งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย โดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัย นางวันทนา ถวิลศักดิ์ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย โดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัย นางวันทนา ถวิลศักดิ์ สังกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย โดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัย นางวันทนา ถวิลศักดิ์ สังกัด วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการ เชียงใหม่

2 ปัญหาการวิจัย จากการที่ผู้สอนได้จัด กิจกรรมการเรียน กิจกรรมการสอนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย ใน ระดับชั้น ปวช.1/7 ที่ผ่านมา ผู้เรียนขาดทักษะ กระบวนการคิดในเรื่องต่าง ๆ จึงทำให้ผู้เรียน ขาดความกระตือรือร้นปฏิบัติกิจกรรม ไม่เห็น ความสำคัญ ที่จะแสดงความคิดเห็นกับผู้อื่น ทำให้การทำงานไม่สำเร็จ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นความสำคัญที่จะ แก้ปัญหาส่งผลต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนให้สูงขึ้น และเพื่อให้การจัด กิจกรรมการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การ อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1/7 วิทยาลัยเทคโนโลยี ศรีธนาพณิชยการ เชียงใหม่

4 สรุปผลการวิจัย เลขที่คะแนนที่ได้เลขที่คะแนน 28 ที่ได้ 1151413 2 1513 3 1614 4 1714 5131814 6161913 7162014 8132110 9132213 10152313 11152410 12142510 13 2614

5 สรุปผลการวิจัย 1. จากการที่ผู้เรียน ทำแบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ ทางการเรียน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 13.38 หรือ 83.67 เนื่องจากผู้เรียนได้เรียนรู้ ตามกระบวนการคิด ในการแก้ปัญหาอย่างเป็น ระบบ ได้เกิดพัฒนาส่งผลต่อ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน 2. ผู้เรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ เรื่องการ ทำงานร่วมกัน ได้ช่วยเหลือกันและมีความ สามัคคีกัน มีความกระตือรือร้น มีความ รับผิดชอบ จึงทำให้งานสำเร็จ โดยมีผู้สอนคอย ชี้แนะ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศิลปวัฒนธรรมไทย เรื่อง การอนุรักษ์วัฒนธรรม ไทย โดยใช้เทคนิคกระบวนการคิดแก้ปัญหา ผู้วิจัย นางวันทนา ถวิลศักดิ์ สังกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google