งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

2 โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด 228 โรง
สุกร – โค กระบือ โรง สุกร โรง โค-กระบือ โรง สัตว์ปีก 48 โรง โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด 228 โรง

3 โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด 228 โรง
สุกร โรง สุกร – โคกระบือ 9 โรง โค กระบือ โรง สัตว์ปีก โรง รวม 22 โรง สุกร โรง สุกร – โคกระบือ โรง โคกระบือ โรง รวม โรง สุกร – โคกระบือ 7 โรง โค กระบือ โรง รวม โรง สุกร โรง สุกร –โคกระบือ โรง โคกระบือ โรง สัตว์ปีก 1 โรง รวม โรง สุกร โรง สุกร – โคกระบือ 15 โรง โค กระบือ โรง รวม โรง สุกร – โคกระบือ 9 โรง สุกร โรง รวม โรง สุกร โรง สุกร – โคกระบือ โรง โคกระบือ โรง รวม โรง สุกร โรง สุกร – โคกระบือ โรง โค-กระบือ โรง สัตว์ ปีก 8 โรง รวม โรง สุกร – โคกระบือ โรง โค กระบือ โรง สัตว์ปีก 1 โรง รวม 4 โรง สุกร โรง สุกร – โคกระบือ 6 โรง โคกระบือ โรง สัตว์ปีก 14 โรง รวม โรง สุกร โรง สุกร – โคกระบือ 15 โรง โคกระบือ โรง สัตว์ปีก 11 โรง รวม โรง สุกร – โคกระบือ โรง โค-กระบือ โรง สุกร โรง สัตว์ปีก 2 โรง รวม โรง โรงฆ่าสัตว์ที่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด โรง

4 โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด 65 โรง
สุกร – โค กระบือ 1 โรง สุกร โรง โค-กระบือ โรง สัตว์ปีก 5 โรง โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด 65 โรง

5 โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด 65 โรงงาน
โค-กระบือ 1 โรง สัตว์ปีก โรง รวม โรง รวม โรง รวม โรง รวม 0 โรง สุกร – โคกระบือ 1 โรง รวม โรง สุกร โรง โคกระบือ โรง สัตว์ปีก 1 โรง รวม โรง สุกร โรง โค-กระบือ 3 โรง รวม 9 โรง โค-กระบือ 9 โรง สัตว์ปีก 1 โรง รวม โรง รวม โรง สุกร โรง โค-กระบือ 4 โรง สัตว์ปีก 2 โรง รวม โรง รวม 0 โรง โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่มีใบอนุญาต ฆจส.2 รวมทั้งหมด 65 โรงงาน

6 จำนวนโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
ตั้งแต่ปี ปี2557

7


ดาวน์โหลด ppt โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 4

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google