งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ
กรมควบคุมโรค

2 ลดตายก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs 25%
KPI : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี ( ) ลดตายก่อนวัยอันควรจากโรค NCDs 25% ลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 10 % ลดการขาดกิจกรรม ทางกาย 10 % ลดการบริโภคยาสูบ 30 % ลดการบริโภคเกลือ/โซเดียม 30% ลดภาวะความดันโลหิตสูง 25 % ภาวะเบาหวานและอ้วนไม่ให้เพิ่ม ยาและเทคโนโลยีที่จำเป็นครอบคลุม 80% ผู้ที่เสี่ยงสูงต่อ CVD ได้รับยาและคำปรึกษา 50% สร้างเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตในประชากร ป้องกันการเกิดโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง ป้องกันและชะลอการดำเนินโรค สู่ภาวะแทรกซ้อนและการเป็นซ้ำ ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร ตำบลจัดการสุขภาพ สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัยฯ การบังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่) พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล คลินิก NCD คุณภาพ การประเมินและจัดการโอกาสเสี่ยงต่อ CVD DHS + system manager ระดับจังหวัด/อำเภอ กรม คร. กรม อ. กรม พ./กรม อ. กรม พ.

3 บูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2558
ผลลัพธ์ : ลดป่วย ลดตาย จากโรคNCDs โรคจากการประกอบอาชีพ ลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพในสถานบริการสาธารณสุข ทุกระดับ - ระบบสุขภาพอำเภอ--จัดระบบข้อมูลข่าวสาร: 43 แฟ้ม IS - M&E - ตำบลจัดการสุขภาพ/ Healthy workplace - บังคับใช้กฎหมาย 1.ขับเคลื่อนตำบลจัดการสุขภาพ /Healthy Workplace 2 บังคับใช้กฎหมายสุรา-ยาสูบ 3. พัฒนาการดำเนินงานด้านอุบัติเหตุจราจร - สอบสวนอุบัติเหตุ - บูรณาการทุกหน่วยงานในระดับจังหวัด Population Approach Individual Approach 1.การควบคุม DM HT - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ -มุ่งเน้น Behavior Change 2.พัฒนาการจัดการความเสี่ยง CVD -พัฒนา/เร่งรัดการใช้ CVD Risk assessment -จัดการ Specific group Behavior Change 1.มาตรการ สร้างเสริมสุขภาพและวิถีชีวิตในประชากร 2. มาตรการ พัฒนาคลินิกบริการและการจัดการโรค มาตรการสนับสนุน คู่มือบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน คู่มือบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในคลินิก NCDคุณภาพ คู่มือบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชุมชน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข การพัฒนาระบบสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน M&E

4 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

5

6

7

8 แหล่งข้อมูล : MedResNet 2557

9

10 งาน NCD ที่จะขับเคลื่อน
การป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไต(CKD)ใน ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค CVD

11 กิจกรรมที่ดำเนินการ นำร่องการประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทองเพื่อให้ได้รูปแบบการปรับ พฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยงฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะแทรกซ้อนทางไตใน ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง คู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรค NCD

12 กิจกรรมที่ดำเนินการ ปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียด แนวทางการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้มี ความถูกต้อง เหมาะสม ภาวะแทรกซ้อนทางไต ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานเข้าจอประสาทตา ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า การประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง

13 งานด้านอุบัติเหตุ 1. มาตรการองค์กร
2. ความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศการ สงกรานต์ เปิดตัววันที่ 9 เมษายน 2558 มาตรการเน้นหนัก เช่น ด่านชุมชน การบังคับใช้ กฎหมาย แก้ไขจุดเสี่ยง ประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง

14 ขอบคุณ NCD


ดาวน์โหลด ppt ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google