งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

2 ลดตายก่อน วัยอันควร จากโรค NCDs 25% ลดการ บริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 10 % ลดการขาด กิจกรรม ทางกาย 10 % ลดการ บริโภคยาสูบ 30 % ลดการ บริโภคเกลือ/ โซเดียม 30% ลดภาวะความ ดันโลหิตสูง 25 % ลดภาวะความ ดันโลหิตสูง 25 % ภาวะเบาหวาน และอ้วนไม่ให้ เพิ่ม ยาและ เทคโนโลยีที่ จำเป็น ครอบคลุม 80% ผู้ที่เสี่ยงสูง ต่อ CVD ได้รับยาและ คำปรึกษา 50% สร้างเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตในประชากร ป้องกันการเกิดโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง ป้องกันและชะลอการดำเนินโรค สู่ภาวะแทรกซ้อนและการเป็นซ้ำ ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร  ตำบลจัดการสุขภาพ  สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัยฯ  การบังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่) ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร  ตำบลจัดการสุขภาพ  สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัยฯ  การบังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่) พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล  คลินิก NCD คุณภาพ  การประเมินและจัดการโอกาสเสี่ยงต่อ CVD พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล  คลินิก NCD คุณภาพ  การประเมินและจัดการโอกาสเสี่ยงต่อ CVD DHS + system manager ระดับจังหวัด/อำเภอ กรม คร. กรม อ. กรม พ./กรม อ. กรม พ. กรม อ. กรม คร. เป้าหมายบริการ : ลดปัญหาจากโรค NCD (ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดตาย) KPI 2558 : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี (2558-2562)

3 - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ในสถานบริการ สาธารณสุข ทุกระดับ - ระบบสุขภาพอำเภอ- -จัดระบบข้อมูล ข่าวสาร: 43 แฟ้ม IS - M&E - ตำบลจัดการ สุขภาพ/ Healthy workplace - บังคับใช้ กฎหมาย การพัฒนาระบบสร้างเสริม สุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน คู่มือบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย ทำงาน คู่มือบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน คลินิก NCDคุณภาพ คู่มือบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน ชุมชน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข บูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ 2558 1.มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร 1.มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร 2. มาตรการ พัฒนาคลินิก บริการและ การจัดการ โรค M&E มาตรการสนับสนุน 1.การควบคุม DM HT - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ -มุ่งเน้น Behavior Change 2.พัฒนาการ จัดการความเสี่ยง CVD -พัฒนา/เร่งรัดการ ใช้ CVD Risk assessment -จัดการ Specific group Behavior Change 1.ขับเคลื่อนตำบล จัดการสุขภาพ /Healthy Workplace 2 บังคับใช้ กฎหมายสุรา-ยาสูบ 3. พัฒนาการ ดำเนินงานด้าน อุบัติเหตุจราจร - สอบสวนอุบัติเหตุ - บูรณาการทุก หน่วยงานในระดับ จังหวัด ผลลัพธ์ : ลดป่วย ลดตาย จากโรคNCDs โรคจากการประกอบอาชีพ ลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Population Approach Individual Approach

4 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

5

6

7

8 แหล่งข้อมูล : MedResNet 2557

9

10 งาน NCD ที่จะขับเคลื่อน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไต(CKD)ใน ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค CVD

11 กิจกรรมที่ดำเนินการ นำร่องการประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทองเพื่อให้ได้รูปแบบการปรับ พฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยงฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะแทรกซ้อนทางไตใน ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง คู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรค N CD

12 กิจกรรมที่ดำเนินการ  ปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียด แนวทางการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้มี ความถูกต้อง เหมาะสม 1)ภาวะแทรกซ้อนทางไต 2)ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานเข้าจอประสาทตา 3)ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 4)การประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด  สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง

13 งานด้านอุบัติเหตุ 1. มาตรการองค์กร 2. ความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศการ สงกรานต์ เปิดตัววันที่ 9 เมษายน 2558 มาตรการเน้นหนัก เช่น ด่านชุมชน การบังคับใช้ กฎหมาย แก้ไขจุดเสี่ยง ประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง

14


ดาวน์โหลด ppt ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google