งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในรายวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในรายวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในรายวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้วิจัย นางสาว สุชาดา ชัยเป็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ในปัจจุบันในการศึกษาของนักเรียนนั้น มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ทั้งอายุ เพศ วัยที่เกี่ยวข้องรวมถึงทั้งสภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตของตัวนักเรียน จึงทำให้การเรียนของนักเรียนมีปัญหา ดังนั้นครูส่วนใหญ่ต้องหาวิธีดึงความสนใจของนักเรียนโดยหาวิธีการต่างๆ และการทำกิจกรรมกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนในห้องเรียน เป็นการเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนและเพื่อเป็นการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่ม ในการแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียนแผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนแผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม

4 ประโยชน์ของการวิจัยหรือผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ทําใหไดทราบถึงปจจัยที่เปนสาเหตุสําคัญที่สงต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของนักศึกษา 2. เปนการหาแนวทางแกไขการเรียนการสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อใหนักศึกษามีความสนใจเรียนมากขึ้น

5 ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาครั้งนี้เป็นการผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนกับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง ทค โดยใช้ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจในการเรียน ประกอบไปด้วย - การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม - การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม (แบบเปอร์เซ็นต์)

6 ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตด้านตัวแปร
1. ตัวแปรต้น การทำกิจกรรมกลุ่มช่างอุตสาหกรรม 2. ตัวแปรตาม พฤติกรรมทางการเรียนผ่านการทำงานกิจกรรมร่วมกันในรายวิชาช่างอุตสาหกรรม

7 นิยามศัพท์เฉพาะ กิจกรรมกลุ่ม หมายความว่า การทำงานร่วมกันหลายคน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หมายความว่า การนอนหลับ การคุยเล่น หรือโทรศัพท์ ในห้องเรียน

8 เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย
ขอบเขตการวิจัย การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในรายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรมนักเรียนสาขา เทคนิคคอมพิวเตอร์ การแก้ไขปัญหาขาดความสนใจเรียนในวิชาบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียน พณ.2/2 สาขาบัญชี โรงเรียนอุตรดิดถ์เทคโนโลยี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ - การแก้ไขปัญหาขาดความสนใจเรียนในวิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียนผนกช่างอิเล็คทรอนิกส์ ปวช.1 กลุ่ม 3 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ

9 ประชากร

10 การวิเคราะห์ข้อมูล ขอบเขตการวิจัย
- วิเคราะห์ผลคะแนนการทำแบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และผลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังการเรียน (post-test) นำผลคะแนนมาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน - แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม

11 18 จำนวน นร. ที่ส่ง เปอร์เซ็นต์ 7 35% 90% นักศึกษาจำนวน 16 คน
จากตารางวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม สูงกว่าก่อนเข้าร่วมกิจกรรม นักศึกษาจำนวน 16 คน เทคนิคพื้นฐาน จำนวน นร. ที่ส่ง เปอร์เซ็นต์ ก่อนการเรียนการสอน 7 35% หลังการเรียนการสอน 18 90%


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ในรายวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google