งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค

2 ลดตายก่อน วัยอันควร จากโรค NCDs 25% ลดการ บริโภค เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ 10 % ลดการขาด กิจกรรม ทางกาย 10 % ลดการ บริโภคยาสูบ 30 % ลดการ บริโภคเกลือ/ โซเดียม 30% ลดภาวะความ ดันโลหิตสูง 25 % ลดภาวะความ ดันโลหิตสูง 25 % ภาวะเบาหวาน และอ้วนไม่ให้ เพิ่ม ยาและ เทคโนโลยีที่ จำเป็น ครอบคลุม 80% ผู้ที่เสี่ยงสูง ต่อ CVD ได้รับยาและ คำปรึกษา 50% สร้างเสริมสุขภาพ และวิถีชีวิตในประชากร ป้องกันการเกิดโรค ในกลุ่มเสี่ยงสูง ป้องกันและชะลอการดำเนินโรค สู่ภาวะแทรกซ้อนและการเป็นซ้ำ ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร  ตำบลจัดการสุขภาพ  สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัยฯ  การบังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่) ลดพฤติกรรม/ปัจจัยเสี่ยงในประชากร  ตำบลจัดการสุขภาพ  สถานที่ทำงาน/สปก.ปลอดโรค ปลอดภัยฯ  การบังคับใช้กฎหมาย (สุรา บุหรี่) พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล  คลินิก NCD คุณภาพ  การประเมินและจัดการโอกาสเสี่ยงต่อ CVD พัฒนาการจัดการโรคและลดเสี่ยงรายบุคคล  คลินิก NCD คุณภาพ  การประเมินและจัดการโอกาสเสี่ยงต่อ CVD DHS + system manager ระดับจังหวัด/อำเภอ กรม คร. กรม อ. กรม พ./กรม อ. กรม พ. กรม อ. กรม คร. เป้าหมายบริการ : ลดปัญหาจากโรค NCD (ลดพฤติกรรมเสี่ยง ลดป่วย ลดภาวะแทรกซ้อน ลดตาย) KPI 2558 : อัตราตายจากโรคหลอดเลือดหัวใจลดลงร้อยละ 10 ภายใน 5 ปี ( )

3 - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ ในสถานบริการ สาธารณสุข ทุกระดับ - ระบบสุขภาพอำเภอ- -จัดระบบข้อมูล ข่าวสาร: 43 แฟ้ม IS - M&E - ตำบลจัดการ สุขภาพ/ Healthy workplace - บังคับใช้ กฎหมาย การพัฒนาระบบสร้างเสริม สุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน คู่มือบูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัย ทำงาน คู่มือบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน คลินิก NCDคุณภาพ คู่มือบูรณาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใน ชุมชน สำหรับบุคลากรสาธารณสุข บูรณาการพัฒนาสุขภาพกลุ่มวัยทำงาน ปีงบประมาณ มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร 1.มาตรการ สร้างเสริม สุขภาพและ วิถีชีวิตใน ประชากร 2. มาตรการ พัฒนาคลินิก บริการและ การจัดการ โรค M&E มาตรการสนับสนุน 1.การควบคุม DM HT - พัฒนาคลินิก NCD คุณภาพ -มุ่งเน้น Behavior Change 2.พัฒนาการ จัดการความเสี่ยง CVD -พัฒนา/เร่งรัดการ ใช้ CVD Risk assessment -จัดการ Specific group Behavior Change 1.ขับเคลื่อนตำบล จัดการสุขภาพ /Healthy Workplace 2 บังคับใช้ กฎหมายสุรา-ยาสูบ 3. พัฒนาการ ดำเนินงานด้าน อุบัติเหตุจราจร - สอบสวนอุบัติเหตุ - บูรณาการทุก หน่วยงานในระดับ จังหวัด ผลลัพธ์ : ลดป่วย ลดตาย จากโรคNCDs โรคจากการประกอบอาชีพ ลดบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน Population Approach Individual Approach

4 สถานการณ์โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

5

6

7

8 แหล่งข้อมูล : MedResNet 2557

9

10 งาน NCD ที่จะขับเคลื่อน การป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางไต(CKD)ใน ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง การประเมินโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรค CVD

11 กิจกรรมที่ดำเนินการ นำร่องการประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด ใน จ.สิงห์บุรี และ จ.อ่างทองเพื่อให้ได้รูปแบบการปรับ พฤติกรรมเพื่อลดเสี่ยงฯ การพัฒนารูปแบบการจัดการภาวะแทรกซ้อนทางไตใน ผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง คู่มือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดโรค N CD

12 กิจกรรมที่ดำเนินการ  ปรับปรุงเนื้อหาและรายละเอียด แนวทางการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง ให้มี ความถูกต้อง เหมาะสม 1)ภาวะแทรกซ้อนทางไต 2)ภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวานเข้าจอประสาทตา 3)ภาวะแทรกซ้อนทางเท้า 4)การประเมินโอกาสเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือด  สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมการคัดกรอง ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มป่วยและกลุ่มเสี่ยงสูง

13 งานด้านอุบัติเหตุ 1. มาตรการองค์กร 2. ความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศการ สงกรานต์ เปิดตัววันที่ 9 เมษายน 2558 มาตรการเน้นหนัก เช่น ด่านชุมชน การบังคับใช้ กฎหมาย แก้ไขจุดเสี่ยง ประชาสัมพันธ์จุดเสี่ยง

14


ดาวน์โหลด ppt ขับเคลื่อนงานด้านโรคไม่ติดต่อ และการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google