งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่องานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดย การทักทายของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่องานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดย การทักทายของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่องานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดย การทักทายของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล บริหารธุรกิจ โดย … โดย … นางสาวศรีนันท รา สีทองสุข

2 ปัญหาของการวิจัย 1. นักศึกษาขาดความคล่องและความมั่นใจ ในการพูดติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ 2. นักศึกษาไม่กล้าแสดงออกในการฝึกทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ 3. การพูดภาษาอังกฤษในแต่ละสถานการณ์ นักศึกษารู้คำศัพท์น้อย 4. ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับใช้เป็น ภาษากลางในการติดต่อ สื่อสารกัน ในกลุ่มประเทศอาเซียน

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อหาประสิทธิภาพของการ สนทนาโดยการทักทาย ตาม เกณฑ์ 50/50 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน เรียนและหลังเรียน โดยการ พัฒนาความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษ เพื่อการสนทนา โดยการทักทาย

4 ตารางเปรียบเทียบผลการใช้ แบบฝึกการพูดภาษาอังกฤษเพื่อ การสนทนาโดยการทักทาย การประเมินผล n XS.D.t ก่อนการทดลอง 4422.345.60 หลังการทดลอง 4425.185.374.29

5 การหาประสิทธิภาพของแบบฝึกการ พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดย การทักทายตามเกณฑ์ 50/50 จำนวน นศ. คะแนนแบบฝึกฯ คะแนนรวม (60) คะแนนสอบ หลังเรียน (40) ชุดที่ ( คะแนนเต็ม ) 1(10)2(10)3(10)4(10)5(10)6(10) 444854644874774845101,4551,108 ร้อยละ 55.1152.7355.3454.2055.0057.9555.1162.95

6 สรุปผลการวิจัย สรุปผลการวิจัย 1. ความสามารถด้านการพูด ภาษาอังกฤษ ด้วยแบบฝึกการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดยการ ทักทายของนักศึกษาหลัง การ ทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 2. ระหว่างการทดลองประสิทธิภาพใน การฝึกพูดฯของนักศึกษา เพิ่มขึ้น เป็น 55.11/62.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้ง ไว้คือ 50/50

7 จบการนำเสนอ ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ชื่องานวิจัยเรื่อง : การพัฒนาความสามารถในการพูด ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาโดย การทักทายของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google