งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค. 30 ส. ค. ก.ย.ก.ย. แผน ( ลบ.) 55. 89 11 2.8 0 205.45 318.18 482.07 673.97 91 4.6 2 1,11 5.99 1,30 4.44 1,47 4.78 1,60 4.07 1,75 3.15 ผล ( ล บ.) 42. 02 94. 00 159.54 231.25 295.61 376.40 49 5.1 2 614. 38 765. 97 886. 52 1,01 7.25 แผน ( %) 11. 72 38. 44 74. 41 100 ผล (% ) 2. 40 5.3 6 9.1 0 13. 19 16. 86 21. 47 28. 24 35. 04 43. 69 50. 57 58. 02 หน่วย : ล้านบาท

3 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบบุคลากร ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. 30 ส. ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น 45. 10 90. 20 135. 30 180. 41 22 5.5 1 27 0.6 1 315.71 360. 81 405. 91 451. 02 496. 12 541. 22 ผลงาน 40. 99 83. 25 127. 28 170. 63 21 3.3 7 25 6.6 7 302.74 345. 91 391. 99 436. 50 481. 09 หน่วย : ล้านบาท

4 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. 30 ส. ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น 8.2 0 16. 41 31.2 7 46.1 4 61 75. 87 90. 74 105. 60 120. 47 135. 33 143. 54 151. 74 ผลงาน 1.0 3 10. 47 18.7 0 29.1 9 37. 82 3 46. 09 54. 57 69.1 6 82.0 7 94.5 0 113. 78 หน่วย : ล้านบาท

5 แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่าย งบลงทุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. 30 ส. ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น - 1.0 1 10.9 4 50.9 7 12 3.4 4 23 1.1 375.29 506. 23 610. 30 698. 85 769. 80 860. 83 ผลงาน --9.78 22.9 8 33. 95 6 54. 08 96. 42 152. 44 241. 70 297. 11 348. 30 หน่วย : ล้านบาท

6 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบอุดหนุน ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น ----- 12. 12 ------ ผลงาน ------ 12. 12 12.1 9 หน่วย : ล้านบาท

7 แผนภูมิแสดงผลการใช้จ่าย งบรายจ่ายอื่น ปีงบประมาณ 2549 การใช้ จ่าย ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. 30 ส. ค. ก.ย.ก.ย. แผนงา น 2.5 9 5.1 7 27.9 3 40.6 6 72. 11 84. 28 120.76 131. 23 155. 64 177. 46 182. 49 187. 24 ผลงาน - 0.2 8 3.778.44 10. 45 7 19. 57 28. 54 34.6 7 38.0 2 45.8 2 61.8 8 หน่วย : ล้านบาท

8 การเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค งปม. ก่อหนี้ผูกพัน สทภ.1 20.41% สทภ.2 88.72% สทภ.3 100% สทภ.4 89.22% สทภ.5 50.93% สทภ.6 38.95% สทภ.7 100% สทภ.8 6.39% สทภ.9 86.66% สทภ.10 22.98% เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท

9 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบลงทุน ปีงบฯ 2549( งบปกติ ) สทภ.1-10 เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่ายโครงการ ก่อหนี้ผูกพัน (ล้าน บาท) 43.23% (46.11% ของแผน)

10 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 1. การศึกษาพัฒนากลไกลระบบฐานข้อมูลอุทกวิทยา ( สวพ.) 2. การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบระบบการเตือนภัยน้ำท่วม พื้นที่ลุ่มน้ำ ( สวพ.) 3. การศึกษาผลกระทบจากคลื่นยักษ์ที่มีต่อทรัพยากร น้ำในแผ่นดินฯ ( สวพ.) 4. โครงการจัดทำระบบ Early Warning สำหรับพื้นที่ เสี่ยงอุทกภัย - ดินถล่มฯ ( สวพ.) เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท 1234 0 %19.12 %27.73 %48.79 %

11 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 5. โครงการพัฒนาข้อมูลพื้นฐานภูมิสารสนเทศ ( ศสท.) ลง นาม 19 มิย.49 6. การศึกษาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ 25 ลุ่มน้ำ ( สนผ.) 7. การศึกษาระบบการติดตามประเมินผลแผนการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำ ( สนผ.) 8. โครงการประสานความร่วมมือด้านทรัพยากรน้ำกับ ประเทศเพื่อนบ้าน ( สพน.) ลงนาม 25 มิย.49 เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท 5678 14.75 %27.72 %27.74 %0.31 %

12 การเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549( งบ ปกติ ) งปม.ก่อหนี้ผูกพัน 9. การศึกษาระบบเครือข่ายน้ำในประเทศ ( สพน.) ลง นาม 25 มิย.49 10. การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ ( กนก., สบก.) 11. การดำเนินการจัดการบริหารลุ่มน้ำ 25 ลุ่มน้ำหลัก ( สสป., สทภ.) ดำเนินการเอง 12. การสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งบุคลากร ฯ ( สบจ., สทภ.) ดำเนินการเอง เบิกจ่าย หน่วย : ล้านบาท 9101112 5.11 %0.65 %78.27 %88.80 %

13 สรุปการเบิกจ่ายเงิน งบรายจ่ายอื่น ปีงบฯ 2549 ( งบปกติ ) เป้าหมาย ผลงาน การเบิกจ่าย (ล้านบาท) 33.05%

14


ดาวน์โหลด ppt แผนภูมิแสดงแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2549 การใช้ จ่าย ( สะสม ) ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. เม. ย. พ.ค.พ.ค. มิ. ย. ก.ค. ก.ค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google