งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต พณิชยการ

2 ชื่อเรื่องวิจัย : ชื่อเรื่องวิจัย : การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เกมการศึกษา เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ เรื่อง การบันทึก รายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป วิชา บัญชีเบื้องต้น 2 ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ( ปวช.1) วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ

3 1 ผู้เรียนมีความสับสนเนื่องจาก หน่วยการเรียนมีเนื้อหา ค่อนข้างมาก 2 ผู้เรียนมีความสับสนระหว่าง วิธีการบันทึกบัญชีแบบ Periodic และ Perpetual 3 ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า มาตรฐานกำหนด ปัญหาการ วิจัย

4 1 เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ ผู้เรียน เรื่อง การบันทึกรายการ เกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป 2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เรียนระหว่างการจัดการ เรียนการสอนรูปแบบปกติกับการ จัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม การศึกษา 3 เพื่อวัดความพึงพอใจของผู้เรียนที่มี ต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เกมการศึกษา เรื่อง การบันทึก รายการเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวัน ทั่วไป วัตถุประสงค์การ วิจัย

5 การทดสอบ จำนว น ผู้เรียน คะแนน เต็ม ผ่าน เกณฑ์ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ เฉลี่ย การจัดการเรียนการสอนรูปแบบปกติ 38301512.2640.88 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้เกม การศึกษา 38301520.0568.33 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรู้ ของผู้เรียน

6 ตารางแสดงผลการประเมินผลความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย ใช้เกมการศึกษา

7 1 ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้เกมการศึกษา เปรียบเทียบกับ ผลสัมฤทธิ์จากการประเมินผลการเรียนรู้ของ ผู้เรียนที่ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน แบบปกติพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย ที่ ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ เกมการศึกษา มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ ผ่านกระบวนการ จัดการเรียนการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ที่ระดับ.05 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของ ผู้เรียนที่ผ่านกระบวนการจัดการเรียน การสอนโดยใช้เกมการศึกษา ใน ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจ มาก ( 4.47, S.D. 0.57) สรุปผลการวิจัย

8


ดาวน์โหลด ppt โดย นายยิ่งเจริญ บุญยัง การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ สอนทางอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2557 ประเภท วิจัยการ เรียนการสอน การนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมสื่อการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google