งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน รายวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน รายวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน รายวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ผู้วิจัย นางสาว สุชาดา ชัยเป็ง วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย ในปัจจุบันในการศึกษาของนักเรียนนั้น มี ปัญหาเกี่ยวกับการเรียน ทั้งอายุ เพศ วัยที่ เกี่ยวข้องรวมถึงทั้งสภาวะแวดล้อมที่มีการ เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีที่เข้ามามี บทบาทในชีวิตของตัวนักเรียน จึงทำให้ การเรียนของนักเรียนมีปัญหา ดังนั้นครู ส่วนใหญ่ต้องหาวิธีดึงความสนใจของ นักเรียนโดยหาวิธีการต่างๆ และการทำ กิจกรรมกลุ่ม เพื่อเพิ่มความสนใจในการ เรียนในห้องเรียน เป็นการเพิ่มแรงจูงใจ ในการเรียนและเพื่อเป็นการผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ดี

3 1. เพื่อศึกษาการใช้กิจกรรมกลุ่ม ในการ แก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ของนักเรียน แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 2. เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการเรียนของ นักเรียนแผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัย เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ ก่อนและหลังการใช้กิจกรรมกลุ่ม วัตถุประสงค์

4 1. ทําใหไดทราบถึงปจจัยที่เปนสา เหตุสําคัญที่สงต่อพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ของนักศึกษา 2. เปนการหาแนวทางแกไขการเรียน การสอนไดอยางถูกตองเหมาะสม เพื่อให นักศึกษามีความสนใจเรียนมากขึ้น ประโยชน์ของการวิจัยหรือผลที่คาด ว่าจะได้รับ

5 ขอบเขตการวิจัย ขอบเขตเนื้อหา การศึกษาครั้งนี้เป็นการผลการใช้กิจกรรม กลุ่มเพื่อเพิ่มความสนใจในการเรียนกับ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปีที่ 1 ห้อง ทค. 1 10 5 โดยใช้ประเด็นการ สำรวจความพึงพอใจในการเรียน ประกอบไป ด้วย - การศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี ต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม - การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา วัสดุช่างอุตสาหกรรม ( แบบ เปอร์เซ็นต์ ) ขอบเขตการวิจัย

6 ขอบเขตด้านตัวแปร 1. ตัวแปรต้น การทำกิจกรรมกลุ่มช่าง อุตสาหกรรม 2. ตัวแปรตาม พฤติกรรมทางการเรียนผ่านการ ทำงานกิจกรรมร่วมกันในรายวิชาช่าง อุตสาหกรรม ขอบเขตการวิจัย

7 กิจกรรมกลุ่ม หมายความว่า การทำงาน ร่วมกันหลายคน เพื่อให้ประสบผลสำเร็จ พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ หมายความว่า การนอนหลับ การคุยเล่น หรือ โทรศัพท์ ในห้องเรียน นิยามศัพท์เฉพาะ

8 ขอบเขตการวิจัย การใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขจาก พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในรายวิชาวัสดุ ช่างอุตสาหกรรมนักเรียนสาขา เทคนิค คอมพิวเตอร์ 1105 - การแก้ไขปัญหาขาดความสนใจเรียนใน วิชาบัญชีห้างหุ้นส่วนของนักเรียน พณ.2/2 สาขาบัญชี โรงเรียนอุตรดิดถ์เทคโนโลยี อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ - การแก้ไขปัญหาขาดความสนใจเรียนใน วิชาการเงินส่วนบุคคลของนักเรียนผนกช่าง อิเล็คทรอนิกส์ ปวช.1 กลุ่ม 3 วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ เอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

9 ประชากร

10 ขอบเขตการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล - วิเคราะห์ผลคะแนนการทำ แบบทดสอบก่อนเรียน (pre-test) และ ผลคะแนนการทำแบบทดสอบหลังการ เรียน (post-test) นำผลคะแนนมา เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียน - แบบสอบถามความพึงพอใจของ นักศึกษาที่มีต่อการทำกิจกรรมกลุ่ม

11 นักศึกษา จำนวน 16 คน เทคนิคพื้นฐาน จำนวน นร. ที่ส่ง เปอร์เซ็นต์ ก่อนการเรียน การสอน 735 % หลังการเรียน การสอน 18 90 % จากตารางวิเคราะห์ข้อมูลพบว่านักศึกษาที่เข้าร่วม กิจกรรมการเรียนการสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน รายวิชาวัสดุช่างอุตสาหกรรม สูงกว่าก่อน เข้าร่วมกิจกรรม


ดาวน์โหลด ppt วิจัยในชั้นเรียน ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อแก้ไขพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ใน รายวิชาช่างอุตสาหกรรม แผนก ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google