งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวยุพารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวยุพารัตน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวยุพารัตน์ โชคทวีกิจ สถานศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ปัญหา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาค่อนข้างต่ำ นักศึกษาไม่สนใจทำ/ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์

3 วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างและศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์

4 ขั้นตอนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
1. ศึกษาปัญหา ที่เกิดขึ้น 4.รวบรวมผลการดำเนินการ 5.สรุปผล การดำเนินการ 3. ดำเนินการตามแผนที่ วางไว้ 2. วางแผนและคิดหาวิธีการพัฒนา การพัฒนา การจัดการเรียนการสอนของครู การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา และสะท้อนผลการทำโครงงานของนักศึกษากลับไปยังกระบวนการทำงานของครูเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาต่อไป

5 1. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น
การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู สู่การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา และสะท้อนผลการทำโครงงานของนักศึกษากลับไปยังกระบวนการทำงานของครูเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาต่อไป 1. ศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น 4.รวบรวมผลการดำเนินการ 5.สรุปผลการดำเนินการ 3. ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 2. วางแผนและคิดหาวิธีการพัฒนา การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 เรื่องทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ปีการศึกษา เรื่อง ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ผลการเปลี่ยนแปลง 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40.21 ร้อยละ 86.97 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.76 2. นักศึกษาติด มส เนื่องจากไม่ส่งโครงงาน ร้อยละ 20.65 ร้อยละ 10.64 ลดลง ร้อยละ 10.01

7 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง 1 (ต่อ) แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ปีการศึกษา เรื่อง ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ผลการเปลี่ยนแปลง 3. จำนวนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งประกวดในการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 2 ชิ้นงาน 5 ชิ้นงาน เพิ่มขึ้น 3 ชิ้นงาน และได้รับรางวัลทุกชิ้น 4. โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอผลงาน “รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่” ในงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำปี 2557ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  - 1 ชิ้นงาน เพิ่มขึ้น 1 ชิ้นงาน

8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตาราง ระดับความเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อต่อกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง  ค่าเฉลี่ย SD ระดับความเห็น ด้านการอบรม 4.69 0.43 มากที่สุด ด้านครูที่ปรึกษาโครงงาน 4.61 0.53 ด้านกระบวนการจัดการเรียนรู้ 4.66 สรุปภาพรวมทั้งหมด 0.48

9 สรุปผลการวิจัย วัตถุประสงค์ สรุปผล
การสร้างและศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ได้ขั้นตอนกระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่มีความชัดเจน ดูง่าย และสามารถทำตามได้โดยง่าย การดำเนินการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาสูงขึ้น นักศึกษาสนใจทำ/ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งมีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของนักศึกษาส่งประกวดและได้รับรางวัลมากขึ้น การศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษามีความเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66

10 ภาพการประกวดโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ในระดับต่างๆ
ระดับวิทยาลัย ระดับชาติ ระดับภาคเหนือ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวยุพารัตน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google