งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในอดีตที่ผ่านมาบนถนนหนทางเต็มไปด้วยรถ มากมาย เมื่อใช้กันเยอะๆ ความวุ่นวาย และความไม่มี ระเบียบวินัยบนท้องถนนจึงเกิดขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุ หลายๆครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในอดีตที่ผ่านมาบนถนนหนทางเต็มไปด้วยรถ มากมาย เมื่อใช้กันเยอะๆ ความวุ่นวาย และความไม่มี ระเบียบวินัยบนท้องถนนจึงเกิดขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุ หลายๆครั้ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ในอดีตที่ผ่านมาบนถนนหนทางเต็มไปด้วยรถ มากมาย เมื่อใช้กันเยอะๆ ความวุ่นวาย และความไม่มี ระเบียบวินัยบนท้องถนนจึงเกิดขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุ หลายๆครั้ง แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการคิดค้น ไฟสัญญาณจราจรขึ้นมาเพื่อให้การจราจรบนท้อง ถนนมีความเป็นระเบียบมากขึ้นทางวิทยาลัยฯได้ บรรจุวิชาโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์เนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมสัญญาณไฟจรจาจรที่มุ่งเน้น ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการออกแบบ ระบบควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วยเหตุผลดังกล่าว นี้ผู้จัดทำงานวิจัยจึงต้องทำการหาผลของการใช้ ชุดฝึกและสาธิต 4 แยกไฟจราจร พร้อมโครงการ สอนที่จัดขึ้นมาจากประสบการณ์จริงไว้ใช้สำหรับใช้ สอนนักศึกษา

3 1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในวิชา โปรแกรมเบิลคอนโทรลเลอร์ 2. เพื่อหาผลของการใช้ชุดฝึกและสาธิต 4 แยกไฟจราจร 3. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ ชุดฝึกและสาธิต 4 แยกไฟจราจร

4 ผลที่ได้จากการประเมินประสิทธิภาพ ชุดฝึกและสาธิต 4 แยกไฟจราจร ได้ระดับ คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.1 คือภาพรวมที่ได้ของ ชุดฝึกและสาธิต 4 แยกไฟจราจร อยู่ใน ระดับดี

5 ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนก่อน – หลังการใช้ชุดฝึก และสาธิต 4 แยกไฟจราจร แบบทดสอบสัมฤทธิ์ ผลทางการเรียน ค่าเฉลี่ย ( คะแนนเต็ม 30 คะแนน ) ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน ก่อนเรียน 10.31.121 หลังเรียน 21.40.832 ร้อยละของคะแนนที่ เพิ่ม 37.00

6 จากตาราง แสดงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน โดยก่อนเรียนนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 10.3 คะแนน หลังการใช้ชุดฝึกและสาธิต 4 แยกไฟจราจร มีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 21.4 เมื่อ พิจารณาพบว่า ร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นหลัง การใช้ชุดฝึกและสาธิต 4 แยกไฟจราจรเท่ากับ 37.00

7


ดาวน์โหลด ppt ในอดีตที่ผ่านมาบนถนนหนทางเต็มไปด้วยรถ มากมาย เมื่อใช้กันเยอะๆ ความวุ่นวาย และความไม่มี ระเบียบวินัยบนท้องถนนจึงเกิดขึ้นทำให้เกิดอุบัติเหตุ หลายๆครั้ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google