งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนที่งอกงามในการทำงาน ด้านเอชไอวี / เอดส์ ของพี่น้อง ภาคีกพอ. ภาคเหนือ 25 ปี เบญจเพศ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พันธกิจเอดส์แห่งประเทศ ไทย มูลนิธิเอดส์เน็ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนที่งอกงามในการทำงาน ด้านเอชไอวี / เอดส์ ของพี่น้อง ภาคีกพอ. ภาคเหนือ 25 ปี เบญจเพศ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พันธกิจเอดส์แห่งประเทศ ไทย มูลนิธิเอดส์เน็ท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนที่งอกงามในการทำงาน ด้านเอชไอวี / เอดส์ ของพี่น้อง ภาคีกพอ. ภาคเหนือ 25 ปี เบญจเพศ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พันธกิจเอดส์แห่งประเทศ ไทย มูลนิธิเอดส์เน็ท มูลนิธิพะเยา เครือข่าย เพื่อนๆผู้มีเชื้อ เครือข่ายองค์กรศาสนา มูลนิธิ ข่ายเอ็มพาว์เวอร์ เครือข่ายเยาวชน มูลนิธิ เอ็มพลัส เครือข่ายชาติพันธุ์ และมูลนิธิศุภนิมิจ

2 บทเรียนเรื่องความคุ้มทุนในการใช้ทรัพยากรในการ ดำเนินงาน “ ทำเยอะแต่ได้ผลน้อยลง ทั้งปริมาณ หรือ คุณภาพ ” บทเรียนเรื่องการทำงานร่วมระหว่างภาคี ภาครัฐ “ ทุก ด้านทุกระดับ ” ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน “CSR” ที่ เกื้อกูลกัน บทเรียนเรื่องการทำงานร่วม กับ ท้องถิ่น “ การเปลี่ยนวิธี คิดเกี่ยวกับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น เช่น กองทุนหลักประกันสุขภาพ รพ. สต. อปท. ผู้นำชุมชน ” บทเรียนเรื่อง การสร้างแรงจูงใจที่นำไปสู่ การเข้าถึง ระบบบริการตรวจ VCT,HCT “ แรงจูงใจภายใน และ แรงจูงใจภายนอก ” ซึ่งมีตัวแทนกลุ่มต่างๆพาเพื่อนๆเข้าสู่ ระบบบริการ ข้อท้าทายเรื่องการรองรับผลกระทบหลังจากการรับ บริการการตรวจเลือด บทเรียนเรื่อง การดำเนินงานการลดการตีตรา และ เลือกปฏิบัติ “ การลดการตีตราจากภายใน และภายนอก ” บทเรียนเรื่อง ความยั่งยืนของการดำเนินงานด้านเอช ไอวีเอดส์ “ คนทำงาน, กลไก, ทรัพยากร ” บทเรียนเรื่อง การชี้เฉพาะเจาะจงตัวกลุ่มเป้าหมายใน การดำเนินงาน อาจไม่ได้แก้ไขปัญหาได้อย่างรอบด้าน “ การมองว่าปัญหาเฉพาะกลุ่ม ”

3 แนวทางก้าวต่อในอนาตคจาก บทเรียนบทเรียน และข้อท้าทาย ในบทบาทของ กพอ. มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พันธกิจเอดส์แห่งประเทศ ไทย มูลนิธิเอดส์เน็ท มูลนิธิพะเยา เครือข่าย เพื่อนๆผู้มีเชื้อ เครือข่ายองค์กรศาสนา มูลนิธิ ข่ายเอ็มพาว์เวอร์ เครือข่ายเยาวชน มูลนิธิ เอ็มพลัส เครือข่ายชาติพันธุ์ และมูลนิธิศุภนิมิจ

4 ในประเด็นความยั่งยืนในการดำเนินงานด้าน เอชไอวี / เอดส์ “ คนทำงาน, กลไก, ทรัพยากร ” การติดตั้งโครงการ หรือแนวทางการดำเนินงาน ด้านเอชไอวี / เอดส์ ที่มีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล จากการดำเนินงานของภาคประชา สังคม ในระบบปกติของ ชุมชน รัฐ และเอกชน โดยเฉพาะประเด็นคุณภาพชีวิตตามวิถีปกติ ที่ ให้ความสำคัญ การพัฒนาความเชี่ยวชาญ ด้านประเด็นงาน ด้านการพัฒนากลไกการทำงาน การเข้าไปเป็น ส่วนหนึ่งของกลไกการการทำงาน ทั้งทางตรง หรือทางอ้อม การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทำงาน มีสุข แล้วปันสุข

5 ทิศทางการดำเนินงาน จากกลุ่มประชากรต่างๆ ลุกขึ้นมาดำเนินงาน โดยไม่ได้มองเพียงการตรวจเลือกหาเอชไอวี เพียงอย่างเดียว แต่มองถึงสุขภาพ สิทธิ การ ดำเนินชีวิตอย่างภาคภูมิใจในชุมชน และสังคม คุณภาพชิวตที่ดี “ ขยับงานเอดส์เข้าสู่งาน ส่งเสริมคุณภาพคุณภาพชีวิต ” ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวไม่ได้ทำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนที่งอกงามในการทำงาน ด้านเอชไอวี / เอดส์ ของพี่น้อง ภาคีกพอ. ภาคเหนือ 25 ปี เบญจเพศ มูลนิธิเข้าถึงเอดส์ พันธกิจเอดส์แห่งประเทศ ไทย มูลนิธิเอดส์เน็ท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google