งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักสูตรสู่การ สอน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักสูตรสู่การ สอน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักสูตรสู่การ สอน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย

2 จากหลักสูตรสู่การ สอน หลักสูตร คือ มวล ประสบการณ์ที่จัดให้ผู้เรียนได้ เกิดการเรียนรู้และพัฒนา เพื่อให้ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจต คติและพฤติกรรมตามจุดหมายที่ กำหนดไว้

3 ขั้นตอนการแปลง หลักสูตรไปสู่การสอน 1. ศึกษาทำความเข้าใจเอกสาร หลักสูตร 2. ศึกษาจุดประสงค์กลุ่มวิชา / กลุ่ม ประสบการณ์ในหลักสูตร 3. วิเคราะห์คำอธิบายรายวิชา / กลุ่ม ประสบการณ์ 4. จัดทำโครงสร้างรายวิชา 5. จัดทำโครงสร้างแนวการสอน 6. จัดทำแผนการสอน

4 1. การศึกษาและทำความ เข้าใจเอกสารหลักสูตร 1. หลักการของ หลักสูตร 2. จุดหมายของ หลักสูตร 3. คุณลักษณะของ ผู้เรียนที่พึงประสงค์ 4. โครงสร้างของ หลักสูตร 5. แนวดำเนินการ

5 หลักการของหลักสูตรหลักการของหลักสูตร

6 จุดมุ่งหมายของหลักสูตรจุดมุ่งหมายของหลักสูตร

7 คุณลักษณะของผู้เรียนที่ พึงประสงค์

8 โครงสร้างของหลักสูตรโครงสร้างของหลักสูตร

9 แนวดำเนินการของ หลักสูตร

10 2. การศึกษาจุดประสงค์ ของกลุ่มวิชา / กลุ่ม ประสบการณ์

11 3. การวิเคราะห์ คำอธิบายรายวิชา / กลุ่มประสบการณ์ใน หลักสูตร 3. การวิเคราะห์ คำอธิบายรายวิชา / กลุ่มประสบการณ์ใน หลักสูตร คำอธิบายรายวิชาใน หลักสูตร 1. ข้อความที่เป็น จุดประสงค์ - พุทธิพิสัย (Cognitive) - ทักษะ (Skill) - จิตพิสัย (Attitude) 2. ข้อความที่เป็น กิจกรรม 3. ข้อความที่เป็น เนื้อหาวิชา

12 4. การจัดทำโครงสร้าง รายวิชา

13 5. จัดทำโครงสร้างแนว การสอน

14 6. การจัดทำแผนการ สอน 2. จุดประสงค์ การเรียนรู้ 3. เนื้อห า 1. ส าระ สำคัญ 7. กิจกรร ม เสนอแ นะ 7. กิจกรร ม เสนอแ นะ 6. การ วัดและ ประเมิน ผล 6. การ วัดและ ประเมิน ผล 4. กิจกรรม การ เรียนการ สอน 4. กิจกรรม การ เรียนการ สอน 5. สื่อการ เรียน การสอน 5. สื่อการ เรียน การสอน


ดาวน์โหลด ppt หลักสูตรสู่การ สอน สุธาสินี ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ เชียงราย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google