบบสารสนเทศในเชิงธุรกิจ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google