งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย
หลักสูตรสู่การสอน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

2 จากหลักสูตรสู่การสอน
หลักสูตร คือ มวลประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติและพฤติกรรมตามจุดหมายที่กำหนดไว้

3 ขั้นตอนการแปลงหลักสูตรไปสู่การสอน
1. ศึกษาทำความเข้าใจเอกสารหลักสูตร 2. ศึกษาจุดประสงค์กลุ่มวิชา/กลุ่มประสบการณ์ในหลักสูตร 3. วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา/กลุ่มประสบการณ์ 4. จัดทำโครงสร้างรายวิชา 5. จัดทำโครงสร้างแนวการสอน 6. จัดทำแผนการสอน

4 1.การศึกษาและทำความเข้าใจเอกสารหลักสูตร
1. หลักการของหลักสูตร 2. จุดหมายของหลักสูตร 3. คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์ 4. โครงสร้างของหลักสูตร 5. แนวดำเนินการ

5 หลักการของหลักสูตร

6 จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

7 คุณลักษณะของผู้เรียนที่พึงประสงค์

8 โครงสร้างของหลักสูตร

9 แนวดำเนินการของหลักสูตร

10 2. การศึกษาจุดประสงค์ของกลุ่มวิชา/กลุ่มประสบการณ์

11 3. การวิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา/ กลุ่มประสบการณ์ในหลักสูตร
คำอธิบายรายวิชาในหลักสูตร 1. ข้อความที่เป็นจุดประสงค์ - พุทธิพิสัย (Cognitive) - ทักษะ (Skill) - จิตพิสัย (Attitude) 2. ข้อความที่เป็นกิจกรรม 3. ข้อความที่เป็นเนื้อหาวิชา

12 4. การจัดทำโครงสร้างรายวิชา

13 5. จัดทำโครงสร้างแนวการสอน

14 2. จุดประสงค์การเรียนรู้
6. การจัดทำแผนการสอน 1. ส าระสำคัญ 7. กิจกรรม เสนอแนะ 4. กิจกรรมการ เรียนการสอน 2. จุดประสงค์การเรียนรู้ 3. เนื้อหา 6. การวัดและ ประเมินผล 5. สื่อการเรียน การสอน


ดาวน์โหลด ppt คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google