งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูภาราดร ฟุ้งเฟื้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูภาราดร ฟุ้งเฟื้อง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูภาราดร ฟุ้งเฟื้อง
ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผังงาน (Flowchart) วิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูภาราดร ฟุ้งเฟื้อง

2 ข้อตกลงในห้องเรียน

3

4

5

6 Flowchart แผนภาพที่มีการใช้สัญลักษณ์รูปภาพและลูกศรที่แสดงถึงขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม หรือระบบทีละขั้นตอน

7 Flowchart แบ่งได้เป็น 2 ประเภท
1. ผังงานระบบ (System Flowchart) 2. ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart

8 ประโยชน์ของผังงาน ช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานได้ง่าย ไม่สับสน

9 ข้อจำกัดของการเขียนผังงาน
ผังงานเป็นการสื่อความหมายระหว่างบุคคลกับบุคคลมากกว่าที่สื่อความหมายระหว่างบุคคลกับเครื่อง

10 ข้อจำกัดของการเขียนผังงาน
ในบางครั้งจะไม่สามารถทราบได้ว่า ขั้นตอนการทางานใดสำคัญกว่ากัน เพราะทุก ๆ ขั้นตอนจะใช้รูปภาพหรือสัญลักษณ์ในลักษณะเดียวกัน

11 ข้อจำกัดของการเขียนผังงาน
การเขียนผังงานเป็นการสิ้นเปลือง เพราะจะต้องใช้กระดาษและอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อประกอบการเขียนภาพ

12 หลักในการเขียน Flowchart
1. ใช้สัญลักษณ์ที่มีรูปแบบเป็นมาตรฐาน 2. ขนาดของสัญลักษณ์ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

13 หลักในการเขียน Flowchart
3. ควรเขียนทิศทางการไหลของข้อมูล เริ่มจากบนลงล่าง หรือจากซ้ายไปขวา 4. เขียนคาอธิบายให้เขียนภายในสัญลักษณ์ ใช้ข้อความที่เข้าใจง่าย สั้นและชัดเจน

14 หลักในการเขียน Flowchart
5.พยายามให้เกิดจุดตัดน้อยที่สุด หรืออาจใช้สัญลักษณ์ที่เรียกว่า "ตัวเชื่อม" (Connector) แทน 6.หากเป็นไปได้ควรเขียนผังงานให้จบภายในหน้าเดียวกัน

15 หลักในการเขียน Flowchart
7. ผังงานที่ดีควรเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ชัดเจน เข้าใจและติดตามขั้นตอนได้ง่าย 8. จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของงาน ควรมีเพียงจุดเดียว

16 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart

17 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart

18 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart

19 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart

20 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart

21 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart

22 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart

23 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart

24 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียน Flowchart

25

26

27

28

29

30

31


ดาวน์โหลด ppt วิชาคอมพิวเตอร์ คุณครูภาราดร ฟุ้งเฟื้อง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google