งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาจีนกับบุคคลที่มีชื่อเสียง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาจีนกับบุคคลที่มีชื่อเสียง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ. เชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาจีนกับบุคคลที่มีชื่อเสียง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ. เชียงใหม่

2 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่าน จากสื่อประเภทต่างๆ และแสดง ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แสดงความรู้สึกและความ คิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับ วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และนำไปใช้ได้อย่าง เหมาะสมกับกาลเทศะ มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ ต่างๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน และสังคม

3 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 1. รู้จักการคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเรื่องดาราหรือบุคคลที่ชื่น ชอบ 2. มีความรู้โครงสร้างไวยากรณ์เกี่ยวกับเรื่องดาราหรือ บุคคลที่ชื่นชอบ 3. รู้จักการถาม ตอบ เกี่ยวกับเรื่องดาราหรือบุคคลที่ชื่น ชอบ

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ คำถามสร้างพลังคิด นักเรียนจงบอกอาชีพที่นักเรียนสนใจ เพราะอะไร คำถามประจำหน่วย แต่ละบุคคลประกอบอาชีพอะไร คำถามประจำบท บุคคลที่มีชื่อเสียงที่นักเรียนรู้จักมีใครบ้าง

5 เครื่องมือการประเมิน ก่อนเริ่มจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบก่อนเรียน ระหว่างการจัดการเรียนรู้ การสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในห้องเรียน สิ้นสุดาการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบหลังเรียน และชิ้นงานที่ได้รับหมอบ หมาย

6 โครงงาน : บุคคลที่มีชื่อเสียงของ ประเทศจีน เป้าหมาย - นักเรียนสามารถทราบประวัติบุคคลที่มีชื่อเสียงที่นักเรียน เลือกได้ - นักเรียนสามารถเรียนรู้จุดประสบผลสำเร็จที่ทำให้บุคคล เหล่านี้มีชื่อเสียงและนำมาปรับใช้กับการเรียนและ ชีวิตประจำวันได้ บทบาท - ศึกษาและค้นคว้าเกี่ยวกับบุคคลที่มีชื่อเสียงของ จีนและสามารถนำข้อคิดไปปรับใช้กับการเรียนและ ชีวิตประจำวันได้ กลุ่มผู้ชม - นักเรียนสายศิลป์ - ภาษาจีน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4 ชุดกิจกรรมและภาระชิ้นงาน - นักเรียนแสดงบทบาทสมมุติเกี่ยวกับประวัติของบุคคลที่มี ชื่อเสียงที่นักเรียน และเขียนเรียงความผ่านสื่อ ICT เรื่อง ความประทับใจและการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมของหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง ภาษาจีนกับบุคคลที่มีชื่อเสียง มัธยมศึกษาปีที่ 4 ครูสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล โรงเรียนพร้าววิทยาคม จ. เชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google