งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ชื่อผู้วิจัย : นางสาวยุพา รัตน์ โชคทวีกิจ สถานศึกษา : วิทยาลัย เทคโนโลยีอุตรดิตถ์

2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาค่อนข้างต่ำ นักศึกษาไม่สนใจทำ / ส่งโครงงาน วิทยาศาสตร์ ปัญหาปัญหา

3 เพื่อสร้างและศึกษาวิธีการพัฒนาทักษะ กระบวนการวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา ผ่านการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนา ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ วัตถุประ สงค์

4 ขั้นตอนการพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 1. ศึกษา ปัญหา ที่เกิดขึ้น 4. รวบรวม ผลการ ดำเนินกา ร 5. สรุปผล การ ดำเนินก าร 3. ดำเนินกา รตาม แผนที่ วางไว้ 2. วางแผน และคิด หาวิธีการ พัฒนา การพัฒนา การจัดการ เรียนการ สอนของ ครู การพัฒนา การจัดการ เรียนการ สอนของ ครู การพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนของครู สู่ การพัฒนาทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ของ นักศึกษา และสะท้อนผล การทำโครงงานของ นักศึกษากลับไปยัง กระบวนการทำงานของ ครูเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ การพัฒนาต่อไป

5 1. ศึกษา ปัญหาที่ เกิดขึ้น 4. รวบรวม ผลการ ดำเนินก าร 5. สรุปผล การ ดำเนินก าร 3. ดำเนินก ารตาม แผนที่ วางไว้ 2. วางแผน และคิด หา วิธีการ พัฒนา การพัฒนา ทักษะ กระบวนการ ทาง วิทยาศาสตร์ ของนักศึกษา การพัฒนาการจัดการ เรียนการสอนของครู สู่ การพัฒนาทักษะ กระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ของ นักศึกษา และสะท้อนผล การทำโครงงานของ นักศึกษากลับไปยัง กระบวนการทำงานของ ครูเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับ การพัฒนาต่อไป

6 ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 เรื่องทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ปี การศึกษา ตาราง 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับชั้น ปวช. 2 เรื่องทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์โดยเปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ปี การศึกษา ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เรื่อง ปี การศึกษา 2555 ปี การศึกษา 2556 ผลการ เปลี่ยนแปล ง 1. นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อยู่ใน ระดับผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 40.21 ร้อยละ 86.97 เพิ่มขึ้น ร้อยละ 46.76 2. นักศึกษาติด มส เนื่องจากไม่ส่งโครงงานร้อยละ 20.65 ร้อยละ 10.64 ลดลง ร้อยละ 10.01

7 ตาราง 1 ( ต่อ ) แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย เปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ปีการศึกษา ตาราง 1 ( ต่อ ) แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ระดับชั้น ปวช. 2 เรื่องทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์โดย เปรียบเทียบกันระหว่าง 2 ปีการศึกษา ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล เรื่อง ปีการศึกษา 2555 ปีการศึกษา 2556 ผลการ เปลี่ยนแปลง 3. จำนวนโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ส่งประกวดในการ แข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬา อาชีวศึกษาเอกชน กลุ่ม ภาคเหนือ ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน 2 ชิ้นงาน 5 ชิ้นงานเพิ่มขึ้น 3 ชิ้นงาน และ ได้รับรางวัลทุก ชิ้น 4. โครงงานและสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการคัดเลือกให้ นำเสนอผลงาน “ รางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ” ใน งาน “ วันนักประดิษฐ์ ” ประจำปี 2557 ของสำนักงาน คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -1 ชิ้นงานเพิ่มขึ้น 1 ชิ้นงาน

8 ตาราง 2 ระดับความเห็นของนักศึกษา ที่มีต่อต่อ กระบวนการพัฒนาทักษะกระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่าน การทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล

9 สรุป ผลการวิจัย ได้ขั้นตอนกระบวนการพัฒนา ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ที่มีความชัดเจน ดูง่าย และสามารถทำตามได้ โดยง่าย การสร้างและศึกษา วิธีการพัฒนาทักษะ กระบวนการ วิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาผ่านการทำ โครงงานวิทยาศาสตร์ เกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาสูงขึ้น นักศึกษาสนใจ ทำ / ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์มากขึ้น รวมทั้งมีโครงงานและสิ่งประดิษฐ์ของ นักศึกษาส่งประกวดและได้รับรางวัล มากขึ้น การดำเนินการพัฒนา ทักษะกระบวนการทาง วิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำ โครงงานวิทยาศาสตร์ นักศึกษามีความเห็นโดยภาพ รวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.66 การศึกษาความพึงพอใจ ต่อการพัฒนาทักษะ กระบวนการ วิทยาศาสตร์ของ นักศึกษาผ่านการทำ โครงงานวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ สรุปผล

10 ภาพการประกวดโครงงานและ สิ่งประดิษฐ์ในระดับต่างๆ ระดับ วิทยาลัย ระดับ ภาคเหนือ ระดับชา ติ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 ผ่านการทำโครงงาน วิทยาศาสตร์ ชื่อผลงานวิจัย : การพัฒนาทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google