งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลัง ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลัง ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลัง ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ( ส 33101 ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ( เศรษฐศาสตร์ )

2 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ผลการเรียนรู้ที่ คาดหวัง รู้และเข้าใจนโยบาย การคลังภาครัฐกับ การรักษา เสถียรภาพ ทาง เศรษฐกิจ

3 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี รัฐบาล ประเทศสงบ มั่นคง ประเทศสงบ มั่นคง อยู่ดีกินดี บริหารประเทศ ปลอดภัย

4 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี บทบาทของรัฐบาล บริหา ร ประเ ทศ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ป้องกันรักษา ความสงบ ความสงบป้องกันรักษา

5 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี บทบาทของรัฐบาล - สินค้าสาธารณะ - ภาษีอากรและการกระจาย ทรัพยากร - ภาษีอากรและการกระจาย ทรัพยากร - การผูกขาด - ผลกระทบภายนอก

6 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี นโยบายการ บริหารทั้งด้าน รายรับและรายจ่าย นโยบายการ บริหารทั้งด้าน รายรับและรายจ่าย นโยบายการคลัง

7 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี รายได้ของรัฐบาล ภาษี อากร รัฐพาณิชย์รัฐพาณิชย์ รายได้อื่นๆรายได้อื่นๆ - บุคคล - โรงเรือน - ที่ดิน - ร้านค้า - ไฟฟ้า - ประปา - สลากกินแบ่ง - ค่าธรรมเนียม - ค่าเช่าที่ดิน - เงินกู้

8 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ดุลงบประมาณ เกินดุ ล ขาดดุลขาดดุล สมดุลสมดุล รายได้มาก กว่ารายจ่าย รายได้มาก กว่ารายจ่าย รายได้น้อยกว่ารายจ่าย รายได้เท่ากับ รายจ่าย รายได้เท่ากับ รายจ่าย

9 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี เศรษฐกิจไม่ แน่นอน รัฐต้อง ดูแลให้ความผัน ผวนลดลง เศรษฐกิจไม่ แน่นอน รัฐต้อง ดูแลให้ความผัน ผวนลดลง ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

10 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี นโยบายการคลัง เพื่อลดความผัน ผวนทางธุรกิจ ชะลอหรือ หดตัว ขยาย ตัวหรือ เฟื่องฟู ขยาย ตัวหรือ เฟื่องฟู - เพิ่มรายจ่ายภาครัฐ - ลดภาษี - ลดรายจ่าย - เพิ่มภาษี

11 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลังกับการ กระจายรายได้ รายจ่าย ของรัฐ ภาษี อากร ภาษี อากร - รายจ่ายประจำ - ลงทุน - ทางตรง - ทางอ้อม ( สินค้าและบริการ ) - ทางอ้อม ( สินค้าและบริการ )

12 ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี ภาษี อากร ภาษี ทางตร ง ภาษี ทางอ้อม ภาษี ทางอ้อม - กระจายรายได้ เป็นธรรม - กระจายรายได้ เป็นธรรม - กำหนดอัตรา ภาษีได้ - กำหนดอัตรา ภาษีได้ - เสียอัตราเท่ากัน ภาษีอากร


ดาวน์โหลด ppt ครูพัทธนันท์ เปลี่ยนศรี การคลัง ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล ผู้สอน อ. พัทธนันท์ เปลี่ยนศรี โรงเรียนวังไกลกังวล สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google