งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ที่ได้รับการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ที่ได้รับการสอนแบบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ที่ได้รับการสอนแบบ E-LEARNING กับ การสอนแบบบรรยาย นายเมธาสิทธิ์ ต่อภัค ชยานันท์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย

2 ปัญหาการวิจัย ในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้กลายเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของเรา และความสำคัญนี้ได้ทวีมากยิ่งขึ้นในอนาคต คอมพิวเตอร์ได้เข้าไป มีบทบาทในทุกวงการอาชีพ โดยเฉพาะกับงานที่มีข้อมูลมาก ๆ และกำลังจะกลายเป็นเครื่องใช้สามัญในบ้านเหมือนกับเครื่องรับ วิทยุ โทรทัศน์ บทบาทของคอมพิวเตอร์ในงานต่าง ๆ เช่น บทบาท คอมพิวเตอร์ต่องานด้านการศึกษา ในสถานศึกษาต่าง ๆ ได้มีการ นำคอมพิวเตอร์มาใช้งาน 3 ลักษณะ คือใช้สำหรับผู้เรียน เพื่อ ค้นหาความรู้หรือข้อมูลที่สนใจจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ เช่น การใช้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ E-learning ใช้สำหรับผู้สอน เพื่อเป็น สื่อในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ เป็นวิชาที่ต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะรู้สึกสนใจในช่วงแรก ผู้วิจัยได้สังเกตการเรียนการ สอน พบว่า จากการที่ครูผู้สอนได้ถ่ายทอดความรู้ให้นักเรียนใน ชั้น หลังจากการสอนครูได้ประเมินผล โดยการมอบหมายให้ทำ แบบฝึกหัด และแบบทดสอบ พบว่านักเรียนบางคนไม่สามารถทำ แบบฝึกหัด และทำข้อสอบผ่านเกณฑ์ ที่กำหนด ซึ่งปัญหา ดังกล่าวนั้น เกิดจากการที่นักเรียนบางคนเรียนรู้ได้ช้า และมี ความสามารถในการเรียนรู้ไม่เท่ากัน จึงได้หาวิธีการที่จะจูงใจให้ นักเรียนมีความสนใจ และกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้น มากขึ้น การสอนโดยใช้สื่อการสอนผ่านอินเตอร์เน็ต เป็นวิธีการที่ ช่วยสนับสนุนวิธีการดังกล่าวได้ทางหนึ่ง โดยให้เว็บไซต์ได้มี บทบาทสำคัญในการเรียน เพื่อมีอิทธิพลในการสร้างความสนใจ จูง ใจ ในกรณีที่ไม่เข้าใจหรือหยุดเรียน นักเรียนสามารถอ่านเนื้อหา ได้อีกครั้ง

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการ บัญชีวิทยาลัย ระหว่างที่ได้รับการ สอนแบบ E-learning กับการสอน แบบบรรยาย

4 กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขางาน คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่กำลังศึกษาใน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ห้อง CC02 และ ห้อง CC03 ห้องละ 32 คน โดยสุ่ม อย่างง่าย

5 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ ข้อมูล 1. ข้อสอบปลายภาค วิชาการสร้าง เว็บเพจ เป็นข้อสอบภาคปฏิบัติ 2. บทเรียน E-learning ในวิชาการ สร้างเว็บเพจ

6 การรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาของการวิจัย 16 สัปดาห์ โดย ดำเนินการดังนี้ 1. สอนเนื้อหาโดยวิธีบรรยายให้กับห้อง CC02 2. สอนเนื้อหาแบบ E-learning ใน เว็บไซต์ http://www.maythasit.zz.mu กับห้อง CC03 3. นักเรียนทั้ง 2 ห้อง ทำข้อสอบปลาย ภาคเป็นข้อสอบภาคปฏิบัติ ทำเว็บไซต์ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 4. ครูตรวจเว็บไซต์ที่นักเรียนส่งมาเมื่อ เทียบกับเกณฑ์การให้คะแนน

7 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่าง ระหว่างคะแนนสอบ ปลายภาควิชาการสร้างเว็บเพจ ที่ได้รับการสอนแบบ E-LEARNING และแบบ บรรยาย วิธีสอนวิธีสอน แบบ บรรยาย วิธีสอนแบบ E-learning tSig ค่าเฉลี่ย 11.4414.15- 2.94 0.01 ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 4.793.38 จากตารางพบว่านักเรียนห้อง CC02 ที่ได้รับการสอน สอนแบบบรรยาย มีคะแนนสอบปลายภาควิชาการสร้าง เว็บเพจ ตั้งแต่ 4-21 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 11.44 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.79 คะแนน ส่วนนักเรียนห้อง CC03 ที่ได้รับการสอนสอนแบบ E-learning มีคะแนน สอบปลายภาค วิชาการสร้างเว็บเพจ ตั้งแต่ 8-24 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 14.15 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.38 คะแนน ซึ่งคะแนนสอบปลายภาควิชาการสร้างเว็บเพจที่ ได้รับการสอนแบบ E-learning มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่ สอนแบบบรรยาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

8 สรุปผลการวิจัย นักเรียนห้อง CC02 ที่ได้รับการสอนแบบ บรรยาย มีคะแนนสอบปลายภาควิชาการ สร้างเว็บเพจ ตั้งแต่ 4-21 คะแนน คะแนน เฉลี่ย 11.44 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.79 คะแนน ส่วนนักเรียนห้อง CC03 ที่ ได้รับการสอนสอนแบบ E-learning มี คะแนนสอบปลายภาควิชาการสร้างเว็บเพจ ตั้งแต่ 8-24 คะแนน คะแนนเฉลี่ย 14.15 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.38 คะแนน ซึ่ง คะแนนสอบปลายภาควิชาการ สร้างเว็บเพจที่ได้รับการสอนแบบ E- learning มีคะแนนสูงกว่านักเรียนที่สอน แบบบรรยาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการสร้างเว็บเพจ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย ที่ได้รับการสอนแบบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google