งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2554 โดยการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร โดย

2 ความเป็นมาและความสำคัญของ ปัญหา ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ การสอบกลางภาคเรียน เนื่องมาจากผู้เรียนขาดทักษะในการใช้คำศัพท์ บัญชีในการจัดทำบัญชี ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษจึง ส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการ จัดทำบัญชี ผู้เรียนมีพื้นฐานการจัดทำบัญชีเป็นภาษาไทย ค่อนข้างอ่อน ความสำคัญของกลุ่มเพื่อนจะช่วยปรับทัศนคติ และช่วยเหลือกันระหว่างการเรียน ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชีได้ดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2554 สมมติฐานของการวิจัย การเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร มีผล ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชีเพิ่มขึ้นอย่าง น้อย 20% จากผลการสอบกลางภาคเรียน

4 ระเบียบวิธี วิจัย ประชากร นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาบัญชี วิทยาลัย อาชีวศึกษาสันติราษฎร์ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3/2 สาขาบัญชี จำนวน 35 คน ตัวแปรที่ศึกษา : ตัวแปรต้นการเรียนแบบร่วมมือกลุ่ม กัลยาณมิตร ตัวแปรตามผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ พนักงานบัญชี ระยะเวลาการทำวิจัย 1 ภาคการศึกษา ( ภาคเรียนที่ 2/2554)

5 ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบทดสอบย่อย 2. แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย 3. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อ พนักงานบัญชีของภาคเรียนที่ 2/2554 ขอบเขตเนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงบัญชี กระดาษทำการและการจัดทำงบการเงินเป็น ภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงาน บัญชี ข้อตกลงเบื้องต้น การเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร จะต้อง เป็นกลุ่มที่ผู้สอนเป็น ผู้จัดให้ เนื่องจากได้มี การพิจารณาในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง ผลการเรียน พฤติกรรม และความเข้ากันได้ในเรื่อง นิสัยส่วนตัวของผู้เรียน

6 ประโยชน์ที่คาดว่า จะได้รับ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชีที่มากขึ้น กว่าเดิม ผู้สอนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนใน รายวิชาอื่นๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้น เป็นสิ่งสะท้อนถึงการพัฒนาศักยภาพของ ผู้เรียนตามนโยบายในการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากร คุณภาพ

7 กราฟแสดงค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและ หลังการเรียน แบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงาน บัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาการ บัญชี ผลการศึกษา

8

9 อภิปรายผลการศึกษา ผู้เรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้น มีความพอใจกับการเรียน - การสอนในรูปแบบ ความร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจและช่วยเหลือ ซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งจะเห็นได้จาก พัฒนาการของ การส่งงานที่ได้รับ มอบหมาย ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษซึ่ง ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ สูงขึ้น มีข้อจำกัดที่ผู้สอนต้องพิจารณาถึงความ แตกต่างของผู้เรียน ในเรื่องของผล การเรียน พฤติกรรม และความเข้ากันได้ และนิสัยส่วนตัวของผู้เรียน

10 ข้อเสนอแนะ ควรนำวิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่ม กัลยาณมิตรไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อเพิ่ม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และจิตพิสัยให้กับ ผู้เรียน รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของ ผู้เรียน ที่มีผลการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์และมี พัฒนาการที่สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google