งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

2 ระบบ การ ตรวจ การ สหกรณ์ การ วิเคราะ ห์ สหกรณ์ การตรวจ การ สหกรณ์ C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

3 กระบวนการตรวจการสหกรณ์ จัดสหกรณ์เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกตั้งถึง 3 ปี กลุ่มสหกรณ์ที่ ดำเนินงาน กลุ่มสหกรณ์ที่หยุด / มีปัญหา จัดสหกรณ์เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกตั้งถึง 3 ปี กลุ่มสหกรณ์ที่ ดำเนินงาน กลุ่มสหกรณ์ที่หยุด / มีปัญหา วิเคราะห์สหกรณ์ทุก สหกรณ์และนำผลการ วิเคราะห์มากำหนด ประเด็นการตรวจ กิจการและฐานะ การเงินของสหกรณ์ ติดตามผลการ แก้ไข รายงานผลและการสั่ง การแก้ไข C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ รวบรวมประเมินผล ข้อบกพร่องและ การแก้ไข

4 C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ กระบวนงานเตรียมการตรวจการสหกรณ์ จัดสหกรณ์เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกตั้งถึง 3 ปี กลุ่มดำเนินงานกลุ่มหยุดดำเนินงาน / มีปัญหา เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ 3 กลุ่ม ผู้ตรวจการหรือ คณะผู้ตรวจการ วิเคราะห์สหกรณ์ทุกสหกรณ์ นำผลการวิเคราะห์มากำหนดประเด็น วางแผนการตรวจการสหกรณ์

5 C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ วางแผนการตรวจการ กิจการ / ฐานะการเงิน ปฏิบัติงานตามแผน แรกตั้ง – 3 ปีกลุ่มดำเนินงานกลุ่มหยุด / มีปัญหา ดำเนินงานได้ ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ พบข้อบกพร่อง ไม่พบ ข้อบกพร่อง ดำเนินงานได้ ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ แผนปฏิบัติงานประจำเดือน... (Action Plan) จอพพฤพฤ ศจอพพฤศ

6 Top Down C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ สหกรณ์แรกตั้ง – 3 ปี ดำเนินงานได้ ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ ประชุม จกบ. ม. 70 / 71(1) ม.23 สหกรณ์ร้องขอ / นทส / สั่งให้ เข้าไปช่วยเหลือสหกรณ์ มอบผู้ตรวจการสหกรณ์ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ลว 7 เม. ย 2543 มอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด ติดตามผล รวบรวม / ประเมินผล

7 สหกรณ์ที่ดำเนินงานสหกรณ์ที่ดำเนินงาน พบข้อบกพร่อง ไม่พบข้อบกพร่อง รวบรวม / ประเมินผล ข้อบกพร่อง รวบรวม / ประเมินผล ข้อบกพร่อง รายงานผล เพื่อทราบ ผู้ตรวจการสหกรณ์ / คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ มีนัยสำคัญไม่มีนัยสำคัญ มาตรา 20 มาตรา 21 สั่งแก้ไขมาตรา 22 (1) (2) (3) (4) ติดตามผล รายงานผล มาตรา 16(1) ประชุม จกบ.

8 สหกรณ์ที่หยุดดำเนินงาน / มีปัญหา ทุจริต / เกิดความเสียหาย มาตรา 70/71(2)(3) ปฏิบัติตามหนังสือ กษ.1101/10490 ลว. 8 ต. ค.2542 มอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินงานได้ไม่สามารถดำเนินงานได้ เลิกสหกรณ์ ติดตามผล ดำเนินการตามกฎหมายชำระบัญชี

9 ระบบการตรวจการ สหกรณ์ กำหนดประเด็นใน การตรวจสอบ กิจการและฐานะ การเงินของ สหกรณ์ เตรียมความพร้อม วางแผนในการ ตรวจการ ติดตามผลการ แก้ไข 1. กลุ่มสหกรณ์แรก ตั้งถึง 3 ปี 2. กลุ่มสหกรณ์ที่ ดำเนินงาน 3. กลุ่มสหกรณ์ที่ หยุด ดำเนินงาน / มี ปัญหา ( ตามประเด็นที่ กำหนด ) การตรวจการสหกรณ์ แผนปฏิบัติงานประจำเดือน... (Action Plan) จอพพฤพฤ ศจอพพฤศ รายงานผลการตรวจ การและการสั่งการ แก้ไข วิเคราะห์สหกรณ์ จาก - งบดุล - งบ ทดลอง - รายงานสอบ บัญชี - ผู้ตรวจสอบ กิจการ - มติที่ประชุม ใหญ่ / คณะกรรมการ - ข้อบังคับ ระเบียบ - กฎหมาย สหกรณ์ / กฎหมายอื่น CPD Card C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์ รวบรวม ประเมินผล ข้อบกพร่องและ การแก้ไข


ดาวน์โหลด ppt กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์ C reative Thinking P roactive Workin g D e velop Cooperatives.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google