งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย
การใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวพูลทรัพย์ ตุ้มกาญจน์

2 ปัญหาในการวิจัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ฉบับปรับปรุง 2546) วิชามารยาทและการสมาคมเป็นวิชาสามัญพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1ภาคเรียน ที่ 2 โดเนื้อหาในรายวิชามารยาทและการสมาคมคือมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างงดงามและถูกต้องดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบไทยโดย มีผู้วิจัยเป็นผู้สอนเพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติเรื่องการแสดงความเคารพแบบไทยในโอกาสต่อไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการแสดงความเคารพ ระหว่างคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อนใช้บทบาทสมมติ และหลังใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความเคารพ แบบไทย

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาของการวิจัย 4 สัปดาห์โดยดำเนินการดังนี้
1. ผู้วิจัยให้นักเรียนห้อง AO06 ทำแบบทดสอบก่อนการใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะ การแสดงความเคารพแบบไทย 2. ผู้วิจัยสอนโดยใช้การใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบไทย ใช้เวลาในการฝึกจำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาทีโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 2.1 กำหนดสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตาม โดยมีท่าบังคับและท่าปฏิบัติ 2.2 ครูแนะนำและแก้ไขวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับนักเรียน 2.3 ให้นักเรียนปฏิบัติการแสดงความเคารพแบบไทยที่ถูกต้องอีกครั้ง 3. ผู้วิจัยให้นักเรียนห้อง AO06 ทำแบบทดสอบหลังการใช้บทบาทสมมติเพื่อทดสอบ ความรู้ในการฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบไทย

5 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ย ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ บทบาท สมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบไทย คะแนนสอบก่อนการใช้ บทบาทสมมติ คะแนนสอบหลังการใช้ t p คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน -21.78 0.00 13.78 2.80 17.20 2.72

6 จากตาราง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบไทย ได้คะแนนเฉลี่ย คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.72 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อนเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.80 คะแนนซึ่งคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00

7 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมติ สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00

8


ดาวน์โหลด ppt โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google