งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการตลาด ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย กลุ่มย่อยกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการตลาด ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย กลุ่มย่อยกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการตลาด ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย กลุ่มย่อยกับ การจัดการเรียนรู้แบบปกติ ผู้วิจัย อาจารย์ สมเกียรติ ขำสำราญ ผู้วิจัย อาจารย์ สมเกียรติ ขำสำราญ

2 ปัญหาการวิจัยปัญหาการวิจัย ในสภาพสังคมปัจจุบัน ประเทศไทยได้ เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในด้านความเจริญ และ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ นวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาการใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา การจัดการ ศึกษาของประเทศไทยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ ทันต่อสถานการณ์ เพื่อสร้างศักยภาพของคนให้ สามารถดำรงอยู่ในสังคมส่วนรวมได้ โดยการจัด กระบวนการเรียนการสอนด้านอาชีวศึกษา เน้นการ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติ ซึ่งการ จัดการเรียนการสอน จะต้องมีการจัดกิจกรรมให้ สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไข ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ฝึกการคิด วิเคราะห์เพื่อ แก้ปัญหา

3 ปัญหาการวิจัยปัญหาการวิจัย วิชาหลักการตลาด เป็นวิชาหนึ่งที่ผู้เรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 จะต้อง เรียนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 จากประสบการณ์สอนที่ผ่าน มาผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหน้าที่ทาง การตลาดและการวิเคราะห์ SWOT น้อยมาก ทั้งนี้อาจสืบเนื่องมาจากผู้เรียนขาดการเรียนรู้ และไม่เข้าใจเนื้อหาวิชาหลักการตลาดในหน่วย การเรียนที่ 3 เรื่องหน้าที่ทางการตลาดและการ วิเคราะห์ SWOT ได้มีการกล่าวถึงหน้าที่ทางการ ตลาดของธุรกิจ รวมถึงการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในแต่ละผลิตภัณฑ์ และธุรกิจ ซึ่งหากผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเป็น อย่างดี จะสามารถนำความรู้ที่ได้เป็นพื้นฐานใน การศึกษาวิชาอื่น ๆ ต่อไป

4 1. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาหลักการตลาด ที่ ได้รับจากการจัดการเรียนรู้แบบ อภิปรายกลุ่มย่อยกับการจัดการเรียนรู้ ตามปกติ 2. เพื่อจัดการเรียนรู้วิชา หลักการตลาด ที่สอดคล้องกับสภาพ ของผู้เรียนและสภาพสังคมในปัจจุบัน วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

5 กรอบแนวคิดในการวิจัยกรอบแนวคิดในการวิจัย ตัวแปรต้น ตัว แปร ตาม การจัดการ เรียนรู้แบบ อภิปราย กลุ่มย่อย ผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการ ตลาด ของ นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1

6 1. ก่อนดำเนินการทดลองผู้วิจัยได้ใช้วิธีการ สุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่มเพื่อแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 2. ดำเนินการทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการตลาด 3. ดำเนินการทดลองโดยผู้วิจัย ปฏิบัติการสอนทั้ง สองกลุ่มด้วยตนเองและใช้เนื้อหาอย่างเดียวกัน แต่วิธี สอนและกิจกรรมการเรียนต่างกัน ใช้เวลาในการ ทดลองสอนกลุ่มละ 12 ชั่วโมง รวม 4 สัปดาห์ 4. เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผู้วิจัยทำการทดสอบ หลังเรียนในกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้าง ขึ้น และนำมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทางสถิติเพื่อทดสอบ สมมติฐาน วิธีการดำเนินการวิจัยวิธีการดำเนินการวิจัย

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม ตารางแสดงผลการวิจัยตารางแสดงผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง n ก่อน ทดลอง หลังทดลอง ค่าเฉลี่ยของ ผลต่าง S.D. กลุ่มทดลอง 348.55 2.81 14.9 2 2.51 6.34 0.30 กลุ่มควบคุม 388.54 2.36 12.1 5 2.25 3.60 0.11

8 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการตลาดเรื่องหน้าที่ทาง การตลาดและการวิเคราะห์ SWOT ของ นักศึกษาที่ได้รับการสอนแบบปฏิบัติการ ( การอภิปรายกลุ่มย่อย ) กับการสอนแบบ ปกติ ตารางแสดงผลการวิจัยตารางแสดงผลการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง n ของผลต่าง S.D.tSig กลุ่มทดลอง 346.340.30 27.00*.00 กลุ่มควบคุม 383.600.11

9 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา หลักการตลาด ของนักศึกษาที่ได้รับการ สอนแบบปฏิบัติการ ( อภิปรายกลุ่มย่อย ) สูง กว่าการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสำคัญทาง สถิติที่ระดับ.05 นั่นแสดงว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของนักศึกษาที่ได้รับการสอน สอนแบบปฏิบัติการ ( อภิปรายกลุ่มย่อย ) ดีกว่าการสอนแบบปกติซึ่งเป็นไปตาม สมมุติฐานที่กำหนดไว้ สรุปผลสรุปผล

10 ขอบคุณครับขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนวิชาหลักการตลาด ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบอภิปราย กลุ่มย่อยกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google