งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ สำเร็จการศึกษา 1. นักศึกษา 2. อาจารย์ที่ ปรึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ. ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ สำเร็จการศึกษา 1. นักศึกษา 2. อาจารย์ที่ ปรึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ. ศ.2553."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ สำเร็จการศึกษา 1. นักศึกษา 2. อาจารย์ที่ ปรึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ. ศ.2553 ข้อ 21 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 21.1 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จ การศึกษา นักศึกษาต้องยื่น ใบรายงานตัว คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ คณะและสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ของ มหาวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ การศึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ. ศ.2553 ข้อ 21 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 21.1 ในภาคการศึกษาที่นักศึกษาจะสำเร็จ การศึกษา นักศึกษาต้องยื่น ใบรายงานตัว คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา โดยผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาต่อ คณะและสำนักทะเบียนและประมวลผล ภายในระยะเวลา ตามที่กำหนดไว้ในปฏิทินการศึกษา ของ มหาวิทยาลัย ในแต่ละภาคการศึกษาที่คาดว่าจะสำเร็จ การศึกษา

2 ความสำคัญของการตรวจสอบการ สำเร็จการศึกษา การตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ. ศ.2553 ข้อ 21 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 21.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ ให้อาจารย์ที่ ปรึกษาตรวจสอบและเสนอชื่อนักศึกษาที่จะสำเร็จ การศึกษาตามข้อ 21.1 พร้อมรายละเอียดตามแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนดต่อสาขาวิชาและ / หรือภาควิชา หรือ สำนักวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อนำเสนอ ขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ. ศ.2553 ข้อ 21 การเสนอให้ได้รับปริญญาตรี 21.3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาหนึ่งๆ ให้อาจารย์ที่ ปรึกษาตรวจสอบและเสนอชื่อนักศึกษาที่จะสำเร็จ การศึกษาตามข้อ 21.1 พร้อมรายละเอียดตามแบบที่ มหาวิทยาลัยกำหนดต่อสาขาวิชาและ / หรือภาควิชา หรือ สำนักวิชา คณะ และมหาวิทยาลัยตามลำดับ เพื่อนำเสนอ ขออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย การตรวจสอบใบเสนอ เพื่อขออนุมัติปริญญา ( มชท.92)

3 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ สำเร็จการศึกษา 3. สาขาวิชา 4. คณะ 5. สำนักทะเบียนและ ประมวลผล

4 ผลกระทบจากการตรวจสอบที่ ผิดพลาด นักศึกษา - ไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด - ในใบระเบียนรายงานผลการศึกษาจะระบุระยะเวลา สำเร็จการศึกษาเกินกว่าเวลาที่หลักสูตรกำหนด - เสียเวลา / เสียค่าใช้จ่าย / เสียโอกาสในการศึกษา ต่อ และการทำงาน - อาจไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่คาดไว้ นักศึกษา - ไม่สำเร็จการศึกษาตามที่หลักสูตรกำหนด - ในใบระเบียนรายงานผลการศึกษาจะระบุระยะเวลา สำเร็จการศึกษาเกินกว่าเวลาที่หลักสูตรกำหนด - เสียเวลา / เสียค่าใช้จ่าย / เสียโอกาสในการศึกษา ต่อ และการทำงาน - อาจไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่คาดไว้

5 ผลกระทบจากการตรวจสอบที่ ผิดพลาด อาจารย์ที่ปรึกษา / สาขาวิชา / คณะ - ขาดความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบฯ จาก นักศึกษาและมหาวิทยาลัย - หากถูกร้องเรียนต้องชี้แจงข้อเท็จจริงหรือถูกสอบ หาข้อเท็จจริง อาจารย์ที่ปรึกษา / สาขาวิชา / คณะ - ขาดความน่าเชื่อถือในการตรวจสอบฯ จาก นักศึกษาและมหาวิทยาลัย - หากถูกร้องเรียนต้องชี้แจงข้อเท็จจริงหรือถูกสอบ หาข้อเท็จจริง

6 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การสำเร็จการศึกษา รายงานตัวคาดว่าฯ ณ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล 1. กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตามกำหนดเวลา และ ปรินท์เก็บไว้ 2. นำเอกสารที่ปรินท์ตามข้อที่ 1 ไปยื่นต่อสำนัก ทะเบียนและประมวลผล พร้อมถ่ายรูป / ชำระ เงิน ภายในกำหนดเวลา ภาคเรียนที่ 1/255525 มิ. ย. – 3 ก. ค. 2555 ภาคเรียนที่ 2/255519 – 30 พ. ย. 2555 รายงานตัวคาดว่าฯ ณ สำนักทะเบียนและ ประมวลผล 1. กรอกข้อมูลทางเว็บไซต์ www.reg.cmu.ac.th ตามกำหนดเวลา และ ปรินท์เก็บไว้ 2. นำเอกสารที่ปรินท์ตามข้อที่ 1 ไปยื่นต่อสำนัก ทะเบียนและประมวลผล พร้อมถ่ายรูป / ชำระ เงิน ภายในกำหนดเวลา ภาคเรียนที่ 1/255525 มิ. ย. – 3 ก. ค. 2555 ภาคเรียนที่ 2/255519 – 30 พ. ย. 2555 การรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จ การศึกษา

7 รายงานตัวคาดว่าฯ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ คณะ 1. กรอกข้อมูลใบรายงานตัวคาดว่าฯ ทางเว็บไซต์ www.human.cmu.ac.th/academic 2. ปรินท์ใบรายงานตัวคาดว่าฯ จำนวน 2 ชุด 3. ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานสาขาวิชา / หัวหน้าภาควิชาลงนาม 4. มอบใบรายงานตัวคาดว่าฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บ ไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด และส่งงานบริการการศึกษาฯ 1 ชุด ควรดำเนินการภายในสัปดาห์ / ระยะเวลาที่คาดว่าฯ สำนัก ทะเบียนและประมวลผล รายงานตัวคาดว่าฯ ต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและ คณะ 1. กรอกข้อมูลใบรายงานตัวคาดว่าฯ ทางเว็บไซต์ www.human.cmu.ac.th/academic 2. ปรินท์ใบรายงานตัวคาดว่าฯ จำนวน 2 ชุด 3. ส่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานสาขาวิชา / หัวหน้าภาควิชาลงนาม 4. มอบใบรายงานตัวคาดว่าฯ ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บ ไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด และส่งงานบริการการศึกษาฯ 1 ชุด ควรดำเนินการภายในสัปดาห์ / ระยะเวลาที่คาดว่าฯ สำนัก ทะเบียนและประมวลผล ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การสำเร็จการศึกษา

8 การขอรายงานตัวคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ก่อน / หลังกำหนด การขอไม่สำเร็จการศึกษา

9 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การสำเร็จการศึกษา การตรวจสอบใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา ฉบับชั่วคราว ตรวจสอบความถูกต้อง / ครบถ้วนของกระบวน วิชาต่างๆ ตามหมวด ตรวจสอบการขอใช้หลักสูตร ตรวจสอบการเทียบแทน เทียบโอนหน่วยกิต หรือการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง ตรวจสอบการย้ายสาขาวิชา ตรวจสอบกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำ ตรวจสอบเกียรติและศักดิ์ตามข้อบังคับฯ ตรวจสอบการได้รับเกียรตินิยม อาจารย์ที่ปรึกษา และประธานสาขาวิชา / หัวหน้าภาควิชาลงนาม ตรวจสอบความถูกต้อง / ครบถ้วนของกระบวน วิชาต่างๆ ตามหมวด ตรวจสอบการขอใช้หลักสูตร ตรวจสอบการเทียบแทน เทียบโอนหน่วยกิต หรือการเรียนเพื่อปริญญาที่สอง ตรวจสอบการย้ายสาขาวิชา ตรวจสอบกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนซ้ำ ตรวจสอบเกียรติและศักดิ์ตามข้อบังคับฯ ตรวจสอบการได้รับเกียรตินิยม อาจารย์ที่ปรึกษา และประธานสาขาวิชา / หัวหน้าภาควิชาลงนาม

10 ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ การสำเร็จการศึกษา การตรวจสอบใบเสนอเพื่อขออนุมัติปริญญา ฉบับสมบูรณ์ ตรวจสอบความถูกต้องจำนวนหน่วยกิตและค่า ลำดับขั้นทั้งหมด ตรวจสอบความครบถ้วนของเงื่อนไขการ สำเร็จการศึกษาและระเบียบข้อบังคับฯ ตรวจสอบการได้รับเกียรตินิยม เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณบดีลงนาม ตรวจสอบความถูกต้องจำนวนหน่วยกิตและค่า ลำดับขั้นทั้งหมด ตรวจสอบความครบถ้วนของเงื่อนไขการ สำเร็จการศึกษาและระเบียบข้อบังคับฯ ตรวจสอบการได้รับเกียรตินิยม เสนอรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา คณบดีลงนาม

11 ตัวอย่าง การตรวจสอบการสำเร็จ การศึกษา ตัวอย่าง การตรวจสอบการสำเร็จ การศึกษา

12 ตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตอบคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น


ดาวน์โหลด ppt ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการ สำเร็จการศึกษา 1. นักศึกษา 2. อาจารย์ที่ ปรึกษา ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษา ระดับปริญญาตรี พ. ศ.2553.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google