งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556

2 เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 รวม 14519

3 เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วน ราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงิน ทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม 2554 763583,766,409.32167145,478,307.15930729,244,716.47 รวมทั้งสิ้น 763583,766,409.32167145,478,307.15930729,244,716.47

4 ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อัคคีภัย 3206,000.00 โรคระบาดด้านพืช 164,842.00 อุทกภัย 1133,017.00 รวมทั้งสิ้น 5246,500.00

5 ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยัง ไม่ได้ ตกลง กับ ธนาคา ร 04 บัญ ชี ปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญ ชี ถูก อายั ด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อ ง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม 2555 --------- รวมทั้งสิ้น ---------

6 เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม 2555 73579,354,605.43 รวมทั้งสิ้น 73579,354,605.43


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานคลังจังหวัด หนองคาย ประจำเดือน ตุลาคม 2555 ปีงบประมาณ พ. ศ. 2556.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google