งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์
Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

2 การตรวจการสหกรณ์ ระบบการตรวจการสหกรณ์ การวิเคราะห์สหกรณ์
Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

3 กระบวนการตรวจการสหกรณ์
จัดสหกรณ์เป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกตั้งถึง3 ปี กลุ่มสหกรณ์ที่ดำเนินงาน กลุ่มสหกรณ์ที่หยุด / มีปัญหา วิเคราะห์สหกรณ์ทุกสหกรณ์และนำผลการวิเคราะห์มากำหนดประเด็นการตรวจกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ ติดตามผลการแก้ไข รายงานผลและการสั่งการแก้ไข รวบรวมประเมินผลข้อบกพร่องและการแก้ไข Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

4 กระบวนงานเตรียมการตรวจการสหกรณ์
จัดสหกรณ์เป็น 3 กลุ่ม เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ กลุ่มแรกตั้งถึง 3 ปี กลุ่มดำเนินงาน กลุ่มหยุดดำเนินงาน/มีปัญหา ผู้ตรวจการหรือ คณะผู้ตรวจการ วิเคราะห์สหกรณ์ทุกสหกรณ์ กลุ่มงานวิชาการ 3 กลุ่ม นำผลการวิเคราะห์มากำหนดประเด็น วางแผนการตรวจการสหกรณ์ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

5 แผนปฏิบัติงานประจำเดือน...
วางแผนการตรวจการ กิจการ/ฐานะการเงิน แผนปฏิบัติงานประจำเดือน... (Action Plan) พฤ ปฏิบัติงานตามแผน แรกตั้ง – 3ปี กลุ่มดำเนินงาน กลุ่มหยุด/มีปัญหา ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ ดำเนินงานได้ ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ พบข้อบกพร่อง ไม่พบ ข้อบกพร่อง ดำเนินงานได้ Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

6 สหกรณ์แรกตั้ง – 3 ปี ไม่สามารถ ดำเนินงานได้ ดำเนินงานได้ ประชุม จกบ.
Top Down ม.23 สหกรณ์ร้องขอ/นทส/ สั่งให้ เข้าไปช่วยเหลือสหกรณ์ ม. 70 / 71(1) มอบผู้ตรวจการสหกรณ์ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณ์ ลว 7 เม.ย 2543 ติดตามผล มอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ เข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิด รวบรวม/ประเมินผล Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์

7 สหกรณ์ที่ดำเนินงาน พบข้อบกพร่อง ไม่พบข้อบกพร่อง รวบรวม/ประเมินผล
ประชุม จกบ. พบข้อบกพร่อง ไม่พบข้อบกพร่อง มีนัยสำคัญ ไม่มีนัยสำคัญ รายงานผล เพื่อทราบ ผู้ตรวจการสหกรณ์/ คณะผู้ตรวจการสหกรณ์ รายงานผล รวบรวม/ประเมินผล ข้อบกพร่อง มาตรา 20 มาตรา 21 มาตรา 16(1) สั่งแก้ไขมาตรา 22 (1) (2) (3) (4) ติดตามผล

8 สหกรณ์ที่หยุดดำเนินงาน/มีปัญหา
ดำเนินงานได้ ไม่สามารถดำเนินงานได้ มอบเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ มาตรา 70/71(2)(3) ปฏิบัติตามหนังสือ กษ.1101/10490 ลว. 8 ต.ค.2542 ทุจริต /เกิดความเสียหาย เลิกสหกรณ์ ติดตามผล ดำเนินการตามกฎหมาย ชำระบัญชี

9 ระบบการตรวจการสหกรณ์
วิเคราะห์สหกรณ์จาก - งบดุล - งบทดลอง - รายงานสอบบัญชี -ผู้ตรวจสอบกิจการ -มติที่ประชุมใหญ่/คณะกรรมการ -ข้อบังคับ ระเบียบ - กฎหมายสหกรณ์/กฎหมายอื่น ระบบการตรวจการสหกรณ์ การตรวจการสหกรณ์ เตรียมความพร้อม กำหนดประเด็นในการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์ 1. กลุ่มสหกรณ์แรกตั้งถึง 3 ปี 2. กลุ่มสหกรณ์ที่ดำเนินงาน 3. กลุ่มสหกรณ์ที่หยุด ดำเนินงาน / มีปัญหา (ตามประเด็นที่กำหนด) วางแผนในการตรวจการ CPD Card ติดตามผลการแก้ไข แผนปฏิบัติงานประจำเดือน... (Action Plan) พฤ รายงานผลการตรวจการและการสั่งการแก้ไข รวบรวมประเมินผลข้อบกพร่องและการแก้ไข Creative Thinking Proactive Working Develop Cooperatives ริเริ่มสร้างสรรค์ มุ่งมั่นฟันฝ่า พัฒนาสหกรณ์


ดาวน์โหลด ppt กระบวนงานตรวจการสหกรณ์ ตามระบบการส่งเสริมสหกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google