งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการ แสดงความเคารพแบบไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวพูลทรัพย์ ตุ้มกาญจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการ แสดงความเคารพแบบไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวพูลทรัพย์ ตุ้มกาญจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการ แสดงความเคารพแบบไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวพูลทรัพย์ ตุ้มกาญจน์ โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย

2 ปัญหาในการวิจัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ฉบับปรับปรุง 2546) วิชามารยาทและการ สมาคมเป็นวิชาสามัญพื้นฐานของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ภาค เรียน ที่ 2 โดเนื้อหาในรายวิชามารยาทและการ สมาคมคือมุ่งให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติแสดงออก ถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่าง งดงามและถูกต้องดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการใช้ บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความ เคารพแบบไทยโดย มีผู้วิจัยเป็นผู้สอนเพื่อนำ ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยมาปรับใช้เป็นแนวทาง ในการฝึกปฏิบัติเรื่องการแสดงความเคารพ แบบไทยในโอกาสต่อไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบคะแนน ความสามารถในการแสดงความเคารพ ระหว่างคะแนนที่ได้จากการทดสอบก่อน ใช้บทบาทสมมติ และหลังใช้บทบาท สมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดงความ เคารพ แบบไทย

4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ระยะเวลาของการวิจัย 4 สัปดาห์โดยดำเนินการดังนี้ 1. ผู้วิจัยให้นักเรียนห้อง AO06 ทำแบบทดสอบก่อน การใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะ การแสดงความเคารพแบบไทย 2. ผู้วิจัยสอนโดยใช้การใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึก ทักษะการแสดงความเคารพแบบไทย ใช้เวลาในการฝึกจำนวน 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 คาบ คาบละ 50 นาทีโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 2.1 กำหนดสถานการณ์ เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติ ตาม โดยมีท่าบังคับและท่าปฏิบัติ 2.2 ครูแนะนำและแก้ไขวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง ให้กับนักเรียน 2.3 ให้นักเรียนปฏิบัติการแสดงความเคารพแบบ ไทยที่ถูกต้องอีกครั้ง 3. ผู้วิจัยให้นักเรียนห้อง AO06 ทำแบบทดสอบหลัง การใช้บทบาทสมมติเพื่อทดสอบ ความรู้ในการฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบ ไทย

5 คะแนนสอบก่อนการใช้ บทบาทสมมติ คะแนนสอบหลังการใช้ บทบาทสมมติ t p คะแนน เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน คะแนน เฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน - 21.78 0.00 13.782.8017.202.72 ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนน เฉลี่ย ก่อนและหลังเรียนโดยใช้ บทบาท สมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดง ความเคารพแบบไทย

6 จากตาราง พบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียน หลังเรียนโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการ แสดงความเคารพแบบไทย ได้คะแนนเฉลี่ย 17.20 คะแนน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.72 คะแนน มากกว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนก่อน เรียนโดยใช้บทบาทสมมติ 13.78 คะแนน ส่วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.80 คะแนนซึ่งคะแนนหลัง เรียนสูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้บทบาทสมมติเพื่อ ฝึกทักษะการแสดงความเคารพแบบไทย แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00

7 สรุปผลการวิจัย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชี วิทยาลัย มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติ สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการแสดง ความเคารพแบบไทย แตกต่างกันอย่างมี นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.00

8


ดาวน์โหลด ppt การใช้บทบาทสมมติเพื่อฝึกทักษะการ แสดงความเคารพแบบไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย นางสาวพูลทรัพย์ ตุ้มกาญจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google