งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี ของนักศึกษา ระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2554 โดยการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร โดย อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส

2 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์การสอบกลางภาคเรียน เนื่องมาจากผู้เรียนขาดทักษะในการใช้คำศัพท์บัญชีในการจัดทำบัญชี ผู้เรียนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษจึงส่งผลกระทบต่อการใช้ภาษาอังกฤษในการจัดทำบัญชี ผู้เรียนมีพื้นฐานการจัดทำบัญชีเป็นภาษาไทยค่อนข้างอ่อน ความสำคัญของกลุ่มเพื่อนจะช่วยปรับทัศนคติ และช่วยเหลือกันระหว่างการเรียน ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชีได้ดีขึ้น

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี ของนักศึกษาระดับ ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ฯ ภาคเรียนที่ 2/2554 สมมติฐานของการวิจัย การเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร มีผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชีเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20% จากผลการสอบกลางภาคเรียน

4 ระเบียบวิธีวิจัย ประชากร
นักศึกษาระดับ ปวช.3 สาขาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 3/2 สาขาบัญชี จำนวน 35 คน ตัวแปรที่ศึกษา : ตัวแปรต้น การเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร ตัวแปรตาม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ พนักงานบัญชี ระยะเวลาการทำวิจัย 1 ภาคการศึกษา (ภาคเรียนที่ 2/2554)

5 ระเบียบวิธีวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1. แบบทดสอบย่อย
1. แบบทดสอบย่อย 2. แบบประเมินผลงานที่มอบหมาย 3. แบบบันทึกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ พนักงานบัญชีของภาคเรียนที่ 2/2554 ขอบเขตเนื้อหาสาระ หน่วยการเรียนรู้เรื่องการปรับปรุงบัญชี กระดาษทำการและการจัดทำงบการเงินเป็นภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี ข้อตกลงเบื้องต้น การเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร จะต้องเป็นกลุ่มที่ผู้สอนเป็น ผู้จัดให้ เนื่องจากได้มีการพิจารณาในเรื่องของความแตกต่างระหว่าง ผลการเรียน พฤติกรรม และความเข้ากันได้ในเรื่องนิสัยส่วนตัวของผู้เรียน

6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชีที่มากขึ้นกว่าเดิม ผู้สอนมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาผู้เรียนในรายวิชาอื่นๆ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เพิ่มขึ้นเป็นสิ่งสะท้อนถึงการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนตามนโยบายในการจัดการศึกษาของ วิทยาลัยฯ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นประชากรคุณภาพ

7 ผลการศึกษา กราฟแสดงค่าร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังการเรียน แบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร วิชาภาษาอังกฤษเพื่อพนักงานบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาการบัญชี

8

9 อภิปรายผลการศึกษา ผู้เรียนมีพัฒนาการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น
มีความพอใจกับการเรียน-การสอนในรูปแบบความร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตร มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีน้ำใจและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีความรับผิดชอบที่สูงขึ้นซึ่งจะเห็นได้จากพัฒนาการของ การส่งงานที่ได้รับมอบหมาย ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาอังกฤษซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น มีข้อจำกัดที่ผู้สอนต้องพิจารณาถึงความแตกต่างของผู้เรียน ในเรื่องของผลการเรียน พฤติกรรม และความเข้ากันได้ และนิสัยส่วนตัวของผู้เรียน

10 ข้อเสนอแนะ ควรนำวิธีการเรียนแบบร่วมมือกลุ่มกัลยาณมิตรไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และจิตพิสัยให้กับผู้เรียน รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่มีผลการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์และมีพัฒนาการที่สูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์ชรินทร ชะเอมเทส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google